6
Kadonga sasat togid panua tanoeai
* Jop 1.6, 2.1Idio ta gid eababa tiuot busa tanoeai, be tipopo gid gergeu taine. Be gid gergeu arangaranga ton Deo* Panua oatainga ad idanga ede tiuangga gid gergeu arangaranga ton Deo ikeo ngan gid anggelo papaeamao tiuaioai gid taine tanoeai aea. Be panua padengada tiuangga posanga toa ne ikeo ngan gid eababa. Tikeo bedaoa ngansa Iesus ikeo ga gid anggelo tirangrang ngan tiuai mao. Gera posanga ngan Mt 22.30. tigera gid eababa led gergeu taine toa matad kemikemi tau. Ta tisiosio gid ngan led kimnga ta tiuaioai gid. Idio ta Maron ikeo, “Gau nadol Tautaudig Tutui ga ila idio pagid panua ngan kadonga gid ga matad bibita. Be gid mambe danga sapaean tanoeai aea. Tota irangrang ngan nalongean Tautaudig Tutui ga idio pagid mole tau mao. Eine ga nalongean gid ga timamado irangrang ngan ad rai buno ede sangaul rua mon (120). Ga kus ta timate.”
* Nam 13.33Ngan ado toaiua ga muriai ga ila, gid panua led tubnga kapeipei timamado tanoeai. Gid eine gergeu togid taine toa tieno toman ngan gid gergeu arangaranga ton Deo. Gid panua toa oa bebed ga urad kapeipei ngan kadonga naurata imata ede ga ede. Tota mugaeai oalud kapei.
* Mt 24.37, Lu 17.26, 1Pe 3.20Be Maron igera kadonga sasat togid panua ngan tibur toa ngada oa iuot paeamao tau. Somisomi ado ga ado matad nanan danga papaeamao ga led kimnga papaeamao mon. Tota Maron ipul ilolo ta ikeo ga kemi oangga ikado gid eababa ga tiuot mao. Ta ilolo isat kapei. Tota Maron ikeo, “Gau ga napamukuru gid panua tanoeai toa mugaeai nakado gid ga tiuot. Eine ga napamukuru gid eababa ga masilau kapeipei ga gereirei ga gid man. Eine ngansa mugaeai nakado gid ga tiuot, be labone napul lolog ta nakeo ga kemi oangga nakado gid ga tiuot mao.” Be Maron ilolo marum ngan Noa.
Noa aea ninipunga
* 2Pe 2.5Noa aea titnga ga bedane:
Noa ei eaba tutui. Be rabu ngan gid panua padengada ngan ado toaiua, ei ele idil eta paeamao mao. Noa ilalala toman ngan Deo ta somisomi inasnasi Deo ilinge. 10 Noa ele gergeu tol, Siem ga Am ga Iapet.
11 Be Deo igera panua padengada tanoeai led kadonga papaeamao tau. Ngan tibur toa ngada oa panua tangad balbal ta tipaparau. 12 Ei imata inasnasi gid panua tanoeai ad be igera mambe gid eine panua papaeamao, ngansa gid toa ngada oa tisio edap kadonga paeamao aea.
13 Tota Deo ikeo pan Noa bedane, “Gau ga napamukuru panua toa ngada ne tanoeai, ngansa tibur toa ngada ne iuon ngan led kadonga sasat ga paraunga sapaean. Ega, gau ga napaeabu ngan tano toa ne, ta gid ga tiduaea. 14 Tota eao manta bada gid abei goper Abei goper eine abei ede mugaeai aea, be labone eaba eta iuatai kemi ngan abei toa ne imata madongan mao. ta kado lem oaga kapei eta. Eao ga kado bobo etangada iloleai ta sama naraelo gadudunga ga gaot ngan. 15 Eao ga kado lem oaga ga bedane: Oaga aea mamarae ga iuot sangalima sangaul rua leoa lima. Be aea babanga ga iuot sangaul ede leoa rua aea mana. Be ipao gadae ga isulug, eine ga iuot leoa lima leoa rua aea mana. 16 Eao ga kado aea udud. Be oangga did, kado ga ila tung ngan oaga aea udud mao. Be eao manta tal aea batanga kauteta gadae ngan para ta irangrang ngan oaga ilolo meremere. Be gadudunga, kado aea patanonga tol, ede gadae, ede rabu, be ede pade gadio. Ta kado aea atama ede ikarkareai.
17 “Ega, gau ga nakado oanga kapei ga iuot tanoeai. Eine ga ipaeabu ngan danga toa ngada ne matad bibita ga timate. 18 Be gau ga narau posanga toman ngan eao ta loloda kelede. Ta gimirua adaoam ga adudunga oagaeai toman ngan lemi gergeu tol ga adadaoad. 19 Ta eao ga bada masilau ruangada imata ede ga ede ta tidudunga oagaeai, ede aranga, ede taine. Toa bedaoa ta irangrang ngan timate mao. 20 Gid man imata ede ga ede ruangada, ga masilau kapeipei ga gereirei imata ede ga ede ruangada, gid ga tinam pago ta tidudunga oagaeai toman ngan eao ta irangrang ngan timate mao. 21 Be eao manta bada annga imata ede ga ede ta nonoi oagaeai, ta iman gid masilau ga man ad ga gimi ami.”
22  * Ibr 11.7Io, Noa ikado danga toa ngada oa mambe Deo ikeo pan ngan.

*6:1: Jop 1.6, 2.1

*6:2: Panua oatainga ad idanga ede tiuangga gid gergeu arangaranga ton Deo ikeo ngan gid anggelo papaeamao tiuaioai gid taine tanoeai aea. Be panua padengada tiuangga posanga toa ne ikeo ngan gid eababa. Tikeo bedaoa ngansa Iesus ikeo ga gid anggelo tirangrang ngan tiuai mao. Gera posanga ngan Mt 22.30.

*6:4: Nam 13.33

*6:5: Mt 24.37, Lu 17.26, 1Pe 3.20

*6:9: 2Pe 2.5

6:14: Abei goper eine abei ede mugaeai aea, be labone eaba eta iuatai kemi ngan abei toa ne imata madongan mao.

*6:22: Ibr 11.7