7
Ta Maron ikeo pan Moses, “Longo. Ngan maron kapei Isip aea imata, gau ga nakado ta eao ot mambe Deo. Be tadim kapei Aron ga ibada aoam, ta ei ga ibada lem posanga ga ila pan maron kapei togid Isip. Danga toa ngada ne naposa pago ngan, eine eao ga keo pan tadim kapei Aron ngan. Ta Aron ga iposa pan maron kapei Isip aea ngan ilongean gid panua Israel ta titnan ele tibur. * PA 7.36Be gau ga nakado ta maron kapei ilolo matua ga ipaki itanga. Toa bedaoa ta nakado gid uisinga busa iman kilala rabu ngan gid Isip. Be maron kapei togid Isip irangrang ngan ilongo lemi posanga mao. Tota gau ga napasolan urag ta napanas gid Isip ngan gid pamukurunga kapeipei. Be gau ga naot mambe madidnga paraunga aea ta namuga ngan leg panua, gid iaoa kelede kelede togid Israel, ta titnan Isip ga tila. Be oangga napaeabu ngan tibur Isip ta nabada gid panua Israel ta titnan tibur toa oa, eine gid Isip ga tiuatai kemi mambe gau eine Maron.”
Tota Moses ga Aron tikado mambe Maron ikeo pagisirua ngan. Ngan ado toaiua gisirua tila tiposa pan maron kapei togid Isip, Moses aea rai sangalima sangaul tol, be Aron aea rai sangalima sangaul tol igegea tol.
Aron ele toto lalalanga aea ipul ei ga iuot mota
Idio ta Maron ikeo pan Moses ga Aron bedane, “Oangga maron kapei togid Isip ikeo pagimirua ngan kadonga uisinga eta ngan pasolannga mambe gau nasula gimirua, eine eao ga keo pan Aron ta ibada ele toto lalalanga aea ta itado ga isulug maron kapei Isip aea imatai, ta ele toto ga ipul ei ga iuot mota.”
10 Tota Moses ga Aron tila pan maron kapei togid Isip ta tikado mambe Maron Deo ikeo pagisirua ngan. Aron itado ele toto ga isulug maron kapei Isip aea ga ele madidnga matadeai, ta ipul ei ga iuot mota. 11 Be maron kapei igera toa bedaoa ta ibaba ele panua oatainga ad ga ele panua borou ad, ta tikado toa bedaoa pade ngan led borou mambe Aron ikado. 12 Gid kelede kelede titado led toto ga isulug tanoeai ta tipul gid ga tiuot mota. Be Aron ele mota ison gid led mota ga kus. 13 Maron kapei togid Isip igera, be ilolo matua ga ipaki itanga. Ta ilongo gisirua led posanga mao, lalaede mambe Maron Deo ikeo ngan.
Gid eau Isip tiuot sing
14 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Maron kapei togid Isip ilolo matua tau, ta itin ngan ilongean gid Israel ga tila mao. 15 Be gaisala rumaruma ei ga ila eauiai, ta eao ga la ot pan. Bada toto toa mugaeai iuot mota ta la sanga ei eau Nail isaleai. 16 Ta eao ga keo pan bedane, ‘Gai Ibru amai Maron Deo isula gau ga nanam ta nakeo pago bedane: Eao manta longean ele panua ga tila ngan tibur modamodanga ta tisoa ieda. Be irangrang ngan labone, eao longo ele posanga mao. 17  * PM 16.4Tota labone Maron Deo ikeo bedane: Eao ga gera gid danga naoangga nakado, ta eao ga oatai kemi mambe gau eine Maron.’ Ega, gau ga nabal eau Nail ngan toto toa bagegeai ne, ta eau ga iuot sing. 18 Gid ia ga timatemate, be eau ga iuad paeamao tau, ta irangrang ngan gid Isip tiun mao.”
19 Ta Maron ikeo pan Moses pade ga bedane, “Keo pan Aron ta ibada ele toto ta igaga ga ingata gid eau kapeipei ga gereirei ga liuliu toa ngada ne ngan tibur Isip. Ta gid eau ga tiuot sing. Tota ngan tibur toa ngada ne Isip, sing ga iuon ngan gid eau. Be gid tabla ga ulo ga eaupat pade ga tiuon ngan sing.”
20 Tota Moses ga Aron tikado lalaede mambe Maron ikeo pagisirua ngan. Ngan maron kapei togid Isip ga ele madidnga matad, Aron isoa ele toto ga idae ta ibal eau Nail, ta eau toa ngada oa iuot sing. 21 Ia toa ngada oa ngan eau Nail timatemate, be eau toa oa iuad paeamao tau, ta irangrang ngan gid Isip tiunun mao. Sing iuon ngan tibur toa ngada oa Isip.
22 Be gid panua borou ad togid Isip tikado led borou ta tikado toa bedaoa pade. Ta maron kapei Isip aea ilongo Moses ga Aron led posanga mao, ngansa ilolo matua ga ipaki itanga mambe Maron Deo ikeo ngan. 23 Tota maron kapei togid Isip iluai mulian ele lumaeai. Kadonga toa ne ikado ga ilolo ede ga ede eta mao. 24 Be gid panua Isip tirangrang ngan tiun eau Nail mao, tota tileilei gid baba eau Nail isaleai ngan badanga ad eau. 25 Be Maron ikado ga eau Nail ienono paeamao toa bedaoa irangrang ngan ado lima ga rua.

*7:3: PA 7.36

*7:17: PM 16.4