4
Deo ipamatua Moses ngan kadonga gid uisinga
Ta Moses ikoli ele posanga bedane, “Be oangga gid Israel tiadi gau mao ga tilongo leg posanga mao ta tikeo, ‘Eao pakaka. Maron iuot pago mao,’ eine ga nakado mado?”
Ta Maron ikeo, “Saoa danga toa ienono bagemeai?”
Ta Moses ikeo, “Eine toto lalalanga aea.”
Ta ikeo, “Tado ga isulug tanoeai.”
Io, Moses itado ga isulug tanoeai, ta ipul ei ga iuot mota. Be Moses igera ta iuangga iaoa. Be Maron ikeo, “Bagem isulug ta kisi iuui.” Tota Moses ibage isulug ta ikisi mota iuui, ta ipul ei mulian ga iuot toto pade. Ta ikeo, “Oangga eao la pagid Israel ta kado toa bedaoa, eine ga tiuatai kemi mambe gau Maron naot pago tautaunga. Gau Deo togid tibutibud Abraam ga Aisak ga Iakop.”
Ta Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Dol bagem ga idudunga ngan lem pononga mamarae.” Io, Moses ikado toa bedaoa, be mole mao inusi ibage ga iuot mulian, ta igera ibage aea dibala kankan, be imata bodbode tau.
Ta ikeo pan Moses pade bedane, “Dol bagem ga idudunga pade.” Ta Moses idol ibage ga idudunga pade, be inusi ibage ga iuot mulian ta igera ibage iuot kemi mambe itin toa ngada oa.
Ta ikeo, “Oangga panua tigera eao kado uisinga ngan toto be tiadi go mao, eine ga tiadi go ngan uisinga toa ede pade ne. Be oangga tigera uisinga toa rua ne be tiadi go mao ga tilongo lem posanga mao, tota ed eau kauteta Nail ta tok ga isulug tanoeai. Oangga eau toa oa isulug tanoeai, eine ga iuot sing.”
10 Be Moses ikeo pan Maron bedane, “O Maron, mugaeai ga inam, gau eaba posanga kemi ag mao. Be labone eao posaposa pagau, be aoag ikulupu maitne. Tota narangrang ngan nakado posanga kemi panua matadeai mao.”
11 Be Maron ikeo, “Sai ikado eaba iaoa ga iuot? Be sai irangrang ngan ikado ei ga itanga kua ga iaoa gum? Be sai irangrang ngan ikado ei ga imata ikila ga imata igeragera? Gau kekelegau Maron, nakado toa bedaoa. 12 Tota la ne. Gau ga nalua go ngan posanga, ta napaoatai go ngan saoa posanga eao posa ngan.”
13 Be Moses ikeo, “Aiao Maron. Gau narangrang mao. Kemi ngan eao sula eaba eta pade.”
14  Maron ilolo bake pan Moses ta ikeo, “Be tadim kapei Aron imamado, na? Ei ede ngan gid Livai, ga naoatai mambe ei irangrang ngan ikado posanga kemi. Ega, patautene inama ngan geranga go. Be oangga inama iuot pago, eine ga itin igelgel. 15 Eao ga kado posanga toa ngada ne pan, ta ei ga iposa ngan. Be gau ga nalua gimirua ngan posanga ga napaoatai gimirua ngan saoa danga gimi akado. 16 Aron ga ibada eao aoam ngan posanga pagid panua. Be ngan ei imata, eao ga ot mambe Deo. 17 Be manta bada toto lalalanga aea toa ne ta la. Muriai ta eao kado gid uisinga ngan.”
Moses iluai mulian Isip
18 Moses ilongo Deo ele posanga ga kus ta iluai mulian pan ilaoa Ietro ta ikeo pan, “Gau nakim eao longo ta naluagau mulian Isip, pagid leg panua, ta nagera gid ta naoatai, labone timamado madongan.”
Ta Ietro ikeo, “Goibe. Lolom itarui ta la.”
19 Be Moses imamado Midian maitne, ta Maron ikeo pan bedane, “Eao luago mulian Isip. Ngansa gid panua toa tikeo ngan am pamatenga, timate gid ga kus.” 20 Tota Moses ibada iadaoa toman ngan ele gergeu arangaranga ta idol gid ga tidae donki ipaoeai, ta tikaka gid ngan langa Isip. Be Moses ikikisi toto lalalanga aea ton Deo.
21 Ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Oangga eao ot Isip, eao manta kado gid uisinga toa na ga iuot maron kapei imatai. Gid uisinga toa na, napamatua go ngan aea kadonga. Be gau ga nakado ga maron kapei ilolo matua ga ipaki itanga, ta ei ga irangrang ngan ilongean leg panua ga tila mao. 22 Be eao ga keo pan maron kapei Isip aea bedane, ‘Maron Deo ele posanga bedane: Israel eine gau leg gergeu lautabe. 23  * IM 12.29Be gau nakeo ga eao longean natug toa ne ga inam ta isoa gau edag. Be ega, oangga eao longean ei ga inama mao, eine ga narau eao lem gergeu lautabe ga imate.’ ”
24 Be ngan saupu ede edap irabuiai, Maron iuot pan Moses ta iuangga irau ei ga imate. 25 Be Sipora, Moses iadaoa, ibada adial ede imata ta ipalu inat ngan itin kukul. Ga kus ta idol inat itin kukul toa oa ga idae ngan Moses iae ta ikeo, “Natuda ising idae ngan eao, ta labone eao gau adaoag tautaunga.”* Panua oatainga ad edengada tiuangga Moses iadaoa iposa ngan ei toa bedaoa ngansa eine mambe ibada Moses mulian ngan matenga, ta iuangga gisirua led oainga iuot pau pade. 26 Moses iadaoa ikeo toa bedaoa ngansa imata nanan kadonga ngan palunga inat. Ta Deo ipaeabu ngan Moses mao.
27 Be Maron ikeo pan Aron bedane, “Eao la ngan tibur modamodanga ta ot pan Moses.” Tota ila iuot pan Moses ngan lusi ton Deo. Igera ei ta ibusum ipapa. 28 Idio ta Moses iaoa inasi pan Aron ngan danga toa ngada oa Maron isula ei ngan keonga ga ngan gid uisinga toa irenren pan ngan.
29 Idio ga muriai ta Moses ga Aron tila tipaluplup gid kapeipei Israel ad. 30 Ta Aron ikeo pagid ngan danga toa ngada oa Maron ikeo pan Moses ngan. Ga pade Moses ikado gid uisinga panua matadeai. 31 Ta gid panua Israel tiuangga gisirua led posanga eine tautaunga. Be tilongo mambe Maron igera kadonga papaeamao toa gid Isip tikakado ngan gid ga iuangga ilua gid, tota tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai ta tisoa Deo ieda.

*4:23: IM 12.29

*4:25: Panua oatainga ad edengada tiuangga Moses iadaoa iposa ngan ei toa bedaoa ngansa eine mambe ibada Moses mulian ngan matenga, ta iuangga gisirua led oainga iuot pau pade.