2
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
(Mateus 9.1-8, Lukas 5.17-26)
Ado edengada ila ga kus ta Iesus iluai mulian ele tuangai Kapernaum. Ta gid panua tilongo mambe ei imamado lumaeai. Be panua busa tiluplup ta tipakaranga luma ilolo, be atama iaoa pade iuon ngan gid panua. Ei ipaola Deo ele posanga ila pagid. Be panua pange tibisi eaba ede ngan aea nagarengreng ta tinam. Eaba toa oa iae ga ibage imate. Be tirangrang ngan tibada ei ga ila boloma pan mao, ngansa panua busa ga edap mao. Tota tidae ga tila ta tirepe usi gadae ngan tibur toa Iesus imamado ngan. Tikaukau aea nagarengreng ngan oaro ta tipasil ei ngan baba toa oa ta idudunga lumaeai. Iesus igera led kadonga lolo matua aea ta ikeo pan dibala tamad bedane, “Leg eaba, gau nasamum lem kadonga sasat na.”
Be gid madidnga apu ad timamado pade ta tikeo lolodeai bedane, “Ikamado ga eaba toa ne iposa bedane? Ei iuangga ibada Deo imul! Eaba eta irangrang ngan isamum kadonga sasat mao. Deo kekelen irangrang.”
Be mole mao toa iloleai oa, Iesus iuatai ngan led posanga lolodeai ta ikeo pagid bedane, “Ikamado ga aposa bedaoa lolomiai? Posanga isaoa aea naurata malan: oangga nakeo pan dibala tamad bedane, ‘Gau nasamum lem kadonga sasat,’ mao oangga nakeo, ‘Dae madid, bada am nagarengreng ta lalala’? 10 Be gau ga napasolan gimi ta irangrang ngan aoatai kemi mambe Eaba Inat ieda kapei tanoeai ngan samumnga kadonga sasat.” Ta ikeo pan dibala tamad bedane, 11 “Nakeo pago, dae madid, bada am nagarengreng ta la lem lumaeai.” 12 Tota eaba toa oa idae imadid ta manmanae ibada aea nagarengreng ta iuot ga ila panua busa matadeai. Ta gid toa ngada oa timatala kapei ga tisoa Deo ieda ta tikeo, “Mugaeai ga inam, gai agera danga eta bedane mao!”
Iesus ibaba Livai ta inasi ei
(Mateus 9.9-13, Lukas 5.27-32)
13 Idio ta Iesus ila labiai ngan liu kapei Galili pade. Be ipom kapei tila pan, ta ipaoatai gid. 14 Ga kus ta ilalala ga ila ta igera Livai toa Alpius inat imamado ngan luma takis aea. Ta Iesus ikeo pan, “Eao nam nasi gau.” Tota idae ta ila inasi ei.
15 Idio ta gisirua timamado Livai ele lumaeai ga tianean. Be panua busa takis ad ga kadonga sasat ad timamado ga tianean toman ngan Iesus ga ele aluagau. Ngansa panua matad ede ga ede tinasnasi ei. 16  * Mt 11.19Be gid madidnga apu ad ga gid Parisi tigera ei ianean toman ngan gid panua kadonga sasat ad ga panua takis ad, ta tikeo pagid ele aluagau bedane, “Ikamado ga ami Maron ianean toman ngan gid panua kadonga sasat ad ga panua takis ad?”
17 Be Iesus ilongo toa bedaoa ta ikeo pagid, “Gid panua tinid kemi led ipu eta ngan tila pan eaba keminga aea mao, be gid dibala tilagalaga pan. Gau nanam ngan babanga gid panua tututui mao, be nanam ngan babanga gid panua kadonga sasat ad.”
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
(Mateus 9.14-17, Lukas 5.33-39)
18 Be gid aluagau ton Ioanes Paliliunga aea ga togid Parisi tinasnasi kadonga ngan plesenga annga. Ta ado ede tila pan Iesus ta tibeta ei, “Ikamado ga gid aluagau ton Ioanes Paliliunga aea ga togid Parisi tiplese annga, be eao lem aluagau tiplese annga mao?”
19 Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Oangga eaba ede iuai taine ta tikado eaneannga ngan led oainga, gid toman ngan oaeoaed tirangrang ngan tiplese annga pade? Eine mao. Oangga eaba oainga imamado toman ngan gid, tinid igelgel ta tirangrang ngan tiplese annga mao. 20 Be ado ede muriai, panua padengada ga tipaeaoa eaba toa oa ga ila aluai ngan gid. Ta ngan ado toaiua, gid ga tiplese annga.
21 “Eaba eta irangrang ngan ibada malo ilia pau ta isaisai ngan aea malo mugamuga aea krak mao. Oangga ikado bedaoa, be imum ga kus ta ipaeanado, eine malo pau ilia ga itaka malo mugamuga ga paeamao.* Ikamado ga Iesus ikeo ga malo pau ilia ga itaka malo mugamuga? Eine ngansa gid Israel mugaeai, ad malo ede pade ngan gita ada malo labone. Togid, oangga tiuaoai pau ga kus ta timum ta tipaeanado, eine ga ila kakauede. 22 Be eaba eta irangrang ngan iparere oain pau ngan meme itin kukul mugamuga mao. Oangga ikado bedane, eine oain pau ga ikado meme itin kukul mugamuga ga pak. Ta oain ga itoki, ga meme itin kukul pade ga iduaea. Be gita taparere oain pau ngan meme itin kukul papau.”
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
(Mateus 12.1-8, Lukas 6.1-5)
23 Idio ta ngan Ado Earainga aea ede, Iesus ilalala rabu ngan dadanga wit, be ele aluagau tipasu wit itautau edengada ta tianean ga tilalala. 24  * Lo 23.25Be gid Parisi tikeo pan bedane, “Ega, ikamado ga lem aluagau tikado kadonga itutui mao ngan Ado Earainga aea?”
25  * 1Sml 21.1-6Be ikeo pagid, “Kado gimi aoato laulau ngan Devit ele kadonga toa mugaeai oa mao? Ngan ado toaiua, Devit asingada iuaeoae ad annga mao, ta pitoreagid. 26  * Wkp 24.5-9Ta idudunga Deo ele palatai ngan ado toaiua Abiatar iman madidnga kapei tenainga aea, ta ibada bret tenainga aea toa ienono Deo imatai ta ian. Be bret toa oa, itutui ngan gid panua tenainga ad kekelegid tianean. Be Devit ian ta ipan iuaeuae ad pade.”
27  * Lo 5.14Ta Iesus ikeo pagid, “Deo ele ipu ngan dolnga gid eababa, eine ngan nasinga gid apu ngan Ado Earainga aea mao. Be ele ipu ngan dolnga Ado Earainga aea, eine ngan luanga gid eababa. 28 Tota Eaba Inat, ei Maron ngan Ado Earainga aea pade.”

*2:16: Mt 11.19

*2:21: Ikamado ga Iesus ikeo ga malo pau ilia ga itaka malo mugamuga? Eine ngansa gid Israel mugaeai, ad malo ede pade ngan gita ada malo labone. Togid, oangga tiuaoai pau ga kus ta timum ta tipaeanado, eine ga ila kakauede.

*2:24: Lo 23.25

*2:25: 1Sml 21.1-6

*2:26: Wkp 24.5-9

*2:27: Lo 5.14