17
Iesus iposa ngan kadonga sasat
(Mateus 18.6-7,21-22, Markus 9.42)
Iesus ikeo pagid ele aluagau bedane, “Gid kadonga toa idada panua ta led kadonga lolo matua aea itap, eine ga iuotot. Be paeamao tau ngan eaba sai ikado ga gid kadonga toa oa iuotot. Kemi ngan tikaukau eaba toa oa igagal ngan pat kapei ede ta titado ei ga isulug tadiai motean. Toa bedaoa ta irangrang ngan ikado ga eta ngan gid gergeu gereirei toa ne led kadonga lolo matua aea itap mao. * Mt 18.15Tota agabit kemi ngan gimi mulian.
“Oangga oaem ede ikado kadonga sat, daba ei. Ta oangga ipul ilolo, tota samum ele kadonga sat. Ta oangga ikado kadonga sat ngan eao palima ga rua ngan ado ede, be ipul ei mulian palima ga rua ta ikeo pago, ‘Napul lolog,’ tota samum ele kadonga sat.”
Iesus iposa ngan kadonga lolo matua aea
Idio ta Maron ele panua ato ad tikeo pan bedane, “Lua gai ta lemai kadonga lolo matua aea ilalala ga idae.”
* Mt 17.20, 21.21Ta Maron ikeo, “Oangga lolomi matua kautede mambe mastet ipuapua ga kakauede ne, eine gimi ga akeo pan abei ga oaine bedane, ‘Kule oaroarim ta la madid tadiai,’ ta eine ga ilongo lingemi.”
Iesus ikeo ga taot mambe paeaeanga
Iesus ikeo pade bedane, “Sai ngan gimi, oangga ele paeaeanga iboko dadangai, mao imariala ngan sipsip, ga kus ta iluai mulian ga inam, eine ga ikeo pan bedane, ‘Nam manmanae ta dio mado ta ean’? Eine ga ikeo pan bedane mao. Be ei ga ikeo, ‘Dol barikia nononga aea ta kado ag annga. Ta gal ga inam naean ga naun. Ga kus ta eao ean ga un.’ Gimi aoangga ei ga ikado posanga kemi pan paeaeanga toa oa ngansa inasi ilinge na? Eine mao. 10 Tota gimi pade, oangga apasala naurata toa ngada ne Deo ibada pagimi, manta akeo bedane, ‘Gai paeaeanga kemi tau mao. Saoa danga gai akado, eine danga toa gai manta akakado.’ ”
Iesus ikado kemi panua sangaul ad dibala kankan
11 Iesus inasi edap ga ila Ierusalem, be ilalala rabu ngan but Samaria aea ga Galili. 12 Ila idudunga ngan tuanga ede, be panua sangaul toa ad dibala kankan tiuot pan, be timadid aluai tede. 13  * Wkp 13.45-46Ta tibaba kapei ga ila pan bedane, “Iesus, Maron, uduan gai!”
14  * Wkp 14.2-3, Mt 8.3-4Be Iesus igera gid ta ikeo, “Gimi ala apasolan tinimi pagid panua tenainga ad.” Idio ta tilalala ga tila, be tinid iuot kemi.
15 Be ede ngan gid igera itin iuot kemi ta iluai mulian, be imemetae ngan soanga Deo ieda. 16 Ei ikor iae ta idol ilabora ga isulug boloma ngan Iesus iae ta ikado posanga kemi pan. Be ei eaba Samaria aea.
17 Idio ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Panua sangaul tiuot kemi na? Be gid lima ga pange sida? 18 Eaba alu ede pade aea ne kekelen iluai mulian ngan soanga Deo ieda, be eaba eta pade mao?”


“Eaba alu ede pade aea ne kekelen iluai mulian ngan soanga Deo ieda.”
19 Ta ikeo pan, “Dae ta la. Lem kadonga lolo matua aea ikado ga tinim iuot kemi.”
Eaba Inat ga iuot masaeai
(Mateus 24.23-28,37-41)
20 Gid Parisi tibeta Iesus bedane, “Madonga Deo ibageai ga iuot ngeda?”
Ta ikoli led posanga bedane, “Oangga madonga Deo ibageai iuot, irangrang ngan ageragera ngan matami mao. 21 Ga pade, irangrang ngan panua tikeo bedane mao, ‘Tota nene,’ mao ‘Tota eoa,’ ngansa madonga Deo ibageai ta ienono lolomiai.”
22 Ta ikeo pagid ele aluagau bedane, “Muriai gimi ga lolomi iminmin ngan geranga ado ede toa Eaba Inat imamado, be gimi ga agera mao. 23  * Mk 13.21, Lu 21.8Ta gid panua ga tikeo pagimi, ‘Ega, ei ta eoa,’ mao ‘Ei ta eko.’ Be irangrang ngan gimi alado ga anasi gid mao. 24 Ngansa ngan ado toaiua Eaba Inat inam, eine ga iuot lalaede mambe gla isamil ta igal mariamba iadag ga iadag. 25 Be mugaeai ngan ado toaiua, ei ga ibada ieieinga busa, ga gid panua labone ad ga tipul murid ngan ei.
26 “Gid kadonga lalaede iuotot ngan ado toaiua Noa imamado, eine ga iuot pade ngan Eaba Inat ele namanga. 27 Gid tianean, ga tiunun, ga tiuaioai, ga tipapaoai led gergeu taine, ga ila irangrang ngan ado toa Noa idudunga oagaeai. Ga kus ta oanga kapei iuot ta ipamukuru gid toa ngada oa.
28  * OM 18.20, 19.25“Ga pade, gid kadonga lalaede toa iuotot ngan ado toaiua Lot imamado, eine ga iuot pade. Gid tianean, ga tiunun, ga tiuolol danga sisid, ga tilongean led danga sisid ga panua tiuol, ga tiarum annga, ga tikakado luma. 29 Be ngan ado toa Lot itnan tuanga Sodom, tota dinga toman ngan pat kaeau kakatol itaptap buburiai ga isulug ta ipaeabu ngan gid toa ngada oa.
30 “Eine ga iuot lalaede toa bedaoa ngan ado toaiua Eaba Inat iuot masaeai. 31  * Mt 24.17-18Ngan ado toaiua, oangga sai imamado luma ipaoeai, be ele danga sisid ienono luma iloleai, ei manta iaoa manmanae. Irangrang ngan isulug ga ila ibada ele danga eta mao. Ga pade, eaba sai imamado dadangai, irangrang ngan ipul ei mulian ngan badanga danga eta mao. 32  * OM 19.17,26Matami nanan Lot iadaoa! 33  * Lu 9.24Oangga sai ikisi matua ele madonga tanoeai, ei ga imate ta ele madonga iduaea. Be oangga sai igera ele madonga tanoeai mambe danga kapei mao ta itnan ga idio, eine ga ikisi madonga kemi ga ilalala ga ila. 34 Nakeo pagimi, ngan bong toaiua, panua rua ga tieno ngan mul kelede. Eine Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio. 35-36 Be taine rua ga tiluplup ga tilumulumu wit ipuapua ngan tibur ede. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade idio.”* Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane: 36 Panua rua ga timado dadangai. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio.
37 Ta ele aluagau tibeta ei bedane, “Maron, sida?”
Ta ikeo pagid, “Ngan tibur isaoa burua mate ienono ngan, eine gid man abalem ga tinam tiluplup.”

*17:3: Mt 18.15

*17:6: Mt 17.20, 21.21

*17:13: Wkp 13.45-46

*17:14: Wkp 14.2-3, Mt 8.3-4

*17:23: Mk 13.21, Lu 21.8

*17:28: OM 18.20, 19.25

*17:31: Mt 24.17-18

*17:32: OM 19.17,26

*17:33: Lu 9.24

*17:35-36: Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane: 36 Panua rua ga timado dadangai. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio.