15
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
(Mateus 27.1-2,11-14, Lukas 23.1-5, Ioanes 18.28-38)
* Lu 22.66Be gaisala ngan ado sae gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tikado aea gerei mao. Gaisala rumaruma tiluplup ngan posanga aea patutuinga toman ngan gid madidnga padengada patutuinga posanga ad, ta tirau posanga ngan Iesus. Tota tikaukau ei ta tibada ei ga ila pan Pailat.
Ta Pailat ibeta ei, “Eao maron kapei togid Iuda na?”
Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eine mambe eao keo.”
Be gid madidnga tenainga ad tisol ei ngan posanga busa, ta Pailat ibeta ei pade bedane, “Ega, tisol go ngan posanga busa tau. Be eao koli posanga eta mao?”
* Ais 53.7, Mk 14.61Be Iesus iposa eta mao, ta Pailat imatala.
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Mateus 27.15-26, Lukas 23.13-25, Ioanes 18.39–19.16)
Be rai ga rai ngan ado Pasova aea, Pailat inasnasi gid ipom linged ta ilongean eaba kelede ta itnan luma panasnga aea. Be ngan ado toaiua, eaba ede ieda Barabas imamado ngan luma panasnga aea toman ngan iuaeoae padengada toa tikado paraunga pan gavman ta tirau panua edengada ga timate. Idio ta gid ipom tila pan Pailat ta tibeta ei ngan ikado mambe somisomi ta ilongean eaba eta ga itnan luma panasnga aea.
Ta Pailat ibeta gid, “Gimi akim nalongean maron kapei togid Iuda ta ila pagimi?”


“Akim nalongean maron kapei togid Iuda ta ila pagimi?”
10 Ei ibeta gid bedaoa ngansa iuatai mambe gid madidnga tenainga ad lolod paeamao sapaean ngan Iesus ta tidol ei ga idae ibageai. 11  * PA 3.13-14Be gid madidnga tenainga ad tipamasmasi ipom lolod, ta tibaba pan Pailat ngan ilongean Iesus mao, be Barabas ga ila pagid.
12 Ta Pailat ibeta gid pade bedane, “Tota akim nakado mado ngan eaba toa gimi aoato ei maron kapei togid Iuda?”
13 Ta tibaba pade bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”
14 Ta Pailat ibeta gid, “Ngan saoa? Ele kadonga isaoa paeamao?”
Be tingangar matua pade bedane, “Patoto ei ngan abei tabala!”
15 Idio ta Pailat iuangga ikado ga gid ipom tinid igelgel ta ilongean Barabas ga ila pagid. Be idol Iesus ga idae pagid panua paraunga ad bagedeai ta ikeo ga timuimui* Oaro toa timui Iesus ngan, tikado ngan bulmakao itin kukul. Ngan oaro imata, tikaukau aen gereirei ta itakataka itin. ei, ga kus ta tipatoto ei ngan abei tabala.
Gid panua paraunga ad tigalinge ngan Iesus
(Mateus 27.27-31, Ioanes 19.2-3)
16 Idio ta gid panua paraunga ad tibada Iesus ga tila tidudunga ngan ala toa ibalil ngan luma gavman aea, ta tibaba gid panua paraunga ad toa ngada oa ga tinam. 17 Ta tidol pononga singsingia tede ga bil ga idae ngan ei mambe pononga togid mamaron kapeipei, ga tibada oaroaro aea gigi ta tikado mambe nakala togid mamaron kapeipei ta tidol ga idae ilaborai. 18 Ga kus ta tigalinge ta tibaba ga ila pan bedane, “Ado kemi, maron kapei togid Iuda!” 19 Ta tiraurau ilabora ngan piso matua ede ga tiplapla ei be tikor aed ngan ei ga tipakaka ngan soanga ieda. 20 Tigalinge ngan ei toa bedaoa ga kus ta titil pononga toa singsingia tede ga bil oa ngan ei, ta tidol ele pononga mulian. Tota tibada ei ga ila ngan patotonga ei ngan abei tabala.
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Mateus 27.32-44, Lukas 23.26-43, Ioanes 19.17-27)
21  * Ro 16.13Gid panua paraunga ad tibada Iesus ga tilalala ga tila be tiuot ngan eaba ede Sairini aea ilalala tiburiai ga inam, ieda Saimon. (Ei Aleksanda ga Rupus tamad.) Gid tikeo ga ei manta ibisi Iesus aea abei tabala. 22 Idio ta tibada Iesus ga tila ngan tibur toa tiuato Golgota. Edaeda toa ne ipu eine Tibur Laborada Ituatua aea. 23 Toa eoa tiuangga tipaun ei ngan oain toa tibul toman ngan abei mer itekea Tibul abei mer itekea ngan oain toa oa ngan pamarumnga Iesus aea ieieinga, be ei iun mao., be ei iun mao. 24  * Sng 22.18Tota tipatoto ei ngan abei tabala. Ga kus ta tipota ele danga sisid pol ngan gid, be titado danga ede iman salisalinga ngan sionga sai ga sai ga tibada.
25 Ado imata toa tipatoto ei ngan, eiua gaisala ngan ado imata lima ga pange. 26 Be gadae ngan aea abei tabala tibode posanga toa tisol ei ngan bedane, “Maron kapei togid Iuda.” 27-28  * Ais 53.12Be boloma ngan Iesus, tipatoto panua rua lublubnga ad ngan abei tabala pade, ede ngan ibage oatai, be ede pade ngan ibage angas. Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: 28 Kadonga toa oa iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Tiadi mambe ei ede ngan gid panua tipul murid ngan Deo ele apu.” 29  * Sng 22.7, 109.25, Mk 14.58Be gid panua toa tila ga tinam, tiposa paeamao ngan ei ga laborad itambolembole ta tikeo, “Eao oangga repe Deo ele luma ta pagun mulian ngan ado tol? 30 Tota lua eao mulian ta tnan abei tabala ga sulug.”
31 Gid madidnga tenainga ad ga apu ad aoad ibiu ei pade ta tiposa pol ngan gid bedane, “Ei ilualua panua padengada, be irangrang ngan ilua ei mulian mao. 32 Oangga ei Kristus§ Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., maron kapei togid Israel, kemi ngan itnan abei tabala ta isulug ga inam, ta gita tagera ta loloda matua ngan ei.” Be panua rua toa tipatoto gid boloma ngan Iesus, gid pade tiposa paeamao ngan ei.
Iesus imate
(Mateus 27.45-56, Lukas 23.44-49, Ioanes 19.28-30)
33 Be tutui ngan arobad, tibur toa ngada oa iuot dodom ga irangrang ngan lailai toaiua ngan ado imata tol. 34  * Sng 22.1Be ngan ado imata tol Iesus ingangar kapei ta ikeo, “Eloi, Eloi, lama sabaktani!” Posanga toa ne ipu bedane, “Ag Deo, ag Deo, eao pul murim ngan gau ngan saoa?”
35 Be panua edengada timadid boloma, tilongo posanga toa oa ta tikeo, “Ega, ei ta ibaba Elaija!”
36  * Sng 69.21Ta eaba ede ilado ta ibada asile tad aea ta ilolo ngan oain isul meleoleonga. Ga kus ta iaud ngan piso imata ta iuangga ipaun Iesus ngan ta ikeo, “Tadio ge ta tagera. Elaija ga inama tautaunga ngan badanga ei ga isulug, mao mao?”
37 Idio ta Iesus ingangar kapei ga idada mosonga pakelede ga imate.
38 Iesus imate, be malo kapitnami toa itututu Deo ele luma iloleai oa itakai pan gadae ga isulug ta iuot rua.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Malo kapitnami itakai pan gadae ga isulug ta iuot rua.
39 Be madidnga paraunga aea toa imadid boloma ngan Iesus oa igera ele matenga toa bedaoa ta ikeo, “Tautaunga, eaba toa ne ei Deo Inat!”
40  * Lu 8.2-3Be taine edengada timadmadid aluai tede ta timamaran ele matenga. Ede ngan gid, eine Maria Makdala aea. Be ede pade eine Maria toa Jems kakau ga Iosep tnad. Be ede pade eine Salome. 41 Mugaeai Iesus imamado Galili, be gid taine toa ne tinasnasi ei ga tilualua ei. Be taine busa pade tila Ierusalem toman ngan ei, gid pade timamaran ele matenga.
Tidol Iesus ipat dengaeai
(Mateus 27.57-61, Lukas 23.50-56, Ioanes 19.38-42)
42 Ado toaiua eine Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea. Ngan lailai toaiua, ado iuangga idil 43 be eaba ede ieda Iosep Arimatea aea inam. Ei eaba ede ngan gid madidnga patutuinga posanga ad, be ieda kapei rabu ngan gid. Ei pade ilolo iminmin ngan geranga madonga Deo ibageai iuot, ta isangasanga. Be ei iuangga ibada Iesus ipat ta idol dengaeai. Tota idudunga ta ila imadid Pailat imatai, be imataud mao. Ta ibeta ei ngan badanga Iesus ipat. 44 Be Pailat itograi, ngansa iuangga Iesus imate maitne, ta ibaba madidnga paraunga aea ta ibeta ei bedane, “Eaba toa oa imate, mao maitne?” 45 Madidnga ipalongo Pailat ga kus, ta Pailat ilongean Iosep ngan badanga Iesus ipat. 46 Ta Iosep ila iuol malo bodbode ede kemi. Ta isoa Iesus ipat ngan abei tabala ga isulug ta imol ngan malo toa oa. Ga kus ta idol ei ga idudunga dengaeai. Denga toa oa eine panua tipir pat kapei ede ta tikado aea baba. Ga kus ta ipul pat kapei ede ta ipakala denga iaoa ngan. 47 Be Maria Makdala aea, ga Maria Iosep itna tigera denga toa tidol ei ngan.

*15:1: Lu 22.66

*15:5: Ais 53.7, Mk 14.61

*15:11: PA 3.13-14

*15:15: Oaro toa timui Iesus ngan, tikado ngan bulmakao itin kukul. Ngan oaro imata, tikaukau aen gereirei ta itakataka itin.

*15:21: Ro 16.13

15:23: Tibul abei mer itekea ngan oain toa oa ngan pamarumnga Iesus aea ieieinga, be ei iun mao.

*15:24: Sng 22.18

*15:27-28: Ais 53.12

15:27-28: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: 28 Kadonga toa oa iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Tiadi mambe ei ede ngan gid panua tipul murid ngan Deo ele apu.”

*15:29: Sng 22.7, 109.25, Mk 14.58

§15:32: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*15:34: Sng 22.1

*15:36: Sng 69.21

*15:40: Lu 8.2-3