14
Sipsip Inat ele panua tikado baunga pau
Idio ta matag ila ta nagera Sipsip Inat imadid ngan bereo Saion* Bereo Saion eine bereo toa tuanga Ierusalem ienono ngan.. Be ele panua toa dabad iuot bunoringring buno, bunoringring sangaul pange, igegea bunoringring pange (144,000), gid timadmadid toman ngan ei. Sipsip Inat ieda ga Itama ieda pade ienono bolaboladeai. * PM 1.15, 19.6Be nalongo tandanga ede buburiai ga inam, iaoa ingongo mambe eau busa imasesel ga mambe pelaka itang kapei. Be tandanga toa oa itang kemi mambe gid panua tiraurau led arp. * Ais 42.10, PM 5.9, 7.4Be tikado baunga pau toa mul maron aea imatai, ga gid masilau toa matad bibita oa matadeai, ga gid madidnga matadeai pade. Eaba eta pade irangrang ngan inanale ngan baunga toa oa mao. Gid panua toa dabad iuot bunoringring buno, bunoringring sangaul pange, igegea bunoringring pange (144,000), gid kekelegid tirangrang ngan tikado. Gid panua toa oa, Deo iuol gid ga timan ei ele rabu ngan gid panua toa ngada ne tanoeai. Gid panua toa ne tieno toman ngan gid taine mao ta muk eta ibul gid mao. Tiplese kadonga togid oaioainga, be tinasnasi Sipsip Inat ngan tibur isaoa ei ila ngan. Deo iuol gid ga timan ei ele rabu ngan gid panua tanoeai ad, ta tiuot mambe annga papau imatua dadangai toa titenai ga ila pan Deo ga ila pan Sipsip Inat pade. Posanga pakakanga eta iuot aoadeai mao. Led idil eta paeamao mao ga mao.
Anggelo tol tipaola posanga
Ga kus ta nagera anggelo ede pade iroro ga ila mariamba irabuiai. Ei ibada ato kemi toa ienono somisomi ga ilalala ga ila, ta iuangga ipaola ga iuot pagid alu toa ngada ne, ga tibur toa ngada ne tanoeai, ga posanga toa ngada ne tanoeai, ga gid panua tinid imata ede ga ede. Ei ipotalae kapei ta ikeo, “Gimi manta amataud Deo ta asoa ieda. Ngansa ado imata toa ei idol ngan pamadidnga gid panua ngan posanga ta iuot ne. Gimi manta akado raring ga ila pan Deo toa ikado bubur ga tano ga tad ga gid eaumata toa ngada oa.”
* Ais 21.9, Jer 51.7-8, PM 17.2, 18.2,3Ga kus ta anggelo ede pade inasi ei ta ikeo, “Tuanga kapei Babilon, tiasal ei ngan paraunga ta itap ga isulug! Mugaeai ga inam, ei ipaun gid alu toa ngada ne ngan oain matua ga ipamangamanga laborad ta tikakado kadonga arala imata ede ga ede. Be ei itap ga isulug na!”
* PM 13.12-17Idio ta anggelo tol aea inama ta inasi gisirua toa timuga oa. Ei ipotalae kapei ngan posanga bedane, “Oangga sai isoa masilau saksak ieda, mao isoa aea namer ieda, ga ibada aea kilala ga idae ngan ibolabola, mao ngan ibage, 10  * OM 19.24, Sng 75.8, Ais 51.17, 22, Jer 25.15-16, Ese 38.22, PM 16.19, 20.10ei pade ga iun oain. Be eine oain lolo bake aea ton Deo. Deo ibul danga eta ngan oain toa oa mao. Ei iparere oain kekelen ngan ele loba toa lolo bake aea oa. Ta eaba sai toa iun oain toa oa, eine ga ibada ieieinga kapei ngan dinga ga pat kaeau kakatol toa gid anggelo tututui matadeai ga Sipsip Inat imatai pade. 11  * Ais 34.10Be basu ngan dinga toa ieieinga aea oa, eine ibungbung somisomi ga ilalala ga ila. Ta gid panua toa tisoa masilau saksak ieda, ga aea namer ieda, ga tibada ieda aea kilala, gid tiaragid teta mao. Tinaman ieieinga somisomi ga ilalala ga ila.” 12  * PM 13.10Tota oangga kadonga toa bedaoa iuotot, gid panua tututui ton Deo manta timadid matua. Eine gid panua toa tinasnasi Deo ilinge ga tikisi botbot led kadonga lolo matua aea ngan Iesus.
13 Ga kus ta nalongo babanga ede inam buburiai ga inam ta ikeo, “Bode posanga ga bedane, ‘Toa labone ga ila, kemi tau ngan sapadua toa tilup toman ngan Maron ga timate.’ ”
Be Itautau Tutui ikeo pade ga bedane, “Eine tautaunga. Gid ga tibada earainga kemi ngan led naurata kulupulupu. Be gid ga tila sapaean mao. Led kadonga kemikemi, Deo ga imata nanan ta ikoli kemi pagid.”
Ado imata iuot ngan annga imatua aea badanga
14  * Dan 7.13Idio ta matag ila ta nagera laulau bodbode ede, be eaba ede imamado laulau toa oa ipaoeai. Ei idol nakala gol ilaborai ga imata lalaede mambe eaba inat. Be ngan ibage, ikikisi didi mamarae toa imata tau. 15 Ga kus ta anggelo ede pade iuot Deo ele lumaeai ga inam ta ipotalae kapei ga ila pan eaba toa imamado laulau ipaoeai ta ikeo, “Bada lem didi mamarae ta ket gid annga imatua. Ngansa ado imata ngan annga aea badanga ta iuot ne. Gid annga tanoeai imatua ga ienono.” 16 Tota eaba toa imamado laulau ipaoeai ikisi ele didi mamarae ngan ibage ta itado ngan ketnga gid annga imatua tanoeai. Ta iket tano aea annga imatua toa ngada oa ga isulug.
17 Ga kus ta anggelo ede pade itnan Deo ele luma toa buburiai oa ta iuot ga inam. Ei pade ikikisi didi mamarae ede toa imata tau. 18  * Jol 3.13Ga kus ta anggelo ede pade itnan popou tenainga aea ga inam. Ei ele naurata ngan imariala ngan popou toa oa aea dinga. Be ipotalae kapei ga ila pan anggelo toa ikikisi didi mamarae toa imata tau ta ikeo, “Bada lem didi mamarae toa imata tau, ta ket gid oain iparoparo toa ngada oa tanoeai ta suk gid ga tidio. Ngansa gid oain itautau iblabla ga ienono.” 19 Tota anggelo toa oa ikikisi ele didi mamarae ta itado ngan ketnga gid oain itautau toa ngada oa tanoeai. Isuk gid ga kus, ta itado ga tidae ngan Deo ele tibur oain aea bibnga. Oain itautau toa oa aea bibnga idodo Deo ele kadonga lolo bake aea. 20  * Ais 63.3, PM 19.15Idio ta tibib oain itautau toa oa gaot ngan tuanga, ta sing ilele ga iuot. Be sing toa oa isum ga idae ga iluai ngan gid os aoad aea oaro. Ta sing toa isum oa ilele ga ipakaranga tibur kapei ga ila irangrang ngan kilomita buno tol.

*14:1: Bereo Saion eine bereo toa tuanga Ierusalem ienono ngan.

*14:2: PM 1.15, 19.6

*14:3: Ais 42.10, PM 5.9, 7.4

*14:8: Ais 21.9, Jer 51.7-8, PM 17.2, 18.2,3

*14:9: PM 13.12-17

*14:10: OM 19.24, Sng 75.8, Ais 51.17, 22, Jer 25.15-16, Ese 38.22, PM 16.19, 20.10

*14:11: Ais 34.10

*14:12: PM 13.10

*14:14: Dan 7.13

*14:18: Jol 3.13

*14:20: Ais 63.3, PM 19.15