18
Tuanga kapei Babilon itap ga iduaea
Gid danga toa ne iuot ga kus, ta nagera anggelo ede pade isulug buburiai ga inam. Ei ieda kapei tau be ele taranga itara tibur toa ngada ne tanoeai. * Ais 13.21, 34.11-14, Jer 50.39, PM 14.8Ei ipotalae kapei ta ikeo,
 
“Tuanga kapei Babilon, tiasal ei ngan paraunga ta itap ga isulug! Be, tautaunga itap ga isulug ta ele panua toa ngada oa tiduaea!
Ta labone iman tibur puda,
ta gid iriau papaeamao ga antu timamado ngan.
Gid man papaeamao toa tinid aea muk pade timamado ngan.
Ngansa gid alu toa ngada ne tikado kadonga arala toman ngan ei
ta timangamanga alele mambe gid panua tiun oain matua ga timangamanga.
Gid mamaron kapeipei tanoeai aea pade tikado kadonga arala toman ngan ei.
Be gid panua oalo ad ngan tibur toa ngada ne tanoeai tibada pat kapei tau iuot ngan ei, ngansa ei ilasu kadonga tingelgel aea tau ta iuolol led danga sisid.”
 
* Ais 48.20, Jer 50.8, 51.6, 45, 2Ko 6.17Ga kus ta nalongo babanga ede pade iuot buburiai ikeo ga bedane,
 
“Leg panua, manta atnan ei ta aot ga anam!
Ngan kado ta asokon ei ngan ele kadonga sasat ta abada panasnga.
Ala aluai ngan ei ta irangrang ngan aea pamukurunga iuot ngan gimi mao.
* OM 18.20-21, Jer 51.9Ngansa ei igalbatan ele kadonga sasat ga idae ga ila buburiai,
ta Deo imata nanan ele idil papaeamao.
* Sng 137.8, Jer 50.15, 29, 2Te 1.6Matami nanan ele kadonga papaeamao ngan panua padengada ta akoli ga ila pan.
Ngan ele kadonga papaeamao toa ngada oa, akoli parua ga ila pan.
Danga paeamao toa ei ipaun panua padengada ngan, gimi abul ngan aea loba ta apaun ei parua ngan.
* Ais 47.7-9Ei ikado ele madonga mulian ga iuot kemi tau ga ilasu ele kadonga tingelgel aea kapei.
Tota lalaede mambe ikado toa bedaoa ngan ei mulian kapei, gimi abada ieieinga kapei ga kadonga kulupulupu kapei tau ga ila pan.
Ngansa iloleai, iparim ngan ei mulian bedane:
‘Gau naman taine nagerara. Gau asape mao.
Irangrang ngan namokmok mao ga mao tau!’
* PM 17.16Tota ngan ado kelede gid pamukurunga papaeamao ga iuot ngan ei ga bedane:
ele panua ga timatemate, ta ei ga imokmok, be sapanga kapei ga iuot ngan ei pade.
Dinga kapei ga inono ei ga imomout ga kus,
ngansa Maron Deo toa ipanas ei ne iura kapei tau.
 
* Ese 26.17, 27.30-35“Mugaeai ga inam, gid mamaron kapeipei tanoeai aea tikado kadonga arala toman ngan ei ga tilasu kadonga tingelgel aea toman ngan ei. Be oangga tigera aea basu puk ga idae, eine ga titangtang kapei ga tiansaban ei. 10 Gid ga timataud ngan aea ieieinga kapei ta timadid aluai ta tikeo,
 
“ ‘Aiao! Talo, tuanga kapei Babilon!
Mugaeai uram kapei tau.
Be ngan ado imata toa kelede ne, am panasnga iuot ngan go paeamao tau!’
 
11  * Ese 27.36“Be gid panua oalo ad ngan tibur toa ngada ne tanoeai eine ga titangtang ga tiansaban ei, ngansa eaba eta imamado ngan olnga led danga sisid pade mao. 12  * Ese 27.12-13,22Led danga sisid toa panua tiuolol eine ga bedane: gol, ga silva, ga gid patpat toa ad olnga kapeipei, ga pat naol, ga malo kemikemi, ga malo singsingia, ga malo singsingia tede ga bil, ga malo silika, ga abei sitron imata ede ga ede toa iuad kemikemi, ga danga sisid imata ede ga ede tisap ngan elepan iluo, ga danga sisid imata ede ga ede tikado ngan abei aea olnga kapeipei, ga bras, ga aen, ga pat mabel, 13 ga sinamon toa tibul ngan ad annga, ga danga padengada tibul ngan annga ga imana kemi, ga nabene, ga bude iuad kemikemi, ga abei itekea iuad kemikemi, ga oain, ga abei oliv aea bude, ga plaoa kemikemi nononga aea, ga wit, ga bulmakao, ga sipsip, ga os, ga karis, ga gid eababa toa matad bibita ga timan paeaeanga sapaean.”
14 “Ta gid panua oalo ad ga tikeo ga bedane, ‘Abei itautau toa lolom iminmin ngan, eine itnan go ga ila o! Be gid danga sisid toa ikado ga lem madonga kemi ga tinim igelgel ngan, ga gid sogonga mil ga mil imata ede ga ede, eine iduaea, ta eao rangrang ngan gera pade mao ga mao tau.’ 15  * Ese 27.31,36Gid panua oalo ad toa tibada pat kapei ngan danga sisid toa gid Babilon tiuol, gid ga timadid aluai be timataud ngan aea ieieinga kapei ta titangtang ga tiansaban ei 16  * PM 17.4ta tikeo,
 
“ ‘Aiao! Talo, tuanga kapei!
Mugaeai eao doldol gid malo kemikemi, ga malo singsingia, ga singsingia tede ga bil,
ga sogonga gol imata ede ga ede, ga patpat toa ad olnga kapeipei, ga gid naol.
17-18  * Ais 23.14, Ese 27.27-29,32Be ngan ado imata kelede, lem pat ga danga sisid busa tau iduaea ga ila o!’
 
“Be gid oaga ad madidnga, ga led panua naurata ad, ga gid panua toa tiladlado tadiai, ga gid panua toa tibabada pat ngan led naurata tadiai, oangga tigera aea basu puk ga idae, gid ga timadid aluai ta titangtang paeamao ta tikeo, ‘Tuanga kapei eta mambe Babilon mao ga mao tau!’ 19 Eine ga titado tano aea kangkanga ga idae laboradeai ta titangtang ga tiansaban ei ta tikeo,
 
“ ‘Aiao! Talo, tuanga kapei!
Gid oaga itamatama toa ngada oa
tibabada pat kapei ngan led danga sisid kemikemi toa mugaeai ei iuolol pagid.
Be ngan ado imata kelede, ei iduaea ga ila o!’
 
20  * Lo 32.43, Ais 44.23, Jer 51.48“Eao bubur toman ngan Deo ele panua tututui, ga panua ato ami, ga gimi panua toa ababada Deo iaoa, manta tinimi igelgel!
Ngansa Deo ipanas ei ngan ele kadonga papaeamao ngan gimi.”
 
21  * Jer 51.63-64, Ese 26.21Ga kus ta anggelo ede iura kapei ibada pat ede kapei tau mambe pat toa tilumulumu wit ipuapua ngan, ta itado ga isulug tadiai. Ta ikeo,
 
“Ngan kadonga lalaede toa bedane,
gid panua ga urad ngan tadonga tuanga kapei Babilon ga isulug.
Ta irangrang ngan eaba eta igera ei pade mao ga mao tau.
22  * Ais 24.8, Ese 26.13O Babilon! Gid panua baunga ad toa tiraurau arp ga tiusouso piloli ga taule,
eine irangrang ngan led baunga iuot lem tuangai pade mao.
Be eaba eta ele mosi ngan naurata imata ede ga ede ga ibokoboko pago pade mao.
Be ngiri ele tandanga eta ga iuot lem tuangai ngan annga aea kadonga mao.
23  * Jer 7.34, 16.9, 25.10Be lam eta ga itara lem tuangai pade mao.
Be tandanga tingelgel aea togid oainga papau ga iuot lem tuangai pade mao.
Lem panua oalo ad, mugaeai tiasal panua toa ngada ne tanoeai.
Ngan eao lem borou toa mugaeai ga inam, eao pakaka gid alu toa ngada ne tanoeai.
24  * Jer 51.49, PM 17.6Deo ele panua tututui, ga gid panua tibabada iaoa, ga gid panua padengada tanoeai, Deo igera mambe idil paeamao ngan ad pamatenga ienono ngan tuanga kapei Babilon.”

*18:2: Ais 13.21, 34.11-14, Jer 50.39, PM 14.8

*18:4: Ais 48.20, Jer 50.8, 51.6, 45, 2Ko 6.17

*18:5: OM 18.20-21, Jer 51.9

*18:6: Sng 137.8, Jer 50.15, 29, 2Te 1.6

*18:7: Ais 47.7-9

*18:8: PM 17.16

*18:9: Ese 26.17, 27.30-35

*18:11: Ese 27.36

*18:12: Ese 27.12-13,22

*18:15: Ese 27.31,36

*18:16: PM 17.4

*18:17-18: Ais 23.14, Ese 27.27-29,32

*18:20: Lo 32.43, Ais 44.23, Jer 51.48

*18:21: Jer 51.63-64, Ese 26.21

*18:22: Ais 24.8, Ese 26.13

*18:23: Jer 7.34, 16.9, 25.10

*18:24: Jer 51.49, PM 17.6