4
Eaba paeamao itoba Iesus
(Mateus 4.1-11, Markus 1.12-13)
Iesus itnan eau Iordan ta iluai mulian ga inam, be Itautau Tutui iuon ngan ei. Inasi Itautau Tutui ilinge ta ila ngan tibur modamodanga ta imamado toa eoa irangrang ngan aea ado sangaul pange, be eaba paeamao itobatoba ei. Be ngan taun toaiua Iesus ian annga eta mao, ta muriai ngan gid ado toa oa, ei pitoreanei.
Ta eaba paeamao ikeo pan bedane, “Oangga eao Deo Inat, posa ngan pat toa ne ta iuot am bret.”
* Lo 8.3Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Deo ele laulau aea posanga ikeo ga, ‘Eaba eta irangrang ngan badanga madonga kemi ngan eannga bret kekelen mao.’ ”
Ga kus ta ibada ei ta tidae ga tila ngan tibur ede gadae, ta manmanae ipasolan ei ngan tibur kapei togid mamaron kapeipei toa ngada ne tanoeai. Ta eaba paeamao ikeo pan, “Gau ga nadol tibur toa ngada ne toman ngan aea danga sisid kemikemi ga idae eao bagemeai. Ngansa ienono gau bagegeai, ta gau narangrang ngan nabada ga ila pan eaba sai nakim. Tota oangga eao kor aem ta soa gau edag, eine danga toa ngada ne ga iman lem.”
* Lo 6.13-14Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Eao manta soa am Maron Deo ieda, ta eao kikisi ei kekelen ele naurata.’ ”
Idio ta ibada ei ga tila Ierusalem, ta ipamadid ei gadae Deo ele luma kapei ipaoeai ta ikeo pan, “Oangga eao Deo Inat, ta dug ga sulug.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Satan ipamadid Iesus gadae Deo ele luma kapei ipaoeai.
10  * Sng 91.11-12Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,
 
“ ‘Ei ga iposa matua pagid ele anggelo
ta matad ikisi go.’
 
11 Ga pade ikeo,
 
“ ‘Gid ga tisoa go ngan baged,
ngan kado ta pat eta igal aem.’ ”
 
12  * Lo 6.16, 1Ko 10.9Be Iesus ikoli ele posanga bedane, “Deo ele laulau ikeo ga, ‘Eao toba am Maron Deo padam.’ ”
13  * Ibr 2.18, 4.15Io, eaba paeamao ipasala ele tobanga toa ngada oa ga kus ta itnan ei ga ila, be isanga ado eta kemi ngan tobanga ei pade.
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
(Mateus 4.12-17, Markus 1.14-15)
14 Be ngan Itautau Tutui iura, Iesus iluai mulian ga ila ngan tibur Galili. Ta iualu iuasasa ga ila ngan tibur toa ngada oa. 15 Somisomi ipapaoatai gid ipom led luma raring aea iloleai, be gid panua toa ngada oa tiposaposa kemi ngan ei.
Gid Nasaret tipul murid ngan Iesus
(Mateus 13.53-58, Markus 6.1-6)
16 Idio ta Iesus ila tuangai Nasaret toa mugaeai imamado ngan ga irangrang ngan idae kapei. Be ngan Ado Earainga aea, ila idudunga ngan luma raring aea mambe somisomi ikakado, ta idae imadid ngan oatonga Deo ele laulau. 17 Tota titumian laulau ton Aisaia, eaba toa ibada Deo iaoa mugaeai, ga ila pan ta ipaola ga iuot ngan posanga toa ikeo ga bedane,
 
18  * Ais 61.1-2“Maron Itautau Tutui ta ienono pagau,
ngansa itok bude kemi ga idae ngan laborag
ngan sionga gau ngan paolanga ato kemi pagid panua lululunga ad.
Ga isula gau ngan palongonga gid panua toa timanman paeaeanga, ngan Deo ipola gid ta titnan led madonga paeamao.
Ga napalongo gid panua matad sususu ta tigeragera pade.
Ga napola gid panua toa ad kadonga kulupulupu ta timado led kemi.
19 Ga napalongo gid panua ngan taun toa ilalala ga inam ga bedane: Maron ga ilolo kemi ngan ele panua.”
 
20 Io, iuato ga kus ta ipol mulian laulau toa oa ta ibada ga ila pan eaba toa imugamuga ngan luma raring aea, ta idio imado. Be panua toa ngada oa luma raring aea iloleai matad inono ei. 21 Ta ikeo pagid bedane, “Deo ele posanga toa alongo naoato pagimi, labone iuot tautaunga.”
22  * Lu 3.23, Ins 6.42Io, gid panua toa ngada oa tiposa kemi ngan ei, be timatala ngan gid posanga kemikemi toa ikakado ta tikeo, “Eaba toa ne Iosep inat na?”
23 Ta ikeo pagid, “Gau naoatai, gimi aoangga atado oanenga itna ngan gau ta akeo ga bedane, ‘Oangga eao eaba keminga am, manta kemi go mulian. Eao manta kado gid uisinga etangada am tuanga ipuiai mambe gai alongo eao kakado Kapernaum.’ ”
24  * Ins 4.44Ta ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, oangga eaba ibada Deo iaoa ngan ele tuanga ipu, eine ga tinid igelgel ngan badanga ei mao. 25  * 1Kin 17.1,7Gau napakaka mao, be ngan ado toaiua Elaija ibada Deo iaoa mugaeai, gid asapsape Israel ad busa timamado. Ngan taun toaiua Deo ipakala mariamba, ta aoara itap mao ga irangrang ngan rai tol ga taiko lima ga ede, tota sapanga kapei iuot ngan tibur toa ngada oa. 26  * 1Kin 17.8-16Be Deo isula Elaija ga ila ngan luanga asape eta Israel aea mao. Deo isula ei ga ila pan asape ede toa alu ede pade aea ngan tuanga Sarepat ngan tibur kapei Saidon. 27  * 2Kin 5.1-14Ga pade, ngan taun toaiua Elisa ibada Deo iaoa, eine gid panua busa Israel tibada dibala kankan. Be Elisa ikemi eta ngan gid mao. Ikemi eaba alu ede pade aea, Naman kekelen ngan tibur kapei Siria.”
28 Io, panua toa ngada oa luma raring aea iloleai tilongo posanga toa oa ta lolod bake. 29 Tota tidae ta tisere ei ga ila gaot ngan tuanga, ta tidada ei ga ila imadid perper imatai toa led tuanga idigeai, ta tiuangga titado ei ga isulug. 30 Be ei ilalala rabu ngan gid ipom ta itnan gid ga ila.
Iesus isere iriau paeamao ngan eaba ede
(Markus 1.21-28)
31 Iesus isulug ga ila ngan tuanga Kapernaum ngan tibur kapei Galili, ta ngan Ado Earainga aea ipapaoatai gid ipom. 32  * Mt 7.28-29Be gid tikakrik ngan ele paoatainga, ngansa ei ikakado ele posanga mambe eaba ieda kapei.
33 Be gadudunga ngan luma raring aea, eaba ede toa iriau paeamao ienono ngan ei oa imamado. Ei ingangar kapei ta ikeo ga, 34 “Ae! Iesus Nasaret am, eao oangga kado mado ngan gai? Eao oangga paeabu ngan gai na? Gau naoatai ngan go. Eao Eaba Tutui ton Deo.”
35 Be Iesus idaba ei ta ikeo, “Kapin aoam ta tnan eaba toa na.” Io, iriau paeamao itado eaba toa oa ga isulug tanoeai gid panua matadeai, ta itnan ei ga ila be ipaeabu ngan ei mao.
36 Be gid panua toa ngada oa tikakrik ta tibetabeta pol ngan gid bedane, “Paoatainga toa ne madongan? Ei ikado posanga matua mambe eaba iura ga ieda kapei, ta gid iriau papaeamao titnan gid panua ga tila.” 37 Tota iualu ilado ga ila ngan tuanga toa ngada oa ngan tibur toa oa.
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
(Mateus 8.14-15, Markus 1.29-31)
38 Iesus itnan luma raring aea ta ila idudunga Saimon ele lumaeai. Be Saimon ilaoa taine idibal ga itin iuanaoana tau. Ta tibeta Iesus ngan luanga ei. 39 Idio ta ila imadid boloma imuliai ta iposa matua ngan oanaoananga toa oa. Tota dibala itnan ei ga ila. Be mole mao, taine toa oa idae ta ipan ad annga.
Iesus ikado kemi panua busa
(Mateus 8.16-17, Markus 1.32-34)
40 Ado idil ngan lailai toaiua, ta gid panua tital sapadua ad dibala imata ede ga ede ga tila pan Iesus. Ta ei idol ibage ga idae ngan gid kelede kelede ta ikado kemi gid. 41  * Mt 8.29, Mk 3.11-12Be gid iriau papaeamao titnan panua busa pade, be tingangar ta tikeo, “Eao Deo Inat.” Be ei idaba gid ta ipakala aoad ngan posanga, ngansa gid tiuatai mambe ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16..
Iesus ila ngan gid tuanga padengada
(Markus 1.35-39)
42 Gaisala rumaruma ngan ado sae Iesus iuot ga ila ngan tibur ede modamodanga. Be gid ipom tiloilo ei ga irangrang ngan tiuot ngan ei, ta tiuangga tipaidi ei ta itnan gid mao. 43 Be ikeo pagid bedane, “Gau manta nala ngan gid tuanga padengada ta napaola ato kemi ngan madonga Deo ibageai. Ngansa Deo isula gau ga nanam ngan ipu toaine.” 44  * Mt 4.23Tota ila ipapaola ele posanga ngan gid luma raring aea ngan tibur Iudea.

*4:4: Lo 8.3

*4:8: Lo 6.13-14

*4:10: Sng 91.11-12

*4:12: Lo 6.16, 1Ko 10.9

*4:13: Ibr 2.18, 4.15

*4:18: Ais 61.1-2

*4:22: Lu 3.23, Ins 6.42

*4:24: Ins 4.44

*4:25: 1Kin 17.1,7

*4:26: 1Kin 17.8-16

*4:27: 2Kin 5.1-14

*4:32: Mt 7.28-29

*4:41: Mt 8.29, Mk 3.11-12

*4:41: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*4:44: Mt 4.23