19
Gid panua buburiai ad tipakuru ngan Deo
Gid danga toa ne iuot ga kus ta nalongo arerenga mambe ipom kapei tau buburiai tipotalae bedane,
 
“Aleluia!
Gita ada Deo, ei eaba toa ibada gita mulian. Ei kekelen iura ga ieda kapei tau.
* Lo 32.43, PM 6.10Ngansa gid panasnga toa Deo irau posanga ngan, eine itutui ga ipasolan mambe ele posanga eine tautaunga.
Ngansa Deo ipanas taine edap aea toa ieda kapei.
Taine toa oa idada gid panua tanoeai ad ngan ele kadonga arala ta tiuot paeamao.
Ei ele idil paeamao ngan pamatenga gid paeaeanga ton Deo, ta Deo ikoli tutui ga ila pan.”
 
Idio ta tipotalae pade bedane,
 
“Aleluia!
Dinga toa inono ei, aea basu puk ga idae somisomi ga ilalala ga ila.”
 
Be gid madidnga sangaul rua igegea pange ga gid masilau pange toa matad bibita oa tikor aed ga tisoa Deo ieda toa imamado ngan ele mul maron aea ta tikeo,
 
“Eine tautaunga! Aleluia!”
 
Ga kus ta babanga ede iuot ngan mul maron aea ga inam ta ikeo,
 
“Gimi paeaeanga toa ngada ne ton ada Deo, toa edami kapeipei ga edami mao, gimi panua toa amataud ei,
gimi toa ngada ne manta apakuru ngan ei.”
Eaneannga oainga aea ton Sipsip Inat
* PM 14.2Ga kus ta nalongo arerenga ede mambe ipom kapei tau, ga mambe eau busa aea salia iaoa ingongo, ga mambe pelaka ger kapei tau. Be gid ipom toa oa tipotalae bedane,
 
“Aleluia!
Ngansa ada Maron Deo Matua Soke Tau imadid ga imugamuga ngan tibur toa ngada ne.
* Ais 61.10, PM 21.2Tinida igelgel kapei ga loloda kemi ta tasoa ieda!
Ngansa ado imata ngan Sipsip Inat ele oainga ta iuot ne.
Be iadaoa* Sipsip Inat iadaoa eine posanga oanenga itna idodo gid iaoa kelede ton Kristus. isogo motean ta imamado.
Deo ipan aea malo kemikemi ta idol.
Gid malo toa oa aea muk eta mao, be mil ga mil tau.”
 
(Gid malo toa kemikemi ne idodo gid kadonga tutui togid Deo ele panua tututui.)
* Mt 22.2Ga kus ta anggelo ikeo pagau, “Bode posanga ga bedane, ‘Kemi tau ngan gid panua toa Deo ibaba gid ga tinam ngan eaneannga kapei oainga aea ton Sipsip Inat.’ ” Ga kus ta ikeo, “Eine posanga tautaunga ton Deo.”
10  * PA 10.25-26, PM 22.8-9Tota nakor aeg boloma anggelo iaepuiai ta naoangga nararing ga ila pan, be ikeo pagau, “Kado bedane padam! Gau pade naman Deo ele paeaeanga toman ngan eao ga oaeoaem padengada toa tipamatua Iesus ele posanga. Eao manta raring ga ila pan Deo kekelen. Ngansa posanga toa ngada ne panua tikakado ngan badanga Deo iaoa, aea posanga ipu eine ngan pamatuanga Iesus ele posanga.”
Eaba imamado os bodbode ipaoeai
11  * Sng 96.13, Ais 11.4, PM 1.5, 6.2Idio ta nagera bubur ipokakai. Be mole mao, nagera os bodbode ede, be eaba toa imamado os ipaoeai, tiuato ei Eaba Imata Tutui ga Eaba Posanga Tautaunga aea. Ei inasnasi kadonga tutui ta ipamadid gid panua ngan posanga ga ikakado paraunga. 12  * Dan 10.6, PM 1.14, 2.17Imata kadlo mambe dinga irarabal, be toa ilaborai oa gid nakala busa ienono mambe nakala togid mamaron kapeipei. Edaeda ede ienono ngan ei, be eaba eta pade iuatai ngan edaeda toa oa mao. Ei kekelen iuatai. 13  * Ais 63.1-3, Ins 1.1,14Ei idol pononga mamarae, be ele pononga toa oa tigasi ga idudunga ngan sing. Tiuato eaba toa oa ieda Posanga ton Deo. 14 Gid panua paraunga ad toa buburiai oa tinasnasi ei ngan gid led os bodbode. Be tidol malo kemikemi ga bodbode toa aea muk eta mao. 15  * Sng 2.9, PM 1.16, 14.20Be ngan iaoa, didi kapei toa imata tau iuot ga inam. Ngan didi toa oa ei isabesabe gid alu toa ngada ne. “Ta ei ga imadid ga imugamuga ngan gid, mambe eaba ikikisi ele toto aen ta imariala kemi ngan gid ele sipsip.” Ei ibib oain itautau ngan Deo Matua Soke Tau ele tibur oain aea bibnga. Oain itautau aea bibnga toa oa idodo Deo ele kadonga lolo bake aea. 16  * PM 17.14Ngan ele pononga ga ngan ibule, tibode edaeda ede ga bedane:
 
Maron gadae ngan gid mamaron toa ngada ne, ga kapei ngan gid kapeipei toa ngada ne.
 
17  * Ese 39.17-20Ga kus ta nagera anggelo ede imadmadid ado ipaoeai. Ei ipotalae kapei tau ga ila pagid man toa ngada ne tiroro alele mariamba irabuiai ta ikeo, “Gimi anama aluplup ngan Deo ele eaneannga kapei. 18 Ngansa ei ikim gimi aean gid mamaron kapeipei medamedad, ga gid madidnga paraunga ad medamedad, ga gid panua urad kapeipei, ga gid os, ga gid panua tiladlado ngan os, ga gid paeaeanga sapaean, ga gid panua toa tiboko paeaeanga mao, ga gid panua edad kapeipei, ga gid panua edad mao. Gimi ga aean gid toa ngada oa medamedad.”
19 Ga kus ta nagera masilau saksak toman ngan gid mamaron kapeipei tanoeai ad ga led panua paraunga ad. Gid tinam tiluplup ngan kadonga paraunga ga ila pan eaba toa imamado os bodbode ipaoeai toman ngan ele panua paraunga ad. 20  * PM 13.12-17, 20.10Be ei iluku masilau saksak toman ngan eaba toa idadada gid panua ngan posanga pakakanga. Eaba toa oa mugaeai ikakado uisinga iman kilala ngan luanga masilau saksak. Be ngan kadonga toa bedaoa, ei ipakaka gid panua toa ngada oa tibada masilau saksak aea kilala ga tisoasoa aea namer ieda. Eaba toa imamado os ipaoeai itado masilau saksak toman ngan eaba posanga pakakanga aea ga tisulug ngan liu kapei dinga aea toa pat kaeau kakatol ianean ngan. Gisirua matad bibita maitne be tisulug ngan liu toa oa. 21 Be gid padengada, eaba toa imamado os ipaoeai isabe gid ngan didi kapei toa iuotot iaoai, ta gid toa ngada oa timate. Tota gid man toa ngada oa tianean medamedad ga irangrang ngan apad kerkeronga.

*19:2: Lo 32.43, PM 6.10

*19:6: PM 14.2

*19:7: Ais 61.10, PM 21.2

*19:7: Sipsip Inat iadaoa eine posanga oanenga itna idodo gid iaoa kelede ton Kristus.

*19:9: Mt 22.2

*19:10: PA 10.25-26, PM 22.8-9

*19:11: Sng 96.13, Ais 11.4, PM 1.5, 6.2

*19:12: Dan 10.6, PM 1.14, 2.17

*19:13: Ais 63.1-3, Ins 1.1,14

*19:15: Sng 2.9, PM 1.16, 14.20

*19:16: PM 17.14

*19:17: Ese 39.17-20

*19:20: PM 13.12-17, 20.10