12
Deo iposa tautaunga pan Abram ngan ikado kemi ngan ei
* PA 7.2-3, Ibr 11.8Idio ta Maron ikeo pan Abram bedane, “Eao tnan am tano ga sobosobom ga gid iaoa kelede togo, ta la ngan tano toa gau ga napasolan eao ngan.
 
“Gau ga nakado ga tibutibum tiuot alu kapei tau,
ta gau ga nakado kemi tau ngan eao.
Be gau ga nakado ga edam iuot kapei.
Ta eao ga kado ta leg kadonga kemi toa ne idae pade ngan gid panua padengada.
* Gal 3.8Gau ga nakado kemi ngan gid panua toa tikado kemi ngan eao,
be gid panua toa tikado paeamao ngan eao,
eine ga nakado paeamao ngan gid pade.
Be kadonga kemi toa nakado ngan eao,
eine ga iparangrang gid lum ga lum ngan tibur toa ngada ne tanoeai.”
 
Tota Abram itnan tuanga Aran, mambe Maron ikeo pan ngan, be Lot ila toman ngan ei. Ngan ado toaiua Abram itnan tuanga Aran, ei aea rai sangalima sangaul rua igegea lima. Ei ibada iadaoa Sarai, ga itar kapei inat Lot, ga led paeaeanga arangaranga ga taine, ga led danga sisid toa ngada oa ienono ngan tuanga Aran. Ta tidae ga tinasi edap ila ngan tibur kapei Kenan.
Tila tiuot Kenan ga kus ta tibulou tibur kapei toa oa ga tila irangrang ngan tibur ede ieda More, boloma ngan tuanga Sekem. Tibur toa oa aea abei ouk* Ouk eine abei ede ieda ngan posanga Inglis. Ngan Ibru tiuato elon, be eine pagita aea mao. Ngan ado toaiua, gid panua tikim abei toa oa ibulolo iman tibur kemi raring aea. ede imadmadid. Be ngan ado toaiua, gid panua Kenan timamado maitne ngan tano toa oa. * PA 7.5, Gal 3.16Idio ta Maron iuot pan Abram ta ikeo, “Gau ga napan tibur kapei toa ne aea tano ga iman lem gergeu ga tibutibum ad.” Ta Abram ipagun popou tenainga aea toa eoa ta iraring pan Maron toa iuot pan.
Ga kus ta Abram itnan tibur toa oa ta ila ngan tibur aea bereo toa ado ele parangai ngan tuanga Betel. Ta ikado saupu toa eoa ta ipagun palata. Tibur toa oa ienono rabu ngan tuanga Betel ga tuanga Ai. Betel ienono ado ele dilngai, be Ai ienono ado ele parangai. Toa eoa ipagun popou tenainga aea ton Maron ta ibaba ga ila pan ta isoa ieda. Ga kus ta itnan tibur toa oa ta ilalala ga ingata tibur kapei ieda Negev.
Abram ila Isip
10 Idio ta sapanga kapei iuot ngan tibur toa oa, ta Abram ila imado Isip kautede, ngansa sapanga ngan tibur toa oa paeamao tau. 11 Tilalala ga tipaboloma Isip, be Abram ikeo pan iadaoa Sarai bedane, “Ega, gau naoatai, eao taine namelapau. 12 Be oangga gid Isip tigera eao, eine ga tikeo, ‘Taine toa ne iadaoa eine eaba ga eko.’ Ta gid ga tirau gau ga namate ta tipaeaoa go. 13  * OM 20.2, 26.7Tota kemi ngan eao keo pagid mambe eao gau liug. Toa bedaoa ta oangga tikim eao, eine ga tikado kemi ngan gau be tipamate gau mao.”
14 Idio ta Abram ga Sarai tiuot Isip ga kus ta gid Isip tigera mambe Sarai ei taine namelapau tau. 15 Be gid madidnga ton maron kapei Isip aea tigera Sarai ta tipakuru ngan ei toa maron kapei imatai. Ta maron kapei ikeo ga tibada ei ga ila ele lumaeai. 16 Maron kapei toa oa igera Sarai ta ikim ei tau. Tota ikado kemi pan Abram ta ipan ele sipsip ga meme ga bulmakao ga donki arangaranga ga taine ga kamel ga gid paeaeanga arangaranga ga taine.
17 Be Maron ikado dibala papaeamao edengada ga iuot pan maron kapei Isip aea ga pagid panua toa timamado ele lumaeai. Ngansa ei ibada Abram iadaoa Sarai ga iman ele taine. 18 Idio ta maron kapei Isip aea ibaba Abram ga inam pan ta ikeo, “Eao kamado kado bedane ngan gau? Eao kamado palongo gau mao ngan taine toa ne ei eao adaoam? 19 Eao kamado keo ga ei lium? Tota nabada ei ga iman adaoag. Ega, bada adaoam ta gimirua ala!” 20 Io, maron kapei Isip aea ikeo pagid ele madidnga ta tisere Abram ga iadaoa. Tota tibada led danga sisid toa ngada oa ta tila.

*12:1: PA 7.2-3, Ibr 11.8

*12:3: Gal 3.8

*12:6: Ouk eine abei ede ieda ngan posanga Inglis. Ngan Ibru tiuato elon, be eine pagita aea mao. Ngan ado toaiua, gid panua tikim abei toa oa ibulolo iman tibur kemi raring aea.

*12:7: PA 7.5, Gal 3.16

*12:13: OM 20.2, 26.7