6
Gid panua ato ad tibisi kadonga kulupulupu ngan led naurata
Gai abokoboko toman ngan Deo ta abeta matua gimi bedane: Deo ele kadonga lolo marum aea toa gimi abada, irangrang ngan alongean ga itap sapaean mao. * Ais 49.8Ngansa Deo ikeo,
 
“Gau nasio ado imata ngan badanga go mulian, ta naoangga nakado kemi ngan eao.
Be tutui ngan ado imata toa ne, nalongo lem tandanga ta nalua go.”
 
Ega, labone eine Deo ele ado imata ngan badanga gimi mulian. Patautene iuangga ikado kemi ngan gimi.
Ngan kadonga naurata toa ne, lemai idil eta paeamao mao. Ngan kado ta apakala gid panua ta tirangrang ngan lolod matua ngan Deo mao. Tota anasi kadonga tutui ta irangrang ngan eaba eta iselele lemai naurata mao. Somisomi gai aoangga apasolan panua toa ngada ne mambe gai Deo ele paeaeanga kemikemi ta anasnasi kadonga ga gid ne: Amadid matua ngan saoa kadonga iuot ngan gai, ga amai kadonga kulupulupu, ga kadonga oanaoana, ga gid kadonga ikakado ga lolomai ede ga ede, * 2Ko 11.23-27ga panua titapa gai, ga tidol gai ngan luma panasnga aea, ga panua tilup ngan amai raunga, ga lemai naurata kulupulupu, ga arangrang ngan aeno kemi mao, ga pitoreagai, * 1Ti 4.12ga lolomai aea danga eta mao, ga lemai oatainga kemikemi, ga lolomai bake manmanae mao, ga lolomai marum ngan panua padengada, ga Itautau Tutui ipamatua gai, ga anasi kadonga kimnga aea be apakaka ngan mao, ga lemai posanga tautaunga, ga akado lemai naurata ngan Deo iura, ga lemai kadonga tututui eine mambe danga sisid paraunga aea toa akikisi ngan bagemai oatai ga bagemai angas pade. Panua edengada tipakuru ngan gai, be panua padengada tilolon ngan gai mao. Panua edengada tipaeabu ngan edamai, be panua padengada tisoa edamai. Tikeo ga gai panua pakakanga amai, be gai akakado posanga tautaunga. * 2Ko 4.10Eine mambe eaba eta iuatai ngan gai mao, be tautaunga panua busa tiuatai ngan gai. Gai mambe panua tiuangga timate, be mao. Matamai bibita maitne. Gid tipanas gai, be tirau gai ga amate mao. 10 Danga imata ede ga ede iuangga ikado ga lolomai isat, be mao. Tinimai igelgel somisomi. Imata mambe lemai danga sisid imata karanga mao, be mao. Gai akakado ga panua busa led madonga iuot kemi tau. Imata mambe lemai danga sisid eta mao, be mao. Deo ipan danga toa ngada ne ga iman gai lemai.
11 Gimi panua Korin ami, ngan gai lemai posanga toa ngada ne, aposa masaeai pagimi. Gai lolomai ikim gimi kapei tau. 12 Gai adangadangan lolomai pagimi mao. Be gimi adangadangan lolomi pagai. 13  * 1Ko 4.14Naposa pagimi mambe gimi leg gergeu tautaunga, manta lolomi inam pagai ta akoli kemi lemai kadonga kimnga aea ngan gimi.
Sapadua lolod matua ngan Iesus mao, irangrang ngan talup ga taboko toman ngan gid mao
14  * Ep 5.11Gid panua toa lolod matua ngan Iesus mao, irangrang ngan gimi alup ga aboko toman ngan gid mao. Madongan? Gimi aoangga kadonga tutui irangrang ngan ilup toman ngan kadonga ngan tnannga Deo ele apu na? Be gimi aoangga taranga irangrang ngan ilup toman ngan dodom na? Eine mao. 15 Be gimi aoangga Kristus irangrang ngan ilolo kelede toman ngan Satan pade? Be aoangga gid panua toa lolod matua ngan Iesus tirangrang ngan tilup kelede toman ngan panua toa lolod matua ngan ei mao na? Eine mao. 16  * Wkp 26.12, Jer 32.38, Ese 37.27, 1Ko 3.16Be irangrang ngan tapaluplup Deo ele luma raring aea toman ngan luma raring aea togid deo pakakanga ad na? Eine mao, ngansa gita taman Deo ele luma toa ele ul ienono ngan. Ei Deo toa imamado somisomi ne, be ikeo ga bedane, “Gau ga namamado toman ngan gid ga nalalala rabu ngan gid. Gau ga naman ad Deo, be gid ga timan leg panua.”
 
17  * Ais 52.11, PM 18.4Tota Maron ikeo bedane, “Gimi manta atnan gid panua toa bedaoa ta ala aluai ngan gid
ga amamado rol.
Irangrang ngan alongean danga eta paeamao ibul gimi mao.
Toa bedaoa ta gau ga nabada gimi ga anam boloma pagau.”
18  * 2Sml 7.14, Jer 31.9“Gau ga naman Tamami,
be gimi ga aman leg gergeu arangaranga ga taine.
Maron Deo Matua Soke Tau ikeo toa bedane.”
 

*6:2: Ais 49.8

*6:5: 2Ko 11.23-27

*6:6: 1Ti 4.12

*6:9: 2Ko 4.10

*6:13: 1Ko 4.14

*6:14: Ep 5.11

*6:16: Wkp 26.12, Jer 32.38, Ese 37.27, 1Ko 3.16

*6:17: Ais 52.11, PM 18.4

*6:18: 2Sml 7.14, Jer 31.9