38
Tamar ipakaka Iuda
Ngan ado toaiua, Iuda itnan itar kapeipei ga aea kakakau ta ila igera iarea ede ieda Ira ngan tuanga Adulam, ta idio imado pan toa eoa. Toa eoa Iuda igera taine ede Kenan aea toa itama ieda Sua. Ta iuai ei ta ieno toman ngan ei. Idio ta iapa ta ipopo gergeu aranga ede. Ta Iuda iuato ieda Er. Idio ga muriai ta iapa pade ta ipopo gergeu aranga ede ieda Onan. Ga kus ta ipopo gergeu aranga ede pade ta iuato ieda Sela. Iuda imamado ngan tuanga Kesip, be iadaoa ipopo Sela.
Iuda ele gergeu tidae kapeipei, ta ibada taine ede ieda Tamar ga iman ele gergeu lautabe Er iadaoa. Be Iuda ele gergeu lautabe Er ele kadonga paeamao tau Maron imatai, ta Maron irau ei ga imate.
Ga kus ta Iuda ikeo pan Onan bedane, “Eao nasi gita alu toa ne leda nasinga ta la eno toman ngan tadim kapei iadaoa, ta gimirua apapot tadim kapei ele gergeu eta. Toa bedaoa ta iaoa kelede pan tadim kapei irangrang ngan kus mao.” Be Onan iuatai, oangga ipapot gergeu ton itar kapei, gergeu toa oa ga ei ton mao. Ta somisomi oangga gisirua tieno, ilongean isul ga itoki ga isulug tanoeai. Ngan kado ta ipapot itar kapei ele gergeu. 10 Ele kadonga toa oa paeamao tau Maron imatai. Tota irau ei pade ga imate.
11 Ga kus ta Iuda ikeo pan ilaoa taine Tamar bedane, “Eao man asape na. Tota luago mulian tamam ele lumaeai ge. Oangga muriai, natug Sela idae kapei, ta gimirua aoai.” Iuda ikado posanga sapaean toa bedaoa ngansa imataud. Ngan kado ta Sela pade imate mambe itar kapeipei. Tota Tamar iluai mulian itama ele lumaeai ta idio imado toa eoa.
12 Be mole tede ga kus ta Iuda iadaoa imate pade. (Iadaoa toa ei gergeu taine ton Sua.) Idio ta Iuda ipasala ele madonga lolo isat aea ga kus, ta ila ngan tuanga Timna ngan geranga gid panua toa tiketket ele sipsip launid. Be iarea Ira, eaba Adulam aea, ila toman ngan ei.
13 Be Tamar ilongo gid panua tikeo pan bedane, “Ega, laoam patautene ila ngan tuanga Timna ngan ketnga ele sipsip launid.” 14 Be Tamar igera mambe Sela ei kapei na, be Iuda ipaoai gisirua mao. Tota Tamar itil ele danga sisid mok aea ta ipamumul imata ngan malo kakauede, mambe gid taine edap ad tikakado. Ga kus ta idio imado edap iaoai boloma ngan tuanga Enaim. Tuanga toa oa ienono rabu ngan edap ila ngan tuanga Timna.
15 Be Iuda ilalala ga inam ta iadi mambe ei taine ede edap aea ngansa ipamumul imata. 16 Tota Iuda ila pan toa edap isaleai oa, ta ikeo, “Nam gitarua taeno.” Be ei iuatai mao mambe taine toa oa, ei ilaoa taine.
Ta taine ibeta ei, “Be eao ga bada saoa pagau ta gitarua taeno.”
17 Ta ikeo, “Gau ga naeabalan leg meme daenga pau eta ga ilat pago.”
Ta taine toa oa ikeo, “Goibe, be eao manta bada danga eta pagau iman kilala ngan am gigi pagau, ta oangga lem meme inam iuot pagau ga kus, eine ga naeabalan lem danga iluai mulian.”
18 Ta Iuda ikeo, “Eine ga nabada saoa pago iman kilala ngan ag gigi?”
Ta ikeo, “Eao bada lem toto lalalanga aea toa ienono bagemeai ga am namer toman ngan aea oaro toa ienono gagalimeai, ta longean ga inam pagau bua.” Tota Iuda ibada gid danga toa oa ga ila pan ta ieno toman ngan ei. Ta Tamar iapa. 19 Tamar itnan ei ga ila ga kus ta itil malo kakauede toa imatai oa, ta idol mulian ele danga sisid mok aea.
20 Idio ta Iuda ibada meme daenga pau ede ga idae iarea toa eaba Adulam aea ibageai, ta isula ei ga ila ngan badanga mulian aea namer ga toto lalalanga aea toa ibada pan taine. Be ei iloilo taine toa oa ga mao. 21 Ta ibeta gid arangaranga toa eoa bedane, “Taine edap aea sida, toa imamado edap iaoai boloma ngan tuanga Enaim?”
Be tikeo pan bedane, “Taine eta edap aea imamado nene mao.”
22 Tota iluai mulian pan Iuda ta ikeo, “Gau nagera taine toa oa mao, be gid panua tuangai ad tikeo ga taine eta edap aea imamado toa eoa mao.”
23 Ta Iuda ikeo, “Goibe, gid danga oa idio pan. Tailoilo ei pade mao. Ngan kado ta panua tinging ngan gita. Ega, nanasi tutui leg posanga ta naeabalan meme ga ila pan, be eao ot ngan ei mao.”
24 Io, taiko tol ila ga kus ta panua tipalongo Iuda bedane, “Ega, laoam taine Tamar ikado arala ta iapa.”
Ta Iuda ikeo, “Abada ei ga inam ta tanono ei ngan dinga ga imate.”
25 Idio ta tibada Tamar ga iuot, be ei ibada gid danga sisid toa iman kilala ngan Iuda aea gigi ta iabalan ga ila pan Iuda toman ngan posanga bedane, “Gau apag pan eaba toa ibada danga sisid ga nene pagau. Gera kemi. Namer toa ne toman ngan aea oaro ga toto lalalanga aea ne ton sai?”
26 Iuda igera ta iuatai ngan ta ikeo, “Ei itutui. Be gau nakado kadonga paeamao, ngansa napaoai ei toman ngan natug Sela mao.” Tota Iuda ieno toman ngan ei pade mao.
27 Idio ta Tamar imata boloma ngan poponga ta tigera mambe gergeu ninnga boge rua tienono iapai. 28 Ei iuangga ipopo gid, be gergeu ede ibage iuot, ta taine papoponga aea ikaukau ibage ngan oaro singsingia ede ta ikeo, “Gergeu toa ne imuga.” 29 Be mole mao, idada ibage ga iluai mulian, ta itar kapei imuga ga iuot. Ta taine toa oa ikeo, “Madongan? Eao purususu ga ot na?” Ta iuato ieda Peres* Ngan posanga Ibru, edaeda Peres ipu eine Ipurususu ga iuot.. 30 Ga kus ta itar kakau iuot, be oaro singsingia ienono ibageai. Ta iuato ieda Sera Ngan posanga Ibru, edaeda Sera ipu lalaede mambe posanga ga oaine: singsingia..

*38:29: Ngan posanga Ibru, edaeda Peres ipu eine Ipurususu ga iuot.

38:30: Ngan posanga Ibru, edaeda Sera ipu lalaede mambe posanga ga oaine: singsingia.