33
Deo ikeo ga ei ga ila toman ngan gid Israel mao
* OM 12.7, 26.3, 28.13Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Eao ga gid panua toa bada gid ga titnan Isip ga tinam, gimingada atnan tibur toa ne ta ala ngan tano toa naposa tautaunga ngan. Mugaeai naposa tautaunga pan Abraam ga Aisak ga Iakop bedane, ‘Gau ga napan tano toa ne ga iman lemi gergeu ga tibutibumi ad.’ Be gau ga nasula leg anggelo, ta ei ga imuga ngan gimi ta isere gid Kenan ga Amor ga It ga Peres ga Ivi ga Iebus. Tota ala ngan tano kemi toa oa. Tano toa oa imona kapei ta bon isul ga bulmakao itud isul iuotot ngan. Be gau ga nala toman ngan gimi mao. Ngansa gimi panua tanga balbal ami tau. Ngan kado ta nala toman ngan gimi, ta napaeabu ngan gimi edapeai.”
Gid panua tilongo ato paeamao toa ne ta lolod isat ta tidoldol led sogonga gol mao. Be Maron ikeo pan Moses bedane, “Keo pagid Israel, ‘Gimi panua tanga balbal ami tau. Oangga nala toman ngan gimi, mole mao ta napamukuru gimi. Tota patautene atil lemi sogonga gol, ta gau ga matag nanan kemi saoa danga ga nakado ngan gimi.’ ” Tota gid Israel titil led sogonga gol lusi Orep ipuiai ta tidol sogonga toa oa pade mao.
Somisomi Deo iposaposa toman ngan Moses
Somisomi oangga gid Israel tirau saupu ngan tibur ede, Moses ipagun palata ede boloma tede ngan saupu, ta iuato palata toa oa ieda “Palata Luplupnga aea toman ngan Deo.” Be oangga sai ikeo ga iuatai ngan Maron ele kimnga, ei ga ila ngan palata toa oa boloma tede ngan saupu. Somisomi oangga Moses itnan saupu ta ila ngan palata toa oa, gid panua tidae timadid led palata iaoai ta tigeragera Moses ila idudunga ngan palata toa oa. Be oangga Moses idudunga palatai, tota laulau mamarae isulug ga ila imadid boloma palata iaoai, ta Deo iposaposa toman ngan Moses. 10 Be oangga gid panua tigera laulau mamarae toa oa isulug ga imadid palata iaoai, gid toa ngada oa tidae ta tikor aed toa led palata iaoai. 11 Be somisomi Maron iposaposa toman ngan Moses mambe ei ga iuae ede matad inono ngan gid ta tiposaposa. Be oangga gisirua tiposa ga kus, ta Moses iluai mulian saupuiai. Be ele aluagau Iosua, gergeu ton Nun, ei imamado palata iloleai somisomi. Ado ga ado ei itnan palata toa oa mao.
Moses ikim igera Deo ele taranga
12 Idio ta Moses ikeo pan Maron bedane, “Ega, somisomi eao keo pagau ngan badanga panua toa ne ga tila ngan tano toa keo pagau ngan, be eao palongo gau ngan sai toa eao sula ei ga inam toman ngan gau ne mao. Be eao keo pagau bedane, ‘Gau naoatai kemi ngan eao, ga lolog marum ngan eao.’ 13 Be oangga lolom marum ngan gau, paoatai gau ngan lem edap, ta gau ga naoatai kemi ngan eao ta nanasi kadonga mambe eao kim. Ga pade, nakim eao matam nanan alu toa ne, gid eao lem panua.”
14 Ta Deo ikoli ele posanga bedane, “Gau ga nala toman ngan eao ta naearan go kemi.”
15 Ta Moses ikeo pan pade bedane, “Oangga eao nam toman ngan gai mao, kemi ngan gai atnan tibur toa ne mao. 16 Be oangga eao nam toman ngan gai mao, panua padengada ga tiuatai madongan mambe lolom marum ngan gau ga lem panua toa ne? Be oangga eao nam toman ngan gai, eine gid alu padengada tanoeai ga tikakrik ngan gai alu toa ne ede pade tau ngan gid.”
17 Ta Maron ikeo pan Moses, “Gau ga nakado tutui mambe eao keo ngan, ngansa lolog marum ngan eao ga naoatai kemi ngan go.”
18 Ta Moses ikeo, “Pasolan gau ngan lem taranga.”
19  * Ro 9.15Ta Deo ikeo, “Toa patautene gau ga napasolan eao mambe gau eaba kemi tau, ta gau ga naoato edag Maron pago. Longo. Oangga nakeo ga lolog isat ngan eaba eta, eine ga lolog isat ngan ei. Be oangga nakeo ga nauduan eaba eta, eine ga nauduan ei. 20 Be irangrang ngan eao gera matag mao. Ngansa oangga sai igera matag, ei ga imate.”
21 Ta Maron ikeo pade bedane, “Ega, pat kapei ede ienono boloma pagau. Ta eao ga dae madid ngan. 22 Tota oangga leg taranga inam boloma, gau ga nadol go ga dudunga ngan pat toa ne aea baba, ta napamumul go ngan bageg ga irangrang ngan nasapir ngan go ga nala. 23 Ga kus ta nasoa bageg ga idae pade, ta eao ga gera murig. Be irangrang ngan eao gera matag mao.”

*33:1: OM 12.7, 26.3, 28.13

*33:19: Ro 9.15