8
Taine edengada tilalala toman ngan Iesus
Ga kus ta Iesus ila ngan gid tuanga kapeipei ga gereirei toa ngada oa ta ipaola ato kemi ngan madonga Deo ibageai. Gid aluagau sangaul igegea rua tila toman ngan ei. * Mt 27.55-56, Mk 15.40-41, Lu 23.49Be taine edengada toa mugaeai Iesus isere iriau papaeamao ngan gid ga ikemi ad dibala, gid pade tila toman ngan ei. Ede ngan gid eine Maria toa tiuato ei tuanga Makdala aea. Mugaeai Iesus isere iriau papaeamao lima ga rua ienono ngan ei. Be Ioana (toa iadaoa Kusa ei madidnga ngan Erot ele luma) ila toman ngan ei pade gisingada Susana ga taine busa padengada. Gid taine toa ne tilualua Iesus ga ele aluagau ngan ololnga ad annga ga danga padengada.
Oanenga itna ngan eaba isiran wit ipuapua dadangai
(Mateus 13.1-9, Markus 4.1-9)
Ipom kapei tau ngan tuanga ga tuanga tinam tiluplup pan Iesus, ta itado oanenga itna pagid ga bedane, “Dadanga itama ila isiran ele wit ipuapua dadangai. Ei isisiran ga ila, be wit ipuapua idanga ede itaptap ga idio edap isaleai, ta gid panua tiuadoad, ga gid man tinam tian ga kus. Be wit ipuapua idanga ede itaptap ga idio ngan patpat kapeipei aea tano kautede ienono ngan. Ta wit ipara ga idae, be mole mao imalai ga imate ngansa iuaroar ibada eau mao. Be wit ipuapua idanga ede itaptap ga idio rabu ngan oaroaro aea gigi. Be oaroaro idae kapei toman ngan, ta imol wit ga paeamao. Be wit ipuapua idanga ede itaptap ga idio ngan tano kemi, ta idae ga itautau iasal wit ipuapua toa dadanga itama isiran oa ta iuot bunongada.”
Io, Iesus iposa bedaoa ga kus ta ibaba ga ila pagid ta ikeo, “Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine.”
Ikamado ga Iesus itatado oanenga itna?
(Mateus 13.10-17, Markus 4.10-12)
Idio ta ele aluagau tibeta ei bedane, “Oanenga itna toa ne ipu madongan?”
10  * Ais 6.9-10Ta ikeo, “Deo ibada oatainga mumulnga pagimi ngan madonga ibageai, be panua padengada, natado oanenga itna pagid. Toa bedaoa ta,
 
“ ‘Matad igeragera, be tiuatai ngan saoa danga toa tigera oa mao,
ga tangad ibabada, be tiuatai ngan saoa danga toa tilongo oa mao pade.’ ”
Oanenga itna ipu ngan wit ipuapua
(Mateus 13.18-23, Markus 4.13-20)
11 Iesus ikeo pade bedane, “Oanenga itna toa ne ipu ga bedane: Wit ipuapua, eine mambe Deo ele posanga. 12 Be wit ipuapua toa itap ga idio edap isaleai, eine mambe gid panua tilongo Deo ele posanga, ga kus ta eaba paeamao inam ta ipaeaoa Deo ele posanga lolodeai, ngan kado ta lolod matua ngan Deo ta ibada gid mulian. 13 Be wit ipuapua toa itap ga idio ngan patpat kapeipei toa aea tano kautede ienono ngan, eine mambe gid panua tilongo Deo ele posanga ga tibada ta tinid igelgel ngan. Be gid mambe wit iuaroar isulug ga ila gadio mao. Lolod matua ngan Deo kautede ga ila irangrang ngan tobanga iuot ngan gid, tota lolod itnan Deo ta titap. 14 Be wit ipuapua toa itap ga idio rabu ngan oaroaro aea gigi, eine mambe gid panua toa tilongo Deo ele posanga, be oangga tilalala ga tila, danga ga gid ne idada gid: lolod ede ga ede ngan saoa danga iuotot ngan gid, ga tikim tau pat, ga tikim tau tingelgel tano aea. Tota gid danga toa ne iuot mambe oaroaro toa imol gid ta irangrang ngan wit itautau imatua kemi mao. 15 Be wit ipuapua toa itap ngan tano kemi, eine mambe gid panua toa lolod kemi ga tutui. Gid tilongo Deo ele posanga ga tikikisi. Ta timadid matua ta tipapot kadonga kemikemi mambe wit itautau iuot kemikemi.”
Oanenga itna ngan lam ele taranga
(Markus 4.21-25)
16  * Mt 5.15, Lu 11.33Iesus ikeo pade bedane, “Eaba eta itun lam ga irobi ngan ulo mao. Ga idol ga idio mul ibuloloeai mao pade. Be ei ga idol ga iuot masaeai ngan lam imul. Ta oangga gid panua tidudunga ga tinam, eine ga tigera ele taranga. 17  * Mt 10.26, Lu 12.2Ngansa saoa danga ienono mumulnga labone, eine muriai ga iuot masaeai. Ga saoa danga Deo ipamumul labone, muriai ga iuot merengai, ta panua tiuatai ngan. 18  * Mt 25.29, Lu 19.26Tota agabit kemi ta alongo kemi posanga. Ngansa oangga sai ele oatainga, Deo ga igaltatan ele oatainga ga ila kapei. Be oangga sai ele oatainga mao, saoa danga iadi mambe iuatai kautede ngan, eine Deo ga ikado ga imata sapian.”
Sapadua eine Iesus itna ga itar kakakau?
(Mateus 12.46-50, Markus 3.31-35)
19 Idio ta Iesus itna ga itar kakakau tinam ngan geranga ei, be tirangrang ngan tinam boloma pan mao, ngansa ipom kapei tau. 20 Ta gid panua tipalongo ei bedane, “Eao tnam ga am kakakau timadmadid gaot be tiuangga tigera go.”
21 Be ei ikoli led posanga bedane, “Sapadua tilongo Deo ele posanga ga tinasi, eine gau tnag ga ag kakakau.”
Iesus ipamate rai ga ngalu
(Mateus 8.23-27, Markus 4.35-41)
22 Ado ede Iesus idae oagaeai toman ngan ele aluagau ta ikeo pagid, “Taore ga tala ngan liu isal iadag.” Tota tiuot ga tila. 23 Gid tiladlado ga tila, be ei idio ieno. Mole mao, rai kapei iuot liuiai, ta led oaga sor ga sor ta tiuangga timadi.


Rai kapei iuot liuiai, ta led oaga sor ga sor ta tiuangga timadi.
24 Be gid tiuaoan ei ta tikeo, “Maron, Maron, teta pade taduaea!”
Be ei idae ta idaba rai ga ngalu, tota kos ga idio ta tibur madlo. 25 Ta ikeo pagid, “Lemi kadonga lolo matua aea sida?”
Be gid timataud ga timatala, ta tiposa pol ngan gid bedane, “Eaba toa ne sai? Ei iposa ngan rai ga ngalu ta tilongo ilinge!”
Iesus isere iriau papaeamao ngan eaba ede
(Mateus 8.28-34, Markus 5.1-20)
26 Iesus asingada ele aluagau tilado ngan oaga ga titnan Galili ta tila ngan liu isal iadag, ngan tibur togid Gerasa. 27 Ei isulug labiai, be mole mao eaba ede ngan tuanga toa oa iuot pan. Iriau papaeamao tienono ngan ei. Mugaeai ga inam, eaba toa ne iuatai danga sisid aea dolnga mao, ga imamado lumaeai mao pade. Be idio imamado alele ngan gid denga. 28 Ei igera Iesus ta ikor iae boloma pan ta ingangar kapei ta ikeo, “Iesus, gergeu ton Deo Gadae Tau, eao ga kado mado ngan gau? Nabeta matua eao, paieiei gau padam!” 29 Ei iposa bedaoa ngansa Iesus ikeo ngan iriau paeamao toa oa manta itnan ei. Mugaeai ga inam, iriau paeamao ipadada eaba toa oa. Somisomi panua tiaud iae ga ibage ngan sen ga timariala ngan ei, be ei igorogoro sen, ga kus ta iriau paeamao idada ei ga ilagalaga ngan tibur modamodanga.
30 Idio ta Iesus ibeta ei, “Eao edam sai?”
Ta ikeo, “Gau edag Ipom,” ngansa iriau papaeamao busa tidudunga ngan ei. 31 Ta tibeta ei sarian ngan isula gid ga tila ngan baba kilikilinga* Baba kilikilinga toa oa eine tibur panasnga aea ngan gid iriau papaeamao ga antu. mao.
32 Be gaea ipu ede tianean bereoeai boloma ngan tibur toa oa, ta gid iriau papaeamao tibeta matua ei ngan ilongean gid ga tila tidudunga ngan gaea ipu toa oa, ta Iesus ilongo. 33 Tota iriau papaeamao titnan eaba toa oa ta tila tidudunga ngan gid gaea. Ta gaea ipu toa oa tilado manmanae ga titaptap perpereai ga tisulug liuiai ta tidal ga timatemate.
34 Be gid panua toa timariala ngan gaea, tigera bedaoa ta tiaoa ga tila tipalongo gid panua ngan tuanga kapei ga aea tuanga gereirei pade. 35 Ta gid panua tila ngan geranga saoa danga iuot ta tila pan Iesus ta tigera eaba toa iriau papaeamao titnan ei, be imamado boloma ngan Iesus iae ga idol danga sisid ga ilolo iluai mulian. Be tigera bedaoa ta timataud. 36 Ta gid panua toa tigera bedaoa, tipalongo gid ipom ngan Iesus ikemi eaba toa oa madongan. 37 Tota gid ipom toa busa oa ngan tibur kapei Gerasa tibeta Iesus ngan itnan gid ga ila, ngansa timataud kapei tau. Tota idae oagaeai ta iluai mulian.
38 Be eaba toa iriau papaeamao titnan ei, ibeta matua Iesus ngan ila toman ngan ei, be Iesus ipalua ei ta ikeo, 39 “Luago mulian pagid lem luma lolo ta keo pagid ngan saoa danga Deo ikado ngan eao.” Tota eaba toa oa ila ipaola posanga pagid ipom toa ngada oa tuangai ngan saoa danga Iesus ikado ngan ei.
Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapei isibo itin aea pononga
(Mateus 9.18-26, Markus 5.21-43)
40 Iesus iluai mulian, ta gid ipom tinid igelgel ngan badanga ei ngansa tisangasanga ei. 41 Be mole mao, madidnga kapei ngan luma raring aea, ieda Iairus, inam ta idol ilabora ga isulug boloma ngan Iesus iae, ta iansaban ei ngan inam ele lumaeai. 42 Ngansa inat taine toa kelede oa aea rai sangaul igegea rua iuangga imate.
Tota Iesus ilalala ga ila toman ngan ei, be gid ipom tigong ei. 43 Be rabu ngan ipom toa oa, taine kapei ede ilalala pade. Ei aea dibala sing palapala ikakado ei irangrang ngan aea rai sangaul igegea rua. Ei ipasala ele pat toa ngada oa ngan olnga gid panua keminga ad, be irangrang ngan ibada keminga eta pagid mao. 44 Ei ingata Iesus pan imur ta isibo itin aea pononga imata. Be mole mao, sing palapala toa oa kus ngan ei.
45 Ta Iesus ikeo, “Sai isibo gau?”
Be gid toa ngada oa tikeo ga, “Mao.”
Ta Petrus ikeo, “Maron, ipom kapei tigong go ta tidae tor ga tor ngan eao.”
46 Be Iesus ikeo, “Mao, eaba ede isibo gau, ngansa naoatai, urag idanga ede iuot ga ila o.”
47 Tota taine toa oa igera mambe irangrang ngan imumul mao, ta inam ikor iae boloma ngan ei be isamimi, ta panua busa matadeai, iuaoa ngan isibo ei ngan ipu saoa, ga ngan itin iuot kemi manmanae. 48  * Lu 7.50Ta Iesus ikeo pan bedane, “Taine, lem kadonga lolo matua aea ikado ga tinim iuot kemi. Lolom itarui ta la.”
49 Ei iposaposa maitne, be eaba ede inam madidnga ele lumaeai ga inam ta ikeo, “Natum taine imate o. Paeaea eaba paoatainga aea ne pade mao.”
50 Be Iesus ilongo toa bedaoa ta ikeo pan bedane, “Mataud mao. Lolom matua kekelen, ta ei ga iuot kemi.”
51 Io, tiuot madidnga ele lumaeai, be Iesus ilongean eaba eta pade ga idudunga toman ngan ei mao. Ibada Petrus ga Ioanes ga Jems kekelegid toman ngan gergeu itama ga itna. 52 Be gid ipom tiansaban ga titangtang ngan ei. Be ei ikeo, “Gimi atang mao. Ei imate mao, be ienono.”
53 Be gid tinging ngan ei ngansa tiuatai mambe ei imate o. 54 Be Iesus ikisi ibage ta iaoa ura ta ikeo, “Gergeu, ker ga dae!” 55 Tota itautau isabun ei, ta mole mao idae imadid. Ta Iesus ikeo pagid ngan tibada annga eta ga inam ta ian. 56 Itna ga itama timatala kapei tau, be Iesus irenren pagid ngan danga toa iuot ne, irangrang ngan tikeo pan eaba eta pade ngan mao.

*8:2: Mt 27.55-56, Mk 15.40-41, Lu 23.49

*8:10: Ais 6.9-10

*8:16: Mt 5.15, Lu 11.33

*8:17: Mt 10.26, Lu 12.2

*8:18: Mt 25.29, Lu 19.26

*8:31: Baba kilikilinga toa oa eine tibur panasnga aea ngan gid iriau papaeamao ga antu.

*8:48: Lu 7.50