^
Mateus
Iesus Kristus itubtub edad
Maria ipopo Iesus Kristus
Kapeipei ado ele parangai ad tila tigera Iesus
Iosep ga Maria tibada gergeu ta tiaoa ga tila Isip
Erot ipamate gid gergeu arangaranga Betleem
Iosep ga Maria tibada gergeu ta tiluagid mulian Nasaret
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
Ioanes ipaliliu Iesus
Satan itoba Iesus
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
Iesus ibaba panua pange ta tinasi ei
Iesus ipapaoatai gid ipom ga ikemikemi gid dibala
Iesus ikeo ngan gid panua toa ad kadonga kemikemi
Gimi mambe sol ga taranga
Iesus iposa ngan Deo ele apu
Iesus iposa ngan kadonga sat aea patutuinga
Iesus iposa ngan kadonga arala
Iesus iposa ngan ketnga oainga
Akado posanga tautaunga gadae padam
Gimi akoli kadonga sat mao
Gimi manta akim ami miri itamatama
Iesus iposa ngan kadonga lolo isat aea
Iesus iposa ngan raring
Iesus iposa ngan plesenga annga
Iesus iposa ngan gornga danga kemikemi buburiai
Matada mambe lam ngan tinida
Irangrang ngan taboko gadio ngan madidnga rua mao
Lolomi ede ga ede padam
Gimi aselele panua padengada padam
Deo ga ibada danga kemikemi pagid panua tibeta ei
Manta adudunga ngan atama kakauede
Gimi agabit kemi ngan panua pakakanga ad
Edap rua ngan luma aea kadonga
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
Iesus ikado kemi paeaeanga ton madidnga paraunga aea
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
Iesus ikado kemi panua busa
Iesus iposa ngan nasinga ei
Iesus ipamate rai ga ngalu
Iesus isere iriau papaeamao ngan panua rua
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
Iesus ibaba Mateus, ta inasi ei
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapei isibo itin aea pononga
Iesus ikado kemi panua rua matad ikila ga eaba ede iaoa gum
Iesus ilolo isat ngan gid ipom
Aluagau sangaul ga igegea rua edad
Iesus ibada naurata pagid ele aluagau
Gid danga kulupulupu ga iuot
Manta tamataud Deo kekelen
Irangrang ngan maeamaea gita pan Iesus mao
Manta takim Iesus kapei tau
Eaba ilua Iesus ele panua, ei ga ibada lasunga kemi muriai
Ioanes Paliliunga aea isula ele aluagau ta tila pan Iesus
Paeamao tau ngan gid tuanga toa tipul lolod mao
Gimi anam pagau ta aearagimi
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikado kemi eaba ibage imate
Deo isio Iesus ngan kadonga ele naurata
Gid Parisi tikeo ga Iesus iboko toman ngan Belsebul
Abei paeamao, itautau pade paeamao
Gid kapeipei Iuda ad tiuangga tigera Iesus ikado uisinga eta
Iesus ipaoatai gid panua ngan iriau papaeamao led kadonga
Iesus itna ga aea kakakau sapadua?
Oanenga itna ngan eaba isiran wit ipuapua dadangai
Ikamado ga Iesus itatado oanenga itna?
Iesus ipaola oanenga itna ipu ngan wit ipuapua
Oanenga itna ngan purup papaeamao ipara dadangai
Oanenga itna ngan mastet ipuapua
Oanenga itna ngan yis
Iesus itado posanga ngan gid oanenga itna mon
Iesus ipaola oanenga itna ipu ngan purup papaeamao
Oanenga itna ngan apou iuon ngan pat ga ienono tano iloleai
Oanenga itna ngan nagemgem ede aea olnga kapei
Oanenga itna ngan puo
Gid Nasaret tipul murid ngan Iesus
Erot iuangga Iesus ei Ioanes Paliliunga aea
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
Iesus ilalala eau igogoeai
Iesus ikado kemi dibala busa Genesaret
Deo ele posanga iasal nasinga togid Iuda tibutibud
Iesus iposa ngan gid danga ikado gita ga taot paeamao Deo imatai
Taine ede Kenan aea ilolo matua ngan Iesus
Iesus ikado kemi panua busa
Iesus ipan panua bunoringring pange ad annga
Gid Parisi ga Sadiusi tibeta Iesus ngan kadonga uisinga
Oanenga itna ngan yis togid Parisi ga Sadiusi
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
Iesus itin iuot ede pade
Iesus ikado kemi gergeu ede toa iriau paeamao ienono ngan ei
Iesus iposa parua aea ngan ele matenga ga daenga mulian
Iesus ga Petrus tiuol led takis
Sai ieda iuot kapei tau ngan gid panua timamado Deo ibageai?
Tapaeabu ngan panua led kadonga lolo matua aea mao
Oanenga itna ngan sipsip isusu
Iesus iposa ngan patutuinga kadonga sat ton leda eaba ede pade
Oanenga itna ngan paeaeanga isamum iuae ede pade aea gigi mao
Iesus iposa ngan ketnga oainga
Iesus ikeo ga tilongean gid gergeu ga tila pan
Eaba toa ele danga sisid busa ila pan Iesus
Oanenga itna ngan gid panua tiboko ngan dadanga oain
Iesus iposa patol aea ngan ele matenga ga daenga mulian
Jems ga Ioanes tnad iuangga gisirua tibada edaeda kapei
Iesus ikado kemi panua rua matad sususu
Iesus idudunga Ierusalem mambe maron kapei
Iesus isere gid panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
Iesus iposa ta abei fik imalai ga imate
Kapeipei tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata
Oanenga itna ngan eaba ele gergeu rua
Oanenga itna ngan panua papaeamao tiboko ngan dadanga oain
Oanenga itna ngan eaneannga kapei oainga aea
Itutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa?
Gid Sadiusi tibeta Iesus ngan daenga mulian ngan matenga
Deo ele apu isaoa kapei?
Iesus ibeta gid Parisi ngan Kristus, ei iaoa kelede pan sai
Iesus iposa ngan kadonga sasat togid madidnga apu ad ga gid Parisi
Iesus iselele gid kapeipei Iuda ad ngan led kadonga pakakanga
Iesus ilolo isat ngan tuanga Ierusalem
Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan Deo ele luma
Iesus ikeo ngan gid danga kulupulupu ga iuot
Iesus iposa ngan danga ede paeamao ga paeamao tau ga iuot
Muriai Eaba Inat ga inam
Gimi abada oatainga ngan abei fik
Eaba eta iuatai ngan ado toaiua mao
Oanenga itna ngan paeaeanga kemi ga paeaeanga paeamao
Oanenga itna ngan taine blalala sangaul
Oanenga itna ngan paeaeanga tol tibada pat
Muriai Eaba Inat ga ipamadid panua ngan posanga
Gid madidnga tirau posanga ngan pamatenga Iesus
Taine ede itok bude kemi ga idae Iesus ilaborai
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae pagid madidnga bagedeai
Iesus ian toman ngan ele aluagau
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
Iesus iraring dadangai Getsemani
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
Gid madidnga tipamadid Iesus ngan posanga
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
Iudas ele matenga
Pailat ibeta Iesus, “Eao maron kapei togid Iuda na?”
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
Gid panua paraunga ad tigalinge sat ngan Iesus
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
Iesus ele matenga
Tidol Iesus ipat dengaeai
Panua paraunga ad timariala ngan Iesus aea denga
Iesus idae mulian ngan matenga
Posanga togid panua paraunga ad
Iesus ibada naurata pagid ele aluagau