5
Iesus itin ngan taboko paeaeanga ngan apu pade mao
Kristus ipola gita, ngansa itin ngan taboko paeaeanga ngan apu pade mao. Tota gimi manta amadid matua, ngan kado ta panua tipaeaea gimi pade ngan apu aea nasinga.
Ega, gau Paulus nakeo pagimi bedane: Oangga abada palunga ngan otnga tutui Deo imatai, eine Kristus ele naurata irangrang ngan ilua gimi mao. Naposa matua pade bedane: Oangga sai ibada palunga, manta inasi apu aea posanga toa ngada oa. Gimi sapadua atoba nasinga apu ngan otnga tutui Deo imatai, eine atnan Kristus na. Gimi apul murimi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. Be ngan leda kadonga lolo matua aea, Itautau Tutui ilua gita ta taoatai kemi mambe Deo ga iuato gita panua tututui ta tagaga matada ngan sanganga ei. * 1Ko 7.19, Gal 6.15Ngansa ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus, oangga tipalu gita, mao oangga tipalu gita mao, eine danga eta mao. Be danga kapei eine loloda matua ngan ei, ta kadonga toa ne ikado gita ga takim panua padengada.
Mugaeai gimi aladlado kemi, be sai ipaket matami ga ipakala gimi ngan nasinga posanga tautaunga? Posanga toa idada gimi ne, inam pan Deo mao. Deo ei eaba toa ibaba gimi ga aot ele panua. * 1Ko 5.6Matami nanan. Yis kautede sapa ikado ga plaoa dodol isum ga idae kapei. Eine lalaede mambe gimi pade. Posanga pakakanga idil kautede ipabuobuo gimi toa ngada ne. 10  * 2Ko 11.15, Gal 1.7Be Maron ipamatua lolog ta naeadi mambe gimi ga lolomi kelede ngan posanga toa ne, ta gimi ga anasi posanga eta pade mao. Be oangga eaba sai ipabuobuo gimi, eine Deo ga ipanas ei. 11 Oaeoaeg, gau napapaola posanga ngan palunga pade mao. Be oangga nakakado maitne, eine eaba eta Iuda aea ga ipaieiei gau mao. Oangga bedaoa, posanga ngan Iesus ele matenga ngan abei tabala irangrang ngan ipamasmasi gid Iuda lolod mao pade. Be eine mao. Gid Iuda tinid ngan longonga posanga toa oa mao, ta tipaieiei gau. 12 Be gid panua toa tipabuobuo gimi, gau naoangga kemi ngan tiket tinid ga tipaeabu ngan gid mulian!
13  * 1Pe 2.16Oaeoaeg, Deo ibaba gimi ngansa iuangga ipola gimi ta adio gadio ngan apu pade mao. Be kado gimi akeo lolomiai bedane, “Iesus ipola gita, ta labone takado saoa kadonga tanoeai aea mambe takim.” Irangrang ngan akeo bedaoa mao. Be manta akim panua padengada ta alualua gid mambe gimi led paeaeanga. 14  * Wkp 19.18, Ro 13.9Ngansa apu aea posanga toa ngada oa ilup ngan posanga idil kelede ga bedane, “Manta kim lem eaba ede pade mambe kim go mulian.” 15 Be oangga adabadaba sat ga apaparau pol ngan gimi, ageragera gimi, ngan kado ta apaeabu ngan gimi mulian.
Itautau Tutui iparau ngan kimnga papaeamao tinida aea
16 Be gau nakeo ga gimi manta alalala ngan Itautau Tutui iura, ta gimi ga anasi kimnga papaeamao tinida aea mao. 17  * Ro 7.15-23Ngansa kimnga tinida aea iuangga ipakala Itautau Tutui ele kimnga, be Itautau Tutui iuangga ipakala kimnga tinida aea. Gisirua tipaparau, ta irangrang ngan anasi lemi kimnga mulian mao. 18 Be oangga Itautau Tutui imugamuga ngan gimi, eine amado gadio ngan apu mao.
19  * 1Ko 6.9-10Be gita toa ngada ne taoatai ngan kadonga papaeamao tinida aea. Eine ga bedane: kadonga arala, ga kadonga ngan lolomi aea muk, ga kadonga mambe kaua, 20 ga raring ngan gid deo pakakanga, ga kadonga borou, ga ariapolpol, ga aoa parau, ga mata galgal, ga lolo bake, ga soanga edami mulian, ga amapmapoga alele, ga aoami isokangai, 21 ga lolomi paeamao, ga ununnga sat, ga kadonga mangamanga togid panua ununnga ad, ga gid kadonga padengada toa bedaoa. Napabib lemi mambe nakado mugaeai, oangga sapadua tikakado toa bedaoa, eine irangrang ngan tibada madonga Deo ibageai mao.
22 Be Itautau Tutui ipapot gid kadonga kemikemi ga bedane: kimnga panua padengada, ga tingelgel, ga lolo tarui, ga lolomi bake manmanae mao, ga mamaron, ga kadonga kemikemi, ga matami tutui ngan nasinga lemi posanga, 23 ga kadonga lolo kemi aea, ga pakalanga gimi mulian ngan kadonga sat. Be apu eta ipakala gita ngan gid kadonga toa bedaoa mao. 24  * Ro 6.6, Kol 3.5Be gid panua sapadua ton Iesus Kristus, eine tipatoto led kimnga papaeamao ga ngalenga papaeamao tinida aea ga idae ngan abei tabala ga kus. 25 Ta oangga tamamado Itautau Tutui ibageai, manta talalala ngan Itautau Tutui ele edap. 26  * Plp 2.3Be irangrang ngan taparim ngan gita mao, ga tapamasmasi eaba eta pade ilolo mao, ga loloda paeamao pol ngan gita mao pade.

*5:6: 1Ko 7.19, Gal 6.15

*5:9: 1Ko 5.6

*5:10: 2Ko 11.15, Gal 1.7

*5:13: 1Pe 2.16

*5:14: Wkp 19.18, Ro 13.9

*5:17: Ro 7.15-23

*5:19: 1Ko 6.9-10

*5:24: Ro 6.6, Kol 3.5

*5:26: Plp 2.3