5
Adama꞉ eso꞉lo꞉ agelo꞉wo꞉ we
Mo꞉mo꞉ 1.27-28Adama꞉ eso꞉lo꞉wa꞉ wi agelo꞉wo꞉ we. Gode eyo꞉ kaluka꞉isale dimidakiyo꞉, ene misido꞉ o꞉ngo꞉ dimido꞉. Madi 19.4, Mak 10.6Kalu o꞉lia꞉ ga o꞉lia꞉yo꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉, ho꞉len a꞉namio꞉ iyo꞉ “kaluka꞉isale” a꞉la꞉bo꞉ wikili alitakiyo꞉, iyo꞉ nafale mesea꞉kiyo꞉ towo꞉ dinali salifa꞉. Adam e donayo꞉ 130 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉,* Niliyo꞉ namba agelema꞉no꞉ a꞉namio꞉, nili towa꞉yo꞉ agelano꞉ ko꞉li agelan ko꞉lo꞉ niliyo꞉ fudo꞉ imilise a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ 35 sa꞉lan. A꞉no꞉ 100 ba. Fudo꞉ otalen a꞉no꞉ 105 a꞉la꞉fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉ Godeya꞉ To amio꞉ dona kaluwa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agelakiyo꞉, nili towo꞉ agelalega, babalema꞉ib ko꞉lo꞉ Ingilis towa꞉lo꞉ agelan namba a꞉na difa꞉. kalu so꞉wa nowo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. So꞉wa a꞉no꞉ asulo꞉ o꞉lia꞉ misido꞉ o꞉lia꞉yo꞉ Adama꞉ enen o꞉ngo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ so꞉wa a꞉no꞉ Sa꞉d wikilo꞉. Sa꞉do꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Adam e donayo꞉ 800 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ o꞉siliki, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Adam e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 930 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
Sa꞉d e donayo꞉ 105 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Inoso꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Inoso꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Sa꞉d e donayo꞉ 807 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉siliki, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Sa꞉d e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 912 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
Inos e donayo꞉ 90 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Kenano꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 10 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kenan sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Inos e donayo꞉ 815 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉silikiyo꞉, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 11 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Inos e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 905 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
12 Kenan e donayo꞉ 70 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Mahalalelo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 13 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mahalalelo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Kenan e donayo꞉ 840 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉silikiyo꞉, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 14 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Kenan e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 910 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
15 Mahalalel e donayo꞉ 65 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Yaledo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yaledo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Mahalalel e donayo꞉ 830 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉silikiyo꞉, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 17 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Mahalalel e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 895 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
18 Yaled e donayo꞉ 162 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Inogo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 19 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Inogo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Yaled e donayo꞉ 800 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉silikiyo꞉, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 20 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yaled e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 962 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
21 Inog e donayo꞉ 65 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Metuselayo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 22 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Metuselayo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Inog e Gode o꞉lia꞉ ege dowaki, Godeya꞉lo꞉ asulab au kudu ha꞉na꞉leno꞉, donayo꞉ 300 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ siliki a꞉namio꞉, kalu so꞉wayo꞉, ka꞉isale so꞉wayo꞉ nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 23 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Inog e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 365 a꞉no꞉ ta꞉fo꞉. 24  Hibu 11.5, Yud 1.14Inog e Gode o꞉lia꞉ ege dowaki, Godeya꞉lo꞉ asulab au kudu ha꞉na꞉len ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ e tililia꞉ ha꞉nabiki, Inog e henfelo꞉ wiyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉dowo꞉.
25 Metusela e donayo꞉ 187 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Lamego꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 26 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Lamego꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Metusela e donayo꞉ 782 a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ o꞉silikiyo꞉, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉lo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 27 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Metusela e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 969 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
28 Lameg e donayo꞉ 182 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, kalu so꞉wayo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 29 Lameg eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gode Yawe eyo꞉ henfelo꞉ wemo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉laki mogagila꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ ma꞉no꞉ dia꞉nikiyo꞉, odo꞉ sia꞉la꞉ga꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dia꞉lo꞉l. A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega kalu so꞉wa wema꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ doma꞉no꞉wo꞉ eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib” A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ so꞉wa a꞉no꞉ “Noa” wikilo꞉. Hibulu towa꞉yo꞉ “Noa” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, “ha꞉fo꞉ doma꞉no꞉” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lan o꞉ngo꞉.
30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Noayo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Lameg e donayo꞉ 595 a꞉la꞉fo꞉ o꞉siliki, kalu so꞉wa, ka꞉isale so꞉wa nolo꞉ a꞉na sa꞉la꞉li. 31 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Lameg e donayo꞉ dikudu agelo꞉wo꞉ 777 a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, a꞉na sowo꞉.
32 Noa e donayo꞉ 500 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, kalu so꞉wa otaleno꞉ sa꞉la꞉li. So꞉wa a꞉no꞉ wiyo꞉ Sa꞉m, nowo꞉ Ham, nowo꞉ Yafa꞉d.

5:1: Mo꞉mo꞉ 1.27-28

5:2: Madi 19.4, Mak 10.6

*5:3: Niliyo꞉ namba agelema꞉no꞉ a꞉namio꞉, nili towa꞉yo꞉ agelano꞉ ko꞉li agelan ko꞉lo꞉ niliyo꞉ fudo꞉ imilise a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ 35 sa꞉lan. A꞉no꞉ 100 ba. Fudo꞉ otalen a꞉no꞉ 105 a꞉la꞉fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉ Godeya꞉ To amio꞉ dona kaluwa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agelakiyo꞉, nili towo꞉ agelalega, babalema꞉ib ko꞉lo꞉ Ingilis towa꞉lo꞉ agelan namba a꞉na difa꞉.

5:24: Hibu 11.5, Yud 1.14

5:29: Hibulu towa꞉yo꞉ “Noa” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, “ha꞉fo꞉ doma꞉no꞉” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lan o꞉ngo꞉.