3
Iesus ieda kapei iasal Moses
* Nam 12.7, Ibr 4.14, 7.26Oaeoaeg, Deo toa imamado buburiai ibaba gimi ta alup toman ngan ei, ta ele ul ienono ngan gimi. Be matami nanan kemi Iesus. Ei Deo ele eaba ato aea ga madidnga kapei tenainga aea. Ei eaba toa loloda matua ngan ei ga tapaola aea posanga. Ei imata tutui ngan Deo toa ibada naurata pan, lalaede mambe Moses imata tutui ngan naurata toa Deo ibada pan mugaeai. Moses ikado naurata toa ne rabu ngan Deo ele panua. Gid tilup kelede ga tiuot mambe Deo ele luma. Be eaba sai toa ikado luma, oangga ikado ga iuot kemi, eine ga tisoa ieda ga idae. Be ei ieda iasal edaeda kapei toa idae ngan luma isaoa ei ikado. Lalaede toa bedaoa ngan Iesus, ei ieda kapei tau ga iasal Moses. Ngansa luma toa ngada ne, aea panua tipagun. Be Deo ipagun danga toa ngada ne. * Lo 18.15-19Moses ei mambe paeaeanga iboko ngan Deo ele luma. Ei imata tutui ngan ele naurata toa ne ta ikado posanga ngan gid danga toa muriai Deo ipaola ga iuot. Be Kristus imata tutui ngan Deo ele luma pade. Be ei paeaeanga mao. Ei gergeu ton Deo toa imugamuga ngan ele luma. Ta oangga gita tamataud mao, be takisi matua leda kadonga lolo matua aea toa somisomi tapakuru ngan ga tasangasanga, eine gita pade taman Deo ele luma.
Eaba sai ilolo matua ngan Deo mao, irangrang ngan ila ngan ele tibur earainga aea mao
* Sng 95.7-11Gita taman Deo ele panua, tota manta talongo posanga toa Itautau Tutui ikeo pagita ngan ga bedane,
 
“Labone, oangga tangami ibada ele posanga,
* IM 17.7, Nam 20.2-5irangrang ngan lolomi itola ngan mao.
Tibutibumi tikado toa bedaoa ngan ado toaiua tipul murid ngan gau
ga tipamasmasi lolog ngan tibur modamodanga.
Ngan rai sangaul pange, tigera gid naurata kapeipei nakakado,
be somisomi titobatoba gau ngan edap imata ede ga ede.
10 Tota lolog bake ngan gid panua ngan ado toaiua.
Ta nakeo ngan gid ga bedane, ‘Somisomi lolod ila aluai ngan gau.
Gid edap toa nasio ngan tinasi, eine tinid ngan mao.’
11  * Nam 14.21-23Tota lolog bake ta nakado posanga tautaunga gadae ngan gid ga bedane,
‘Irangrang ngan tila ngan leg tibur earainga aea mao ga mao tau.’ ”
 
12 Oaeoaeg, manta matami idae kemi. Ngan kado ta eaba eta ngan gimi ilolo ibuda ta ipul imur ngan Deo toa imamado somisomi ne ga ilolo matua ngan ei mao. 13 Posanga idil ga oaine “Labone” ikeo ngan taun toaine Deo ele edap madonga kemi aea maknga ga ienono. Tota ngan taun toaine, manta apamatua lolomi pol ngan gimi ado ga ado. Ngan kado ta kadonga sat ipakaka eaba eta ngan gimi, ta ilolo itola ngan Deo ele posanga. 14 Ngan ado toaiua tapul loloda ga ila pan Deo, eine loloda matua kemi ngan ei. Be manta loloda matua kemi toa bedaoa ga ila irangrang ngan leda madonga tanoeai kus. Toa bedaoa ta gita taman Kristus iuaeoae tautaunga. 15  * Sng 95.7-8Be posanga toa patautene taposa ngan ikeo ga bedane,
 
“Labone, oangga tangami ibada ele posanga,
irangrang ngan lolomi itola ngan mao.
Tibutibumi tikado toa bedaoa ngan ado toaiua tipul murid ngan gau.”
 
16  * Nam 14.1-35Be sapadua tangad ibada Deo ele posanga ga tipul murid ngan? Eine tibutibuda toa Moses ibada gid ta titnan Isip ga tila. 17  * 1Ko 10.10Be Deo ilolo bake ngan sapadua ga irangrang ngan rai sangaul pange? Eine ilolo bake ngan gid panua toa tikado kadonga sat ga patid ibuda ngan tibur modamodanga. 18 Be Deo iposa ngan sapadua ta ikeo ga tirangrang ngan tila ngan ele tibur earainga aea mao? Eine gid panua toa tipul murid ngan ele posanga. 19 Tota taoatai, gid tirangrang ngan tila ngan ele tibur earainga aea mao, ngansa lolod matua ngan ei mao.

*3:1: Nam 12.7, Ibr 4.14, 7.26

*3:5: Lo 18.15-19

*3:7: Sng 95.7-11

*3:8: IM 17.7, Nam 20.2-5

*3:11: Nam 14.21-23

*3:15: Sng 95.7-8

*3:16: Nam 14.1-35

*3:17: 1Ko 10.10