4
Eaba sai ikim tau kadonga tanoeai aea, ei iman Deo aea isat
* Ro 7.23Gid paraunga ga ariapolpol toa iuotot rabu ngan gimi, ikamado ga iuotot? Kado iuot ngan lemi kimnga papaeamao tinida aea toa ipaparau lolomiai? Lolomi iminmin ngan badanga danga ede, be irangrang ngan abada mao. Ta gimi arau oaemi ede pade ga imate. Ga lolomi paeamao ta angale ele danga sisid, be irangrang ngan abada mao ta apaparau kapei tau. Gimi abada mao ngansa gimi abeta Deo mao. Be oangga gimi abeta Deo, gimi abada mao ngansa lolomi paeamao ta abeta ei. Ngansa gimi aoangga abada danga toa oa ta aean ga kus ngan lemi tingelgel sapaean.
* Ro 8.7, 1Io 2.15Gimi apul murimi ngan Deo mambe taine itnan iadaoa ta ikado kadonga arala alele. Alongo. Kadonga ngan kimnga gid danga tanoeai aea eine ipaot ariapolpol toman ngan Deo. Be gimi aoatai mao? Tota oangga sai ilolo ikim tau kadonga tanoeai aea, ei iman Deo aea isat. * IM 20.5, 34.14Deo ele laulau ikeo ga bedane, “Itautau Tutui toa Deo idol lolodai, iparpar tau ngan gita ta ikim gita taman Deo kekelen ele.” Gimi aoangga Deo ikado posanga toa ne sapaean? * Snd 3.34, 1Pe 5.5Be Deo ilolo marum kapei tau ngan gita. Tota ele laulau ikeo ga bedane,
 
“Gid panua tiparim ngan gid mulian, Deo iman ad isat.
Be ilolo marum ngan gid panua toa tidol edad ga isulug.”
 
* Ep 6.12Tota gimi manta amamado gadio ngan Deo ta alongolongo ilinge. Apul murimi pan eaba paeamao toa Satan, ta ei ga iaoa ngan gimi ga ila. * Ais 1.16, Sek 1.3, Mal 3.7Ala boloma pan Deo, ta ei ga inam boloma pagimi. Gimi panua kadonga sat ami, manta asigiri lolomi aea muk ga iduaea mambe eaba isigiri ibage ga iuot kemi. Gimi panua lolomi ruangada, manta atnan kadonga lolo paeamao aea ga iduaea. Manta lolomi iketi ga atangtang. Lemi ngingdanga, manta apul ga iuot tandanga. Be lemi tingelgel, manta apul ga lolomi isat. 10  * Jop 5.11, 1Pe 5.6Ngan Maron imata, manta adol edami ga isulug. Toa bedaoa ta ei ga isoa gimi ga adae.
Irangrang ngan taselele oaeoaeda padengada mao
11 Oaeoaeg, irangrang ngan aposa paeamao ngan oaeoaemi mao. Ngansa eaba sai iposa paeamao ngan iuae ede pade, mao iselele ei, eine iposa paeamao ngan apu ta iselele apu. Ta oangga eao selele apu, eine eao nasnasi apu mao. Be eao dol go mulian mambe madidnga ngan patutuinga apu. 12  * Ro 2.1, 14.4Deo kekelen idol apu, ga ei kekelen iman eaba patutuinga posanga aea. Ei kekelen irangrang ngan ibada panua mulian, ga irangrang ngan ipaeabu ngan gid pade. Be eao sai toa keo ga selele oaem ede pade?
Saoa danga iuot maitne, irangrang ngan taparim ngan mao
13  * Lu 12.18-20Gau leg posanga ede ila pagimi panua toa akeo ga bedane, “Labone mao sabale, gai ga ala ngan tuanga ede ta akado naurata pat aea ngan rai dodol ede ta abada pat busa.” 14  * Sng 39.5, 11, Snd 27.1Gimi akado posanga toa bedaoa, be aoatai ngan saoa danga ga iuot sabale mao. Lemi madonga tanoeai eine mambe saoa danga? Eine mambe eau oanaoana aea basu toa puk ga idae kautede, ga kus ta isapa ga ila. 15 Be kemi ngan gimi akeo ga bedane, “Oangga Maron ikim, eine gai ga amamado ta akado naurata ede toa bedaoa.” 16 Be mao. Gimi aparim ngan gimi mulian ta asoa edami sapaean. Be parimnga toa bedane eine paeamao. 17  * Lu 12.47Tota oangga sai iuatai ngan kadonga kemi ede toa ei manta ikado, be ikado mao, eine eaba toa oa ele kadonga sat.

*4:1: Ro 7.23

*4:4: Ro 8.7, 1Io 2.15

*4:5: IM 20.5, 34.14

*4:6: Snd 3.34, 1Pe 5.5

*4:7: Ep 6.12

*4:8: Ais 1.16, Sek 1.3, Mal 3.7

*4:10: Jop 5.11, 1Pe 5.6

*4:12: Ro 2.1, 14.4

*4:13: Lu 12.18-20

*4:14: Sng 39.5, 11, Snd 27.1

*4:17: Lu 12.47