3
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
(Mateus 3.1-12, Markus 1.1-8, Ioanes 1.19-28)
Be ngan rai toaiua, Kaisa Taiberius ei maron kapei ngan tibur toa ngada oa. Be ngan aea rai sangaul igegea lima, Pontius Pailat ei gavana ngan tibur Iudea, ga Erot Antipas ei madidnga kapei ngan tibur Galili, ga Erot Antipas itar kakau Pilip ei madidnga kapei ngan tibur Ituria ga Trakonitis, ga Lisanias ei madidnga kapei ngan tibur Abilene. Be ngan rai toa oa pade, Anas ga Kaiapas timan madidnga kapeipei tenainga ad. Be tutui ngan taun toaiua, Deo ele posanga iuot pan Sekaraia inat Ioanes toa imamado ngan tibur modamodanga. * PA 13.24Tota ila ngan tibur toa ngada oa boloma ngan eau Iordan ta ipaola posanga pagid ipom ngan gid manta tipul lolod ga tibada paliliunga, ta Deo isamum led kadonga sasat. * Ais 40.3-5Kadonga toa ne iuot lalaede mambe laulau ton Aisaia, eaba toa ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane,
 
“Ngan tibur modamodanga, eaba ede ipotalae ta ikeo ga,
‘Manta asaoa Maron ele edap
ga apatutui kemi!
Gid bereo toa ngada oa, manta aket gid ga tisulug,
ta apaon gid baba dubuiai.
Be gid edap ikonggekongge, manta apatutui,
ga edap isaoa idio ga idae, manta aris ga iuot kemi.
Tota gid panua toa ngada ne ga tigera saoa danga Deo ikado ngan badanga gid mulian.’ ”
 
* Mt 12.34, 23.33Be Ioanes ikado posanga ga ila pagid panua toa tinam pan ngan badanga paliliunga ta ikeo, “Gimi mota ele gergeu! Sai ipabib lemi ta aoangga abada paliliunga sapaean ta aeaoa ngan Deo ele kadonga lolo bake aea toa teta pade ga iuot? Irangrang ngan akado toa bedaoa mao. * Ins 8.33Tota oangga apul lolomi, manta apatutui lemi kadonga pade, ta ipasolan mambe gimi apul lolomi tautaunga. Be kado apakaka gimi mulian ta aoangga gimi iaoa kelede pan Abraam, ta ngan ipu toaine Deo ga ipanas gimi mao. Eine mao. Ngansa gau nakeo pagimi, Deo irangrang ngan ikado gid patpat toa ne ga tiuot iaoa kelede pan Abraam. * Mt 7.19Be kabasi ienono motean abei ipuiai. Ta abei isaoa toa itautau kemikemi mao, eine ga iged ta itado ga idae dingaeai.”
10 Idio ta gid ipom tibeta ei bedane, “Be gai ga akado mado?”
11 Ta ikoli led posanga bedane, “Oangga sai aea barikia rua, manta ipan iuae ede pade, toa ei aea mao. Be oangga sai aea annga ienono, manta ikado toa bedaoa pade.”
12  * Lu 7.29Be gid panua takis ad pade tinam ngan badanga paliliunga ta tikeo, “Eaba paoatainga am, gai ga akado mado?”
13 Ta ikeo ga, “Irangrang ngan adada sapaean gid panua led pat mao. Be manta abada pat ianun isaoa gid madidnga tikeo pagimi ngan.”
14 Be gid panua paraunga ad pade tibeta ei bedane, “Be gai ga akado mado?”
Ta ikeo pagid, “Irangrang ngan apamataud gid panua ngan badanga sapaean led pat mao ga apamadid gid ngan posanga sapaean mao pade. Be saoa olnga toa gimi abada, manta lolomi kelede ngan.”
15 Be panua toa ngada oa lolod iminmin ngan Deo ibada gid mulian ad isat bagedeai ta tigaga matad alele. Be lolod ede ga ede ngan Ioanes ta tikeo lolodeai bedane, “Kado eaba toa ne eine Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.?”
16  * PA 13.25Ta Ioanes ikoli panua toa ngada oa led posanga bedane, “Gau napaliliu gimi ngan eau, be eaba ede inam muriai ngan gau, ei iura kapei ngan gau. Ei iasal gau tau, ta irangrang ngan nalua ei ngan ele su aea polanga mao. Ei ga ipaliliu gimi ngan Itautau Tutui ga dinga. 17 Ei mambe eaba ikisi ele duduinga kapei, ta ilelean sakirkir toa ngada oa ienono ngan wit. Ei ga isuk gid wit itautau ta idol ngan ele luma wit aea. Be wit aea sakirkir, ei ga itado ga idae dingaeai. Dinga toa oa irangrang ngan imate mao.” 18 Be Ioanes idada gid ipom lolod ngan posanga padengada busa, ta ipapaola Deo ele ato kemi pagid.
Erot idol Ioanes Paliliunga aea ngan luma panasnga aea
19  * Mt 14.3-4, Mk 6.17-18Be Ioanes idaba madidnga kapei Erot, ngansa ei iuai ele kadenge Erodias ga ikado kadonga sasat padengada. 20 Tota gadae ngan gid kadonga sasat toa ne, Erot ikado kadonga sat ede pade ga bedane: Idol Ioanes ga idudunga ngan luma panasnga aea.
Ioanes ipaliliu Iesus
(Mateus 3.13-17, Markus 1.9-11)
21 Be ngan taun toaiua gid ipom tibabada paliliunga pan Ioanes maitne, Iesus pade inam ta ibada paliliunga. Ei irararing, be bubur ipokakai, 22  * Ins 1.32ta Itautau Tutui ipul ei ga iuot mambe man barur ta isulug ga inam pan. Be babanga ede isulug buburiai ga inam ta ikeo, “Eao gau Natug. Gau nakim go tau. Tinig igelgel ngan eao.”
Iesus itubtub edad
(Mateus 1.1-17)
23  * Lu 4.22, Ins 6.42Iesus aea rai mambe sangaul tol ngan ado toaiua ipei ele naurata. Gid panua tiuangga ei Iosep inat.
 
Be Iosep ei Eli inat.
24 Eli ei Matat inat.
Matat ei Livai inat.
Livai ei Melki inat.
Melki ei Ianai inat.
Ianai ei Iosep inat.
25 Iosep ei Matatias inat.
Matatias ei Amos inat.
Amos ei Naum inat.
Naum ei Esli inat.
Esli ei Nagai inat.
26 Nagai ei Mat inat.
Mat ei Matatias inat.
Matatias ei Semen inat.
Semen ei Iosek inat.
Iosek ei Ioda inat.
27 Ioda ei Ioanan inat.
Ioanan ei Resa inat.
Resa ei Serubabel inat.
Serubabel ei Sealtiel inat.
Sealtiel ei Neri inat.
28 Neri ei Melki inat.
Melki ei Adi inat.
Adi ei Kosam inat.
Kosam ei Elmadam inat.
Elmadam ei Er inat.
29 Er ei Iosua inat.
Iosua ei Elieser inat.
Elieser ei Iorim inat.
Iorim ei Matat inat.
Matat ei Livai inat.
30 Livai ei Simeon inat.
Simeon ei Iuda inat.
Iuda ei Iosep inat.
Iosep ei Ionam inat.
Ionam ei Eliakim inat.
31 Eliakim ei Melea inat.
Melea ei Mena inat.
Mena ei Matata inat.
Matata ei Natan inat.
Natan ei Devit inat.
32  * Rut 4.17-22Devit ei Iesi inat.
Iesi ei Obet inat.
Obet ei Boas inat.
Boas ei Salmon inat.
Salmon ei Nason inat.
33 Nason ei Aminadap inat.
Aminadap ei Atmin inat.
Atmin ei Arni inat.
Arni ei Esron inat.
Esron ei Peres inat.
Peres ei Iuda inat.
34 Iuda ei Iakop inat.
Iakop ei Aisak inat.
Aisak ei Abraam inat.
Abraam ei Tera inat.
Tera ei Naor inat.
35 Naor ei Seruk inat.
Seruk ei Reu inat.
Reu ei Pelek inat.
Pelek ei Eber inat.
Eber ei Sela inat.
36  * OM 11.10-26Sela ei Kainan inat.
Kainan ei Arpaksat inat.
Arpaksat ei Siem inat.
Siem ei Noa inat.
Noa ei Lamek inat.
37 Lamek ei Metusela inat.
Metusela ei Enok inat.
Enok ei Iaret inat.
Iaret ei Maalalel inat.
Maalalel ei Kenan inat.
38  * OM 4.25-26Kenan ei Enos inat.
Enos ei Set inat.
Set ei Adam inat.
Be Adam ei Deo inat.

*3:3: PA 13.24

*3:4: Ais 40.3-5

*3:7: Mt 12.34, 23.33

*3:8: Ins 8.33

*3:9: Mt 7.19

*3:12: Lu 7.29

*3:15: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*3:16: PA 13.25

*3:19: Mt 14.3-4, Mk 6.17-18

*3:22: Ins 1.32

*3:23: Lu 4.22, Ins 6.42

*3:32: Rut 4.17-22

*3:36: OM 11.10-26

*3:38: OM 4.25-26