8
Gid kalo busa tiuot
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “La pan maron kapei togid Isip ta keo pan, ‘Maron Deo ele posanga bedane: Eao manta longean leg panua ta tila tisoa gau edag. Be ega, oangga eao longean gid ga tila mao, eine ga nakado ta gid kalo busa tiuot ngan tibur Isip, ta napaeabu ngan lemi tibur toa ngada oa. Eau Nail ga iuon tau ngan gid kalo. Be gid kalo ga titnan eau ga tidae ta tidugdug ga tila ngan lem luma ga lem bobo enonga aea ga mulim pade. Be gid kalo ga tidugdug ga tidae pade ngan luma togid lem madidnga ga lem panua toa ngada ne. Be gid ga tidugdug ga tidae pade ngan lemi danga nononga aea ga lemi tabla bret aea. Gid kalo ga tidugdug ga tidae ngan eao ga lem madidnga ga lem panua toa ngada ne.’ ”
Ta Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Keo pan Aron ta ikisi ele toto lalalanga aea ga idae ta ipatutui ibage, ta igaga ga ingata gid eau kapeipei ga gereirei ga liuliu toa ngada oa ngan tibur Isip. Toa bedaoa ga gid kalo tiuon ngan tibur Isip.”
Tota Aron ikisi ele toto lalalanga aea ga idae ta ipatutui ibage, ta igaga ga ingata gid eau Isip, ta gid kalo tidae ga tiluga tibur Isip.

Horace Knowles revised by Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Gid kalo tiuon ngan tibur Isip.
Be gid panua borou ad togid Isip tikado led borou, ta gid pade tikado ga gid kalo titnan eau ga tidae ngan tibur Isip.
Idio ta maron kapei togid Isip ibaba Moses ga Aron ga tinam pan ta ikeo, “Manta gimirua araring ga ila pan ami Maron Deo ta isere gid kalo ta titnan gau ga leg panua. Ga kus ta nalongean gimingada lemi panua ta ala akado tenainga ga ila pan ami Maron.”
Ta Moses ikeo pan maron kapei Isip aea bedane, “Goibe, gau ga nararing ngan luanga eao ga lem madidnga ga lem panua. Toa bedaoa ta gid kalo ga titnan gimi ga lemi luma, ta tila mulmulid eauiai. Be eao kim nararing ngeda? Tota nadol ga idae eao bagemeai.”
10 Ta maron kapei togid Isip ikeo, “Raring sabale.”
Ta Moses ikeo, “Gau ga nakado mambe eao keo ngan, tota eao ga oatai kemi bedane: Deo eta pade mambe gai amai Maron Deo mao. 11 Gid kalo ga titnan eao ga lem madidnga ga lem panua ga lemi luma. Tota tila mulmulid eauiai.”
12 Io, Moses ga Aron titnan maron kapei Isip aea ga idio, ga kus ta Moses iraring matua ga ila pan Maron Deo ngan serenga gid kalo toa mugaeai isula ga tidae ngan maron kapei Isip aea. 13 Tota Maron Deo ikado mambe Moses ibeta ei ngan. Ta gid kalo timatemate lumaeai ga tuanga iloleai ga dadangai pade. 14 Ta tisuksuk gid kalo patid ngan suknga ga suknga ngan tibur toa ngada oa Isip, be tibur toa oa iuad paeamao tau. 15 Be maron kapei togid Isip igera mambe gid kalo timatemate, ta ilolo ikapok. Tota ilolo matua pade ga ipaki itanga. Ta ilongo Moses ga Aron led posanga mao, mambe Maron Deo ikeo ngan.
Kikiramo tiuot busa
16 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Keo pan Aron ta isoa ele toto ga idae ta ibal tano, ta tano aea kangkanga ngan tibur toa ngada ne Isip ga iuot kikiramo.” 17 Tota gisirua tikado toa bedaoa. Aron isoa ele toto ga idae ta ibal tano, ta tano aea kangkanga toa ngada oa Isip iuot kikiramo. Be kikiramo tigonggong gid eababa ga masilau mud pade. 18 Be gid panua borou ad togid Isip titoba ngan kadonga kikiramo ngan led borou pade, be tirangrang mao. Kikiramo tigonggong gid eababa ga masilau.
19  * Lu 11.20Ta gid panua borou ad tikeo pan maron kapei Isip aea bedane, “Deo kekelen ikado kadonga toa ne.” Be maron kapei ilolo matua ga ipaki itanga ngan Moses ga Aron led posanga, mambe Maron Deo ikeo ngan.
Langlango busa tiuot
20 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Gaisala rumaruma, oangga maron kapei togid Isip ila eauiai, eao dae ta la ot pan. Ta keo pan ngan leg posanga bedane, ‘Gau Maron Deo nakeo ga bedane: Eao longean leg panua ta tila tisoa gau edag. 21 Be ega, oangga eao longean leg panua ga tila mao, gau ga nakado ta langlango busa tau tidae ngan eao ga lem madidnga ga lem panua toa ngada oa, be tidudunga lemi lumaeai pade. Langlango ga tiuon ngan gimi Isip lemi luma ga tibur isaoa amamado ngan.
22 “ ‘Be oangga gid langlango tiuot, eine ga nakado kadonga ede pade ngan gau leg panua toa timamado ngan tibur Gosen. Langlango eta ga ila pagid leg panua ngan tibur toa oa mao. Toa bedaoa ta eao ga gera ta oatai kemi mambe gau Maron Deo nakado kadonga toa ne ngan lem tibur. 23 Be gau ga nabada mulian leg panua, ta langlango ga tila pagid mao, be pagid eao lem panua kekelegid. Longo, uisinga kapei toa ne ga iuot sabale.’ ”
24 Tota Maron Deo ikado toa bedaoa. Gid langlango ipu ga ipu tiroro ga tidudunga maron kapei ele lumaeai. Ga pade tidudunga ngan luma togid ele madidnga ga tibur toa ngada oa Isip. Gid langlango tikado ga tibur Isip iuot paeamao.
25 Idio ta maron kapei togid Isip ibaba Moses ga Aron ga tinam pan ta ikeo, “Gimi adio ngan tibur Isip ta akado tenainga ga ila pan ami Deo.”
26 Be Moses ikeo, “Oangga gai akado bedane, eine tutui mao. Ngansa gid tenainga toa gai akakado ga ila pan amai Maron Deo, eine gid Isip ga tigera mambe danga ede paeamao ga paeamao tau. Oangga gid Isip tigera gai arau gid masilau tenainga aea toa bedaoa, eine ga tirau gai ngan patpat ga amate. 27 Gai manta alalala ga ala ngan tibur modamodanga irangrang ngan ado tol ta akado tenainga ga ila pan amai Maron Deo toa eoa, mambe ikeo pagai ngan.”
28 Ta maron kapei togid Isip ikeo, “Goibe, gau ga nalongean gimi ta ala ngan tibur modamodanga ngan kadonga tenainga ga ila pan ami Maron Deo, be irangrang ngan ala aluai tau mao. Be manta araring ngan luanga gau pade.”
29 Ta Moses ikeo, “Ega, gau ga natnan go ga dio, ga kus ta nararing ga ila pan Maron Deo, ta sabale ei ga isere gid langlango ngan eao ga lem madidnga ga lem panua. Be kado eao pakaka gai pade ta pakala gai ngan kadonga tenainga ga ila pan amai Maron Deo.”
30 Tota Moses itnan maron kapei togid Isip ga idio, ga kus ta iraring ga ila pan Maron Deo. 31 Ta Maron ikado mambe Moses ibeta ei ngan. Gid langlango titnan maron kapei Isip aea ga ele madidnga ga ele panua. Langlango eta idio mao. 32 Gid langlango tila ga kus, be maron kapei togid Isip ilolo matua ga ipaki itanga pade, ta ilongean gid panua ga tila mao.

*8:19: Lu 11.20