5
Maron kapei togid Isip ipaeaea gid Israel paeamao tau
Idio ta Moses ga Aron tila pan maron kapei togid Isip ta tikeo, “Gai Israel amai Maron Deo ikeo ga eao longean ele panua ta tila ngan tibur modamodanga ta tikado eaneannga ngan soanga ieda.”
Be maron kapei togid Isip ikeo, “Maron sai toa? Ikamado ga nalongo ele posanga ta nalongean gimi Israel ga ala? Gau naoatai ngan Maron toa na mao. Be irangrang ngan nalongean gimi Israel ga ala mao.”
Ta gisirua tikeo, “Deo togai Ibru ilup toman ngan gai. Gai aoangga alalala ga ala ngan tibur modamodanga irangrang ngan ado tol, ta gai ga apamate gid masilau iman tenainga ga ila pan amai Maron Deo. Be irangrang ngan eao longean gai ta ala? Oangga gai akado toa bedane mao, kado ta ipaeabu ngan gai ngan paraunga, mao ngan dibala kapei eta.”
Be maron kapei togid Isip ikeo pagisirua bedane, “O Moses ga Aron, ikamado ga akado ta gid panua titnan led naurata? Manmanae, aluagimi ga ala ngan lemi naurata!” Ta maron kapei ikeo, “Gid Israel tiuot busa ngan tibur toa ne, be gimirua aoangga akado ta titnan led naurata.”
Tota ngan ado toaiua, maron kapei togid Isip ikado posanga matua pagid madidnga naurata ad togid Isip ga gid paeaeanga aoad togid Israel ta ikeo, “Irangrang ngan gimi akado mambe oadla ga inama ne mao. Irangrang ngan abada purup mamasa ga ila pagid panua ngan bulnga toman ngan tano ngan kadonga pat matua oa mao. Manta gid kekelegid tila tigou led purup mamasa. Be gimi ga akeo matua pagid ngan tikado pat matua busa lalaede mambe tikakado oadla ga inam. Irangrang ngan tisarung pat matua dabad ga isulug mao. Gid panua malainga ad, tota titang pagau ta tikeo, ‘Longean gai ta ala arau masilau ta iman tenainga ga ila pan amai Deo.’ Adol naurata kulupu pagid ta tisonggaro ngan led naurata aea kadonga ta irangrang ngan tilongo posanga pakakanga bedane pade mao.”
10 Idio ta gid madidnga naurata ad togid Isip ga gid paeaeanga aoad togid Israel tila pagid panua ta tikeo, “Maron kapei Isip aea ikeo ga irangrang ngan ibada purup mamasa pagimi pade mao. 11 Gimi kekelegimi ga ala agou lemi purup mamasa ngan tibur isaoa aot ngan. Be manta akado pat matua busa lalaede mambe somisomi.” 12 Gid Israel tilongo bedaoa ta tibilin ga tila alele ngan tibur toa ngada oa Isip ngan gounga purup isakirkir iman led pat matua aea. 13 Be gid madidnga naurata ad togid Isip tipasensen gid ta tikeo, “Manta apasala lemi naurata ado ga ado, lalaede mambe oadla gai ababada purup pagimi.” 14 Ta gid madidnga naurata ad togid Isip timuimui gid paeaeanga aoad togid Israel ta tikeo, “Ikamado ga gimi apasala lemi naurata ngan pat matua aea kadonga made ga labone mao, mambe akakado mugaeai?”

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Gid Isip timuimui gid paeaeanga toa timugamuga ngan gid Israel.
15 Tota gid paeaeanga aoad togid Israel titang ga ila pan maron kapei Isip aea bedane, “Ikamado ga eao kado bedane ngan gai lem paeaeanga? 16 Tibada purup mamasa pagai mao, be aoad isensen gai, lem paeaeanga, ngan pat matua aea kadonga. Ega, timuimui gai, be lemai idil eta paeamao mao. Idil paeamao togimi Isip.”
17 Ta maron kapei Isip aea ikeo, “Gimi panua malainga ami! Tota aparpar ta akeo, ‘Longo ta gai ala akado tenainga ga ila pan amai Maron.’ 18 Io, aluagimi ngan lemi naurata! Gai ga abada purup mamasa pagimi mao, be manta akado pat matua busa lalaede mambe somisomi.”
19 Io, gid paeaeanga aoad togid Israel tilongo maron kapei ikeo ga tirangrang ngan tisarung led pat matua dabad ga isulug ado ga ado mao, ta tiuatai, kadonga kulupu tau tota iuot ngan gid. 20 Tota titnan maron kapei Isip aea ga idio, ta tila tiuot pan Moses ga Aron. Gisirua timadmadid ga tisangasanga gid, 21 be gid paeaeanga aoad togid Israel tikeo pagisirua bedane, “Maron Deo igera gimirua lemi kadonga na. Ta ei ga ipanas gimirua. Ngansa gimirua akado ga maron kapei Isip aea toman ngan ele madidnga tiuangga gai ele paeaeanga eine danga buligaliga. Gimirua akado edap ngan gid Isip tipamate gita.”
Moses ilolo ede ga ede ta iraring ga ila pan Deo
22 Be Moses iluai mulian ga ila pan Maron Deo ta ikeo, “O Maron, eao kamado kado paeamao ngan lem panua ngan kadonga toa ne? Eao sula gau ga nanam ngan ipu toaine na? 23 Ngan ado toaiua nabada lem posanga ga ila pan maron kapei Isip aea, ga irangrang ngan labone, ei ikado paeamao tau ngan lem panua. Be eao kado danga eta ngan luanga gid mao.”