14
Iesus ei edap ngan gid panua tila pan Itama
Iesus ikeo pade bedane, “Lolomi ede ga ede padam. Lolomi matua ngan Deo ga lolomi matua ngan gau pade. Ngan Tamag ele luma, aea bobo busa ienono. Ta gau nala nakoromot bobo etangada motean ngan gimi. Be oangga posanga toa ne tautaunga mao, irangrang ngan naposa pagimi bedane mao. * Ins 12.26Ta oangga nala nakoromot lemi bobo ga kus, eine ga naluagau mulian ngan badanga gimi ga anam pagau. Toa bedaoa ta tibur toa namamado ngan, eine gimi pade ga amamado toman ngan gau toa eoa. Be gimi aoatai ngan edap ila ngan tibur toa gau nala ngan.”
Be Tomas ikeo pan bedane, “Maron, gai aoatai ngan eao la sida mao, tota gai ga aoatai ngan edap madongan ta ala toa eoa?”
* Ins 11.25, Ro 5.1-2Ta Iesus ikeo pan, “Gau edap, ga posanga tautaunga, ga madonga kemi ipu. Eaba eta ila pan Tamag ngan edap eta pade mao. Tota ngan gau kekelegau. * Ins 8.19Oangga aoatai ngan gau, eine ga aoatai ngan Tamag pade. Be labone ga ila, gimi aoatai ngan ei ga agera ei pade.”
Ta Pilip ikeo pan bedane, “Maron, danga kelede gai akim, pasolan Tamam pagai ta ikaranga.”
* Ins 12.45, Kol 1.15, Ibr 1.3Ta Iesus ikeo pan bedane, “Pilip, gau namamado toman ngan gimi mole tau, be eao oatai ngan gau maitne? Sai igera gau, eine igera Tamag pade. Eao kamado keo pagau, ‘Pasolan Tamam pagai’? 10  * Ins 12.49Gau namamado pan Tamag, be Tamag imamado pagau. Eao lolom matua ngan posanga toa ne, mao mao? Posanga nakeo pagimi ngan, inam pagau mao, be inam pan Tamag. Ei imamado pagau ta ikakado ele naurata ngan gau. 11  * Ins 10.38Manta lolomi matua ngan gau ta aoatai kemi mambe gau namamado pan Tamag ga Tamag imamado pagau. Oangga lolomi matua ngan leg posanga toa ne mao, manta matami inasi gid naurata nakakado ta lolomi matua. 12  * Mk 16.19-20Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai ilolo matua ngan gau, eine ga ikakado gid naurata mambe gau nakakado. Be ei ga ikado gid naurata kapeipei iasal leg naurata, ngansa gau nala pan Tamag. 13  * Mt 7.7, Ins 15.16Be oangga abeta ngan saoa danga ngan gau edag, eine ga nakado. Toa bedaoa ta Tamag ga ibada edaeda kapei ngan Inat ele naurata. 14 Goibe, abeta ngan saoa danga ngan gau edag, eine ga nakado.”
Iesus iposa tautaunga ngan Itautau Tutui ele namanga
15  * Ins 15.10, 1Io 5.3Iesus ikeo pade bedane, “Oangga lolomi ikim gau, gimi ga anasnasi leg apu. 16  * Ins 14.26, 15.26, 16.7Be gau ga nabeta Tamag, ta ei ga isula ami Luanga ede pade. Ta ei ga imamado toman ngan gimi somisomi. 17  * Ins 16.13Ami Luanga toa ne eine Itautau Tutui. Ei Eaba posanga tautaunga aea, be gid panua tanoeai tirangrang ngan tibada ei mao. Ngansa irangrang ngan tigera ei mao ga tiuatai ngan ei mao pade. Be gimi aoatai ngan ei, ngansa imamado toman ngan gimi, ta ei ga imamado lolomiai. 18 Gau ga natnan gimi ga adio mambe akonokono mao. Gau ga naluagau mulian pagimi pade. 19 Teta pade gid panua tanoeai ga tigera gau pade mao, be gimi ga agera gau. Gau ga matag bibita, ta ngan ipu toaine, gimi pade ga matami bibita. 20  * Ins 17.21-23Ngan ado toaiua, gimi ga aoatai mambe gau namamado pan Tamag, ga gimi amamado pagau, ga gau namamado pagimi. 21 Eaba sai iuatai ngan leg apu ga inasnasi, eine ilolo ikim gau. Be eaba sai ilolo ikim gau, eine gau Tamag ga ikim ei pade, ga gau pade ga nakim ei ga napasolan gau mulian pan.”
22 Ta Iudas ede pade, toa Iskariot mao, ibeta ei bedane, “Maron, ikamado ga eao keo ga pasolan eao mulian pagai, be pagid panua tanoeai ad mao?”
23 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eaba sai ikim gau, eine ga inasi leg posanga. Ta gau Tamag ga ilolo ikim ei pade. Tota gairua Tamag ga anam pan ta mulmulimai pan eaba toa oa iloleai. 24  * Ins 7.16Be eaba sai ilolo ikim gau mao, eine ga inasi leg posanga mao. Posanga gimi alongo, eine togau mao. Be inam pan Tamag toa isula gau ga nanam.
25 “Labone namamado toman ngan gimi maitne, be naposa pagimi ngan gid posanga toa ne. 26 Be ami Luanga eine Itautau Tutui. Tamag ga isula ei ga inam ngan gau edag, ta ei ga ipaoatai gimi ngan danga toa ngada ne, ga ipapei matami ngan danga toa ngada ne naposa pagimi ngan. 27 Gau nadol leg kadonga lolo tarui aea ga idio pagimi, be leg tenainga ila pagimi eine leg kadonga lolo tarui aea. Lolo tarui toa ne nabada pagimi mambe gid panua tanoeai ad tibabada pagimi mao. Lolomi ede ga ede padam, be amataud mao.
28  * Ins 20.17“Gimi alongo leg posanga mambe gau ga natnan gimi ga nala, ga kus ta naluagau mulian pagimi pade. Ta oangga lolomi ikim gau, eine ga tinimi igelgel ngansa gau nala pan Tamag. Be Tamag ei kapei ngan gau. 29  * Ins 13.19Kadonga toa ne iuot maitne, be gau nakeo pagimi motean ngan. Ta oangga muriai iuot, gimi ga lolomi matua ngan gau. 30 Gau ga naposa pagimi mole tau mao, ngansa eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne ta inam ne. Be ei iura eta ngan kadonga danga eta ngan gau mao. 31 Be gau nakado danga toa ngada ne lalaede mambe Tamag ikeo pagau ngan. Toa bedaoa ta gid panua tanoeai tirangrang ngan tiuatai mambe gau lolog ikim Tamag.
“Io, adae ta tala.”

*14:3: Ins 12.26

*14:6: Ins 11.25, Ro 5.1-2

*14:7: Ins 8.19

*14:9: Ins 12.45, Kol 1.15, Ibr 1.3

*14:10: Ins 12.49

*14:11: Ins 10.38

*14:12: Mk 16.19-20

*14:13: Mt 7.7, Ins 15.16

*14:15: Ins 15.10, 1Io 5.3

*14:16: Ins 14.26, 15.26, 16.7

*14:17: Ins 16.13

*14:20: Ins 17.21-23

*14:24: Ins 7.16

*14:28: Ins 20.17

*14:29: Ins 13.19