11
Deo ipabuobuo gid panua ngan led posanga
Mugaeai panua toa ngada ne tanoeai led posanga kelede mon. Gid tilalala alele ngan tibur ado ele parangai ta tiuot ngan tibur ede aea dubu, ieda Sinar, ta tirau tuanga toa eoa.
Idio ta tiposa pol ngan gid bedane, “Io, gita tabul tano ga takapo gid ta tanono ngan dinga ga ila matua mambe pat, ta iman leda luma aea.” Tota tilalo gid pat matua toa oa ga idae ta tisama ngan kolta ta tikakado led luma ngan. Tota tikeo, “Io, gita takado leda tuanga kapei eta be takado aea luma mamarae koknga ta isibo mariamba. Toa bedaoa ta panua tigera ta oaluda iuot kapei, ta irangrang ngan tamapoga alele tanoeai mao.”
Idio ta Maron isulug ga inam ngan geranga gid eababa led tuanga ga luma mamarae toa tikakado.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Maron igera luma mamarae toa tikakado.
Ta Maron ikeo, “Ega, gid panua toaine tiluplup ga tiuot alu kelede ga led posanga kelede mon. Oangga tikado tuanga kapei toa bedane, eine ga tirangrang ngan tikado saoa danga tikim. Io, tasulug ga tala tapabuobuo gid ngan led posanga, ta irangrang ngan gid kelede kelede tiuatai ngan oaed ede pade ele posanga mao.”
Tota Maron ipatabilin gid ta tipakaranga tano toa ngada ne. Tota tikaput ngan kadonga tuanga toa oa. Ngan ipu toaine tiuato tuanga toa oa ieda Babel* Ngan posanga Ibru, edaeda Babel itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: ipabuobuo.. Ngansa toa eoa Maron ipabuobuo gid panua toa ngada ne tanoeai ngan led posanga. Toa eoa Maron ipatabilin gid ta tila ngan tibur toa ngada ne tanoeai.
Siem ele gergeu ga itubtub edad
10 Siem aea titnga ga bedane:
Rai rua muriai ngan oanga kapei, Siem aea rai iuot buno, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Arpaksat. 11 Siem iadaoa ipopo Arpaksat ga kus ta Siem imamado irangrang ngan rai buno lima. Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
12 Arpaksat aea rai sangaul tol igegea lima, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Sela. 13 Arpaksat iadaoa ipopo Sela ga kus ta Arpaksat imamado irangrang ngan rai buno pange igegea tol (403). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
14 Sela aea rai sangaul tol, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Eber. 15 Sela iadaoa ipopo Eber ga kus ta Sela imamado irangrang ngan rai buno pange igegea tol (403). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
16 Eber aea rai sangaul tol igegea pange, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Pelek. 17 Eber iadaoa ipopo Pelek ga kus ta Eber imamado irangrang ngan rai buno pange sangaul tol (430). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
18 Pelek aea rai sangaul tol, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Reu. 19 Pelek iadaoa ipopo Reu ga kus ta Pelek imamado irangrang ngan rai buno rua igegea lima ga pange (209). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
20 Reu aea rai sangaul tol igegea rua, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Seruk. 21 Reu iadaoa ipopo Seruk ga kus ta Reu imamado irangrang ngan rai buno rua igegea lima ga rua (207). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
22 Seruk aea rai sangaul tol, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Naor. 23 Seruk iadaoa ipopo Naor ga kus ta Seruk imamado irangrang ngan rai buno rua (200). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
24 Naor aea rai sangaul rua igegea lima ga pange, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Tera. 25 Naor iadaoa ipopo Tera ga kus ta Naor imamado irangrang ngan rai buno ede sangaul ede igegea lima ga pange (119). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada.
26 Tera aea rai sangalima sangaul rua, be iadaoa ipopo Abram ga Naor ga Aran.
27 Tera aea titnga ga bedane:
Tera ei Abram ga Naor ga Aran tamad. Be Aran ei Lot itama. 28 Tera imamado maitne, be ele gergeu Aran imate ngan aea tuanga ipu Ur ngan tibur togid panua Kaldia. 29 Be Abram ga Naor gisirua tiuai taine. Abram iadaoa ieda Sarai, be Naor iadaoa ieda Milka. Milka ei Naor itar kapei Aran inat taine. Be Aran ei Iska itama pade. 30 Be Sarai irangrang ngan ipopo gergeu mao.
31 Idio ta Tera ibada inat Abram ga ilaoa taine Sarai toa Abram iadaoa, ga itub Lot toa gergeu ton inat Aran, ta gisingada titnan tuanga Ur ngan tibur togid panua Kaldia, ta tiuangga tila ngan tibur kapei Kenan. Be edap irabuiai tiuot ngan tuanga Aran ta tidio toa eoa.
32 Be Tera imamado irangrang ngan aea rai buno rua igegea lima (205), ga kus ta imate ngan tuanga Aran.

*11:9: Ngan posanga Ibru, edaeda Babel itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: ipabuobuo.