10
Noa ele gergeu, Siem ga Am ga Iapet, tibutibud edad
Noa ele gergeu arangaranga tol, Siem ga Am ga Iapet, ad titnga ga bedane. Gid panua iaoa toaine tiuot muriai ngan oanga kapei.
 
Iapet ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Gomer ga Magok ga Madai ga Iavan ga Tubal ga Mesek ga Tiras.
Be Gomer ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Askenas ga Ripat ga Togarma.
Be Iavan ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Elisa ga Tarsis. Be gid panua Kit ad ga Dodan ad, gid pade tiuot pan Iavan. Gid panua iaoa toaine, led gergeu ga tibutibud timamado labiai ga inuiai. Gid panua iaoa toaine, gid Iapet itubtub. Be gid iaoa kelede kelede togid, tibilin ga tila timado ngan gid kelede kelede ad tano. Be gid iaoa kelede kelede led posanga lalaede mao.
Am ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Kus ga Misraim* Misraim eine Isip ieda ede pade. ga Put ga Kenan.
Be Kus ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Seba ga Avila ga Sapta ga Rama ga Sapteka.
Be Rama ele gergeu arangaranga rua:
Seba ga Dedan.
 
Be Kus ele gergeu aranga ede pade ieda Nimrot. Be Nimrot idae kapei ta iuot eaba paraunga aea ga iura kapei. Maron ipamatua ei ta iura kapei ngan ilonga masilau tibur aea pade. Toa bedaoa ta oangga gid panua tigera eaba eta kemi ngan ilonga masilau, eine tipakuru ngan ei bedane, “Maron ipamatua eaba toa ne ta iura kapei ngan ilonga masilau tibur aea mambe Nimrot.” 10 Nimrot iman maron kapei ngan tuanga ga gid ne: Babel ga Erek ga Akat ga Kalne. Gid tuanga toa ne tienono ngan tibur kapei Sinar Sinar eine Babilonia ieda ede pade.. 11 Ga kus ta Nimrot itnan tibur kapei toa oa ta ila ngan tibur kapei Asiria ta ikado tuanga kapeipei ga gid ne: Ninive ga Reobotir ga Kala 12 ga Resin. Resin toa ienono rabu ngan Ninive ga tuanga kapei Kala.
 
13 Misraim eine panua ga gid ne tibud: gid Lidia ga gid Anam ga gid Leap ga gid Naptu 14 ga gid Patrus ga gid Kaslu ga gid Kaptor Kaptor eine inu Krit ieda ede pade.. Be gid panua Pilistia, gid iaoa kelede pagid Kaptor.
15 Be Kenan ele gergeu lautabe ieda Saidon.
Kenan ei panua ga gid ne tibud: gid It 16 ga gid Iebus ga gid Amor ga gid Girgas 17 ga gid Ivi ga gid Arka ga gid Sini 18 ga gid Arvat ga gid Semar ga gid Amat.
 
Muriai gid iaoa kelede kelede pan Kenan tibilin alele. 19 Be gid Kenan ad tano aea but imata ienono ngan tuanga Saidon ga ila irangrang ngan tuanga Gasa boloma ngan tuanga Gerar. Toa eoa ad tano aea but ipol ga ila ado ele parangai ga iuot ngan tuanga Sodom ga Gomora ga Atma ga Seboim ga Lasa.
20 Gid panua iaoa toaine, gid Am itubtub. Be gid iaoa kelede kelede togid, tila timado ngan gid kelede kelede ad tano. Be gid iaoa kelede kelede led posanga lalaede mao.
21 Be Siem toa, Iapet itar kapei, ei pade ele gergeu. Siem eine gid panua Eber tibud.
 
22 Siem ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Elam ga Asur ga Arpaksat ga Lidia ga Aram.
23 Be Aram ele gergeu arangaranga edad ga bedane:
Us ga Ul ga Geter ga Mas.
24 Be Arpaksat ei Sela itama,
be Sela ei Eber itama.
25 Be Eber ele gergeu arangaranga rua.
Ede ieda Pelek§ Ngan posanga Ibru, edaeda Pelek ipu eine timapmapoga.. Ngansa ngan taun toaiua gid panua tanoeai timapmapoga alele ga tikado gid iaoa busa. Be Pelek itar kakau ieda Ioktan.
26 Be Ioktan eine panua ga gid ne tamad:
Almodat ga Selep ga Asarmavet ga Iera 27 ga Adoram ga Usal ga Dikla 28 ga Obal ga Abimael ga Seba 29 ga Opir ga Avila ga Iobap. Gid panua toa ne, gid Ioktan ele gergeu.
 
30 Tibur toa gid panua toa ne timamado ngan, aea but imata ienono ngan tibur Mesa ga ila irangrang ngan tibur Separ ngan tibur aea bereo toa ado ele parangai.
31 Gid panua iaoa toaine, gid Siem itubtub. Be gid iaoa kelede kelede togid tila timado ngan gid kelede kelede ad tano. Be gid iaoa kelede kelede led posanga lalaede mao.
32 Gid iaoa kelede toa ngada ne, eine gid iaoa kelede kelede pagid Noa ele gergeu. Muriai ngan oanga kapei, Noa ele gergeu tipopo gid iaoa kelede toa ne, be panua toa ngada ne tanoeai tiuot ngan gid ta tibilin ga timado alele.

*10:6: Misraim eine Isip ieda ede pade.

10:10: Sinar eine Babilonia ieda ede pade.

10:14: Kaptor eine inu Krit ieda ede pade.

§10:25: Ngan posanga Ibru, edaeda Pelek ipu eine timapmapoga.