6
Ta Maron Deo ikeo pan Moses bedane, “Teta pade ta eao gera gid danga naoangga nakado ngan maron kapei togid Isip. Ngan gau urag ta nakado ei ga ilongean gimi ta ala. Ta ei ga ipasensen gimi ta isuk gimi ta atnan ele tibur.”
Deo iposa tautaunga ngan badanga ele panua mulian
* OM 17.1, 28.3, 35.11, IM 3.13-15Ta Deo ikeo pan Moses pade bedane, “Gau eine Maron. Mugaeai naot pan Abraam ga Aisak ga Iakop, ta tiuatai mambe gau Deo Matua Soke Tau. Be tiuatai ngan edag toaine Maron mao, ngansa napalongo gid ngan mao. Be ngan ado toaiua, narau leg posanga tautaunga toman ngan gid ngan pannga tano Kenan ga iman ad. Be timamado ngan tano toa oa mambe kaluae. Be labone gid Isip tipaeaea leg panua Israel, ta tisolil ngan ad ieieinga. Be gau nalongo led tandanga na. Ta labone matag nanan leg posanga tautaunga toa narau toman ngan tibutibud.
“Tota eao manta bada leg posanga ga ila pagid Israel bedane: Gau eine Maron. Be gau ga nabada gimi mulian pagid Isip bagedeai, ngan gid danga kulupulupu tikakado ngan gimi. Ta gau ga napola gimi ta atnan lemi naurata paeaeanga ta amado lemi kemi. Be ngan gau urag kapei, eine ga nabada gimi mulian ta napanas gid Isip paeamao tau. Ta gau ga nakado ga gimi aot leg panua, ta gau ga naot ami Deo. Be gimi ga aoatai mambe gau eine Maron Deo togimi toa nabada gimi ga atnan lemi naurata paeaeanga pagid Isip. Be gau ga nabada gimi ta ala ngan tano toa mugaeai naposa tautaunga pan Abraam ga Aisak ga Iakop ngan. Tano toa oa eine ga napan ga iman ami. Gau eine Maron.”
Io, Moses ipalongo gid Israel ngan posanga toa ngada ne, be tilongo ele posanga mao. Ngansa naurata paeaeanga ikado gid ga lolod igagagai.
10 Ga kus ta Maron ikeo pan Moses bedane, 11 “La pan maron kapei togid Isip ta keo pan, ei manta ilongean gid Israel ta titnan ele tibur.”
12 Be Moses ikeo pan Maron bedane, “Oangga gid Israel tilongo leg posanga mao, eine maron kapei Isip aea ga ilongo leg posanga madongan? Ngansa gau aoag ikulupu ngan posanga.”
13 Be Maron iposa toman ngan Moses ga Aron ta ibada naurata pagisirua ngan tila pagid Israel ga pan maron kapei Isip aea, ta ikeo ga led naurata eine ngan badanga gid Israel ta titnan Isip.
Moses ga Aron tibutibud edad
14 Panua ga gid ne timugamuga ngan gid iaoa edengada Israel.
Ruben ei Israel ele gergeu lautabe. Ruben ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Anok ga Palu ga Esron ga Karmi. Gid panua toa ne timugamuga ngan gid iaoa kelede pan Ruben.
15 Simeon ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Iemuel ga Iamin ga Oat ga Iakin ga Soar ga Saul. Saul itna ei taine Kenan aea. Gid panua toa ne timugamuga ngan gid iaoa kelede pan Simeon.
16  * Nam 3.17-20, 26.57-58, 1Sto 6.16-19Livai ele gergeu arangaranga ga itubtub arangaranga edad ga bedane: Gerson ga Koat ga Merari. Be Livai imamado irangrang ngan aea rai buno ede sangaul tol igegea lima ga rua (137), ga kus ta imate.
17 Be Gerson ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Lipni ga Simei. Gisirua timugamuga ngan gid iaoa edengada pan Livai.
18 Be Koat ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Amram ga Isar ga Ebron ga Usiel. Be Koat imamado irangrang ngan aea rai buno ede sangaul tol igegea tol (133), ga kus ta imate.
19 Be Merari ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Mali ga Musi.
Gid panua toa ne timugamuga ngan gid iaoa kelede pan Livai.
20 Be Amram iuai itama iliu Iokebet, be taine toa oa ipopo Aron ga Moses. Be Amram imamado irangrang ngan aea rai buno ede sangaul tol igegea lima ga rua (137), ga kus ta imate.
21 Be Isar ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Kora ga Nepek ga Sikri.
22 Be Usiel ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Misael ga Elsapan ga Sitri.
23 Be Aron iuai taine ede ieda Eliseba. Ei gergeu taine ton Aminadap, be iliu ieda Nason. Aron iadaoa Eliseba ipopo ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Nadap ga Abiu ga Eleasar ga Itamar.
24 Be Kora ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Asir ga Elkana ga Abiasap. Gid panua toa ne timugamuga ngan gid iaoa kelede pan Kora.
25 Aron inat Eleasar iuai gergeu taine ede ton Putiel. Ei ipopo Pinias.
Gid panua toa ne timugamuga ngan gid iaoa kelede kelede pan Livai.
26 Panua rua toa Maron ikeo pagid ngan badanga gid iaoa kelede kelede togid Israel ta titnan Isip, panua toa rua oa, eine Moses ga Aron. Gisirua edad iuot ngan gid iaoa toaine. 27 Gisirua tota tila pan maron kapei Isip aea ngan badanga gid Israel ta titnan Isip. Panua toa rua ne tota tikado kadonga toa oa.
Aron ga ibada Moses iaoa
28 Moses imamado Isip ta Maron iposa pan. Be ngan ado toaiua, 29  Maron ikeo pan bedane, “Gau eine Maron. Eao manta keo pan maron kapei togid Isip ngan posanga toa ngada ne naposa pago ngan.”
30 Be Moses ikeo pan Maron bedane, “Gau eaba posanga kemi ag mao. Tota maron kapei togid Isip ga ilongo gau madongan?”

*6:2: OM 17.1, 28.3, 35.11, IM 3.13-15

*6:16: Nam 3.17-20, 26.57-58, 1Sto 6.16-19