22
Deo ikeo pan Abraam ngan itenai Aisak ga ila pan
* Ibr 11.17-19Idio ga muriai ta Deo itoba Abraam, ngansa iuangga iuatai ngan ilolo. Ta ikeo, “Abraam!”
Ta Abraam ikeo, “Gau ta eko.”
* 2Sto 3.1Ta ikeo, “Gau naoatai, natum toa kelede na Aisak, eao kim ei tau. Be nakim eao bada ei ta gimirua ala ngan tibur ede ieda Moria, ngan bereo ede toa gau ga napasolan pago. Gau nakim eao pamate ei toa eoa ta dol ei ga idae dingaeai ta iman lem tenainga ga inam pagau, ta dinga inono ga imomout ga kus.”
Io, gaisala rumaruma ngan ado sae Abraam idae ta idol danga tulua aea ga idae donki ipaoeai. Ibada Aisak ga ele paeaeanga rua ta tila toman ngan ei. Ikorkor gid abei dinga aea iman tenainga aea nononga, ga kus ta gisingada tila ngan tibur toa Deo ikeo pan ngan oa. Ado tol ila ga kus ta Abraam imata idae ta igera tibur toa oa boloma tede. Ta ikeo pagid ele paeaeanga bedane, “Gimirua adio nene toman ngan donki, be gairua natug ga ala ga eoa. Asoa Deo ieda ga kus ta aluagai mulian pagimi.”
Io, Abraam ibada gid abei dinga aea ta idol ga idae Aisak ikepeai ta ibisi. Be ei ibada dinga ga didi. Ta gisirua tilalala ga tila. Be Aisak ikeo pan itama Abraam bedane, “Apa?”
Ta ikeo, “Natug, gau ta eko.”
Ta Aisak ibeta ei, “Ega, leda dinga ga abei ienono, be sipsip tenainga aea sida?”
Ta Abraam ikeo, “Natug, Deo kekelen ga ipan leda sipsip tenainga aea.” Ta gisirua tilalala ga tila.
* Jms 2.21Idio ta tiuot ngan tibur toa Deo ikeo pan ngan oa. Ga kus ta Abraam ipagun popou tenainga aea ta ilalo gid abei ga idae popou ipaoeai. Be ikaukau inat Aisak ta isoa ei ga idae popouiai, gadae ngan gid abei.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Abraam ikaukau inat Aisak ta isoa ei ga idae popouiai.
10 Io, ibage ila ibada didi, ta iuangga ipamate inat. 11 Be mao. Anggelo ton Maron ibaba buburiai ga isulug ta ikeo, “Abraam, Abraam!”
Ta ikeo, “Gau ta eko.”
12 Ta anggelo ikeo, “Pamate natum padam. Kado kadonga eta ngan ei mao. Labone gau naoatai, eao lolon ngan Deo kapei. Ngansa eao dangadangan natum toa kelede na pagau mao.”
13 Be Abraam imata kleng ta igera sipsip aranga ede aea pelenga kas ngan abei iboga. Ta ila iluku ga inam ta ipamate. Ga kus ta inono ngan dinga. Ta sipsip toa oa ibada inat Aisak imul ta iman ele tenainga ga ila pan Deo. 14 Tota Abraam iuato tibur toa oa ieda “Maron ipan leda.” Toa bedaoa ta labone pade panua tikakado posanga idil toa ne, “Ngan bereo ton Maron, ei ga ipan leda.”
15 Be anggelo ton Maron ibaba parua aea buburiai ga isulug ta ikeo pan Abraam, 16  * Ibr 6.13-14“Gau Maron, naposa tautaunga ngan gau edag bedane: Eao dangadangan natum toa kelede na pagau mao, 17  * Ibr 11.12tota gau ga nakado kemi tau ngan eao. Ta gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa mambe gid gigima mariambai ga mambe riringa lab aea. Be tibutibum ga tiasal ad miri itamatama ngan paraunga ta tibada led tuanga ga iman led. 18  * PA 3.25Be kadonga kemi toa nakado ngan tibutibum, eine ga iparangrang alu toa ngada ne tanoeai, ngansa eao longo lingeg.”
19 Ga kus ta Abraam ga inat Aisak tiluagid mulian ga tila pagid ele paeaeanga. Ta gisingada tilalala ga tila Berseba. Ta Abraam imamado mole tede toa eoa.
Naor ele gergeu edad
20 Idio ga muriai ta Abraam ilongo posanga bedane, “Ega, tadim kakau Naor iadaoa Milka ipopo gergeu edengada.” 21 Gid gergeu toa ne edad ga bedane: Us ei lautabe ga itar kakau Bus ga Kemuel, toa Aram itama, 22 ga Keset ga Aso ga Pildas ga Jitlap ga Betuel. 23 Betuel ei Rebeka itama. Milka ipopo gid gergeu arangaranga toa lima ga tol ne ton Naor toa Abraam itar kakau. 24 Be Naor iuai ele taine paeaeanga ede ieda Reuma. Ta ei ipopo Teba ga Gaam ga Taas ga Maka.

*22:1: Ibr 11.17-19

*22:2: 2Sto 3.1

*22:9: Jms 2.21

*22:16: Ibr 6.13-14

*22:17: Ibr 11.12

*22:18: PA 3.25