11
1Kol 4.16Ya꞉su Keliso elo꞉ man dimida꞉sen au, niyo꞉lo꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, man nilo꞉ dimida꞉li kudu ho꞉no꞉l we au, giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉kudu ha꞉naki dimida꞉lubi.
Godeya꞉ sa꞉s usamilo꞉ ego꞉ doma꞉no꞉ mano꞉ we
Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ giliyo꞉ ne asulufo꞉ko꞉ ha꞉na꞉likiyo꞉, to man nilo꞉ gimo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ asula꞉liki ta꞉li dofo꞉len ko꞉lo꞉, niyo꞉ gili wiyo꞉ duludaki, kaila꞉ so꞉lo꞉l.
Mo꞉mo꞉ 3.16, A꞉fe 5.23Gio꞉ to we dinafa fanda asuluma꞉ki niyo꞉ a꞉la꞉asulab. Kaluwo꞉ tambowa꞉ misa꞉yo꞉ Ya꞉su Keliso e ko꞉lo꞉ a꞉lab. Gaya꞉ misa꞉yo꞉ kalu ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su Kelisowa꞉ enen misa꞉yo꞉ Gode e ko꞉lo꞉lab. Kalu abeyo꞉ Godemo꞉ to sa꞉laki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ towo꞉ kalaba widakiyo꞉lo꞉, ene misa꞉yo꞉ go꞉lufo꞉liki sa꞉lalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ ene misa꞉ Ya꞉su a꞉no꞉ sendelo alitakigab. Ga abeyo꞉ Godemo꞉ to sa꞉laki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ towo꞉ kalaba widakiyo꞉, ene misa꞉yo꞉ mo꞉go꞉lufo꞉liki sa꞉lalega, ene misa꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ sendelo alitakigab. Ga a꞉ma꞉lo꞉ dimidab a꞉no꞉, ene misa꞉ fo꞉no꞉ tambo hanula꞉fo꞉liki auma꞉ib.* Fo꞉l ho꞉len a꞉namio꞉, ga misa꞉ fo꞉no꞉ tambo hanulabdo꞉ a꞉no꞉, e mada sendeloma꞉ki hanulan. Gayo꞉ ene misa꞉yo꞉ mo꞉go꞉lufo꞉liki towo꞉ a꞉na sa꞉lalega, ene misa꞉ fo꞉no꞉ abol gedela꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉li. Ko꞉sega gayo꞉ ene misa꞉ fo꞉no꞉ abol gedeo꞉lalikiyo꞉lo꞉, hanula꞉lalikiyo꞉lo꞉, elo꞉ dimido꞉ man a꞉no꞉ mada mo꞉ego꞉ ko꞉lo꞉, e sendelowabena꞉ki, ene misa꞉yo꞉ go꞉luma꞉ki asulab. Mo꞉mo꞉ 1.26-27Gode eyo꞉ kalu i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, ene misido꞉ o꞉lia꞉ ene halaido꞉ o꞉lia꞉yo꞉ kalaba wida꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluwa꞉yo꞉ ene misa꞉yo꞉ go꞉la꞉so꞉bo. Ko꞉sega kaluwa꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ gaya꞉ wida꞉lab. Mo꞉mo꞉ 2.18-23Gode eyo꞉ kaluwo꞉ gaya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉dimido꞉, ko꞉sega gayo꞉ kaluwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kalu dimido꞉wo꞉, gayo꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉foma꞉ki dimido꞉ma. Ko꞉sega gayo꞉ kalu asuwa꞉foma꞉ki dimido꞉. 10 Mo꞉wo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉mula꞉ kalu a꞉na ilikiyo꞉lo꞉, ga e noma꞉ ha꞉ga dowo꞉ a꞉la꞉widakiyo꞉, ene misa꞉yo꞉ mada go꞉la꞉bi.
11 Ko꞉sega Alan amilo꞉ so꞉lo꞉ dowab a꞉namio꞉, gayo꞉ ina꞉lilo꞉ mo꞉doma꞉ib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluwo꞉lo꞉ ina꞉liyo꞉ mo꞉doma꞉ib. 12 Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ ga we kaluwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ dimido꞉ o꞉leaumbo꞉, kaluwo꞉ gaya꞉ sa꞉la꞉lia꞉ melea꞉ki ta꞉fo꞉. Ko꞉sega kelego꞉ we tambo Godeya꞉ enena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉. 13 A꞉la꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ to we ginino꞉ dinafa alobana ba꞉da꞉bi. Ga iliyo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, misa꞉ elo꞉wo꞉ mo꞉go꞉lufo꞉liki sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉liya꞉le? 14 Asulo꞉ ni us amilo꞉ delen a꞉ma꞉yo꞉ ninin mano꞉ ko꞉lo꞉ fanda widakigab. Kalu e misa꞉ fo꞉no꞉ sambo ta꞉fo꞉lalega, misa꞉ fo꞉n sambo a꞉ma꞉yo꞉ e mo꞉ego꞉, fo꞉fo꞉dolo꞉ dowab. 15 Ko꞉sega ga eyamio꞉ misa꞉ fo꞉no꞉ sambo ta꞉fo꞉lalega, ene misa꞉ fo꞉n a꞉ma꞉yo꞉ e amio꞉ momado꞉ nafale ta꞉fo꞉. A꞉ma꞉ mo꞉wo꞉ we. Gode eyo꞉ misa꞉ fo꞉n emo꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉, ene misa꞉yo꞉ go꞉lu alitaki go꞉. 16 Kalu noma꞉yo꞉ to wenamio꞉ kegakiyo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉lalega, eyo꞉ to we digale asuluma. Niyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ ene sa꞉s ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, Godeya꞉ to widab amio꞉ man nolo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, man imilise weno꞉ko꞉ kudu ha꞉na꞉sen.
Ya꞉su asulo꞉ ma꞉no꞉ nakilo꞉ dimidan mano꞉ we
17 Niyo꞉ ele nolo꞉ gimo꞉wo꞉ wala sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gio꞉ sa꞉s amio꞉ kegeakiyo꞉, man gililo꞉ dimidan a꞉ma꞉yo꞉, gio꞉ mo꞉asuwa꞉taki mogaila꞉sen ko꞉lo꞉, man gililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ nafa dimido꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉. 18  1Kol 1.10-12Nilo꞉ tamin amilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ we. Gio꞉ sa꞉s ami kegeakiyo꞉, gegelebo꞉ aloba꞉da꞉i aneka꞉ a꞉la꞉bo꞉ kalu noma꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ sa꞉labi dabu ko꞉lo꞉, to a꞉no꞉ hendele a꞉la꞉asulo꞉l. 19 Gililo꞉ aloba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, nanog nowo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ki gab. Aloba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ abe kudu ha꞉naba꞉le a꞉la꞉likiyo꞉, gimo꞉ walama꞉ki gab. 20 Gio꞉ ua kegene dofo꞉likiyo꞉, Ya꞉su asulo꞉ ma꞉no꞉ hendelelo꞉ mo꞉diab. 21 Gio꞉ ma꞉no꞉ nakiyo꞉, noldo꞉ mo꞉yasilaki, tamin doba꞉da꞉ bo꞉bo꞉ge ha꞉na꞉ga꞉ besagali na꞉sen. A꞉la꞉gab amio꞉, kalu nolo꞉ ma꞉no꞉lo꞉ mo꞉di ko꞉lo꞉ maiyo꞉ dowaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ aluna꞉ ho꞉no꞉ modo꞉ naki no꞉nolab. 22 A꞉la꞉do꞉ gait a꞉no꞉ waga dimidaya? Gio꞉ ma꞉no꞉lo꞉ ma꞉no꞉ ayo꞉ aundo꞉ma ko꞉lo꞉ gaba꞉le? Godeya꞉ ene sa꞉s we o꞉ngo꞉mal a꞉la꞉asulakiyo꞉, gao mo꞉di a꞉no꞉ sendelo alitaki gaya꞉le? Man gililo꞉ dimidab ko niyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Niyo꞉ gili wiyo꞉ dulugu sama꞉ki gaya꞉le? Gio꞉ nafa dimidab a꞉labo꞉, niyo꞉ mada mo꞉sa꞉ma꞉no꞉.
23-24 Alan Ya꞉su amilo꞉ to dia꞉sa꞉ga꞉ gimo꞉lo꞉ dimio꞉lo꞉ we. Ya꞉sulo꞉ teledowo꞉ nulu a꞉namio꞉ eyo꞉ ma꞉n so꞉fa꞉ nowo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ma꞉n a꞉no꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalumo꞉ goloso꞉go꞉. A꞉no꞉ dimiakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ma꞉n we no꞉no꞉n do꞉mo꞉wo꞉ o꞉m. Gi asuwa꞉foma꞉ki dimio꞉l ko꞉lo꞉, giliyo꞉ ne asulakiyo꞉, a꞉la꞉dimida꞉lubi.” 25  Kis 24.6-8, Hibu 8.8-13A꞉la꞉do꞉ go꞉ o꞉leaumbo꞉, ma꞉n a꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kab amilo꞉ wain ho꞉n wasu a꞉no꞉ dia꞉ga꞉ ta꞉li dowaki a꞉la꞉sio꞉, “Wain ho꞉n we no꞉no꞉n ho꞉bo꞉ amilo꞉ Godeya꞉lo꞉ ho꞉gi dinali saefa꞉yo꞉ we. Gio꞉ ho꞉n we na꞉likiyo꞉, ne asulaki, a꞉la꞉ka dimida꞉li ha꞉na꞉lubi.” 26 Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉yo꞉ semo꞉ yab amio꞉, gio꞉ Ya꞉su asulo꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ na꞉likiyo꞉, giliyo꞉ Ya꞉su elo꞉ nagalo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sowo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kalaba wida꞉mela꞉ib.
27  Hibu 10.29A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Alana꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ nakiyo꞉, ene mano꞉ mo꞉tili dowaki, o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ a꞉la꞉asula꞉li nalega, eyo꞉ Alana꞉ do꞉mo꞉ o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ a꞉no꞉ wa꞉la꞉ sa꞉ndaki, Ya꞉su e sowo꞉ a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ ta꞉takigab. 28 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ o꞉dia꞉nikiyo꞉, go꞉no꞉n asulo꞉ ko꞉le aloba꞉da꞉bi. 29 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Alana꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ dinafalo꞉ mo꞉fanda asulaki, ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ ka dia꞉sa꞉ga꞉ nalega, e hala dimidab ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ e mo꞉walilima꞉ib. 30 A꞉la꞉do꞉ gab a꞉na ilikiyo꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ halaido꞉lo꞉ma dowaki, nolo꞉ walaf diaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 31 Ko꞉sega nio꞉ ma꞉no꞉ o꞉dia꞉nikiyo꞉, ninin asulo꞉ ko꞉le aloba꞉dalega, nio꞉ Godeya꞉lo꞉ mo꞉walilab a꞉ma꞉ ha꞉g amio꞉ mada mo꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 32  Hibu 12.5-6Nio꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉ gasalitaki mo꞉sulu hamana꞉kiyo꞉, Alan eyo꞉ nili mano꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉wo꞉ man sa꞉laki, digale alita꞉lab.
33 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni nao nado i, gio꞉ Alana꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ ma꞉niki ua kegeakiyo꞉, nolo꞉ o꞉yasi dowa꞉bi. 34 Ge maiyalega, aya na꞉sa꞉ga꞉ ya꞉bi. A꞉la꞉dimida꞉lalega, gio꞉ ualo꞉ kegeab amio꞉ Godeya꞉lo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ a꞉ma꞉ ha꞉g amio꞉ mo꞉doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to walama꞉no꞉ nolo꞉, ne gilo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ a꞉na sa꞉ma꞉no꞉.

11:1: 1Kol 4.16

11:3: Mo꞉mo꞉ 3.16, A꞉fe 5.23

*11:5: Fo꞉l ho꞉len a꞉namio꞉, ga misa꞉ fo꞉no꞉ tambo hanulabdo꞉ a꞉no꞉, e mada sendeloma꞉ki hanulan.

11:7: Mo꞉mo꞉ 1.26-27

11:8: Mo꞉mo꞉ 2.18-23

11:18: 1Kol 1.10-12

11:25: Kis 24.6-8, Hibu 8.8-13

11:27: Hibu 10.29

11:32: Hibu 12.5-6