Kwa baka zliya tsasliti
Zhaŋ
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma ntsaa tsasliti zliya nay, gəzə slən tsa ci na mbəw, war a na nə na: «Ndə ꞌwa kwal kaa mbəzliy nəw Yesəw na» kə. Ma kə mbəzli nashi ki na, Zhaŋ ntsa ta səɗa Yesəw na. Sa nzana nəwər tsa mbə zliya nay, aa ɗi yəməva lə sa mbə kwa taŋa zliya Zhaŋ va. Dzəkən mbəzli ka slasla dzərvə gəzə na lə dzəkən ɗi ghən kwa kwal Hyala. Kaa nahwəti mali dikə na ghəshi lə ndərazhi nzə tsasliti Zhaŋ zliya na. Ma kə nihwəti mbəzli na, ta vəli kaa nihwəti mbəzli Yesəw tsasliti na, kaa mali lə ndərazhi nzə kataŋ naw, kə ghəshi.
1
Səkwəpə
1 3Zhŋ 1Yən yən ndə ꞌwa kwal kaa mbəzliy nəw Yesəw *Kəristəw tsasli na zliya na kaa ngəŋa gha mali təravə Hyala, lə kaa ndərazhi gha va ɗee. Kwataka yən kwətira ɗiŋwəy naw, mbə ɗiŋwəy na ya tsamaɓa ntsaa sənata kwəma Hyala kataŋ na gwaꞌa. Sa nza ghwəy lə kwəma kataŋ na mbə nefer ghwəy, va tsəgha ɗiŋwəy ya, lə sa nzana, mbə nefer ghwəmmə ghənzə taa nza ya paꞌ hwəmɓa.
Nza Didi Hyala ghəshi lə Zəghwə ci Yesəw Kəristəw məntəmmə wəzə hwər tsa shi, ka məntəmmə zhəhwər, ka fambəmmə zərkə mbə nefer ghwəmmə. Tsəgha dza shi vaa nza tə ghwəmmə, ghwəmmə shiy nəw kwəma kataŋ na va, ka ɗiva kwa jipə ghwəmmə.
Kwəma kataŋ na, lə kwəma ɗi ghən
4 3Zhŋ 3Ma yənəy, dalala vəshiree, sa favee njasa nəw nihwəti ndərazhi gha kwəma kataŋ na. Njasa gəzəkəmmə Didi Hyala va məniy, tsəgha məni ghəshi. 5-6 Zhŋ 13:34; 1Zhŋ 4:11A kwajinee na, ə pə ghwəmməə ɗi ghən tsa ghwəmmə kwa jipə ghwəmmə! Ma kwəma gəzaŋwəy ya nay, nahwəti kwəma gəzəkə məndi ꞌwarꞌwar na ta məniy ghakee tsasliŋwəy tiw. Kwəmaa niy favə ghwəy va kwataŋata na. 6 Zhŋ 14:15; 1Zhŋ 2:5; 5:3Mbaꞌa pə ghwəmməə ɗi ghən tsa ghwəmmə, ka ɗi Hyalay, ghalaɓa na, mbə ɗi fəti nza ghwəmmə ta kwəma gəzəkəmmə Hyala va ta məni. Ma kwəma gha Hyalaa gəzaŋwəy kwataŋata ta məni ghwəyəy: «Ɗim ghən tsa ghwəy» kə. Ava kwəma dza ghwəy nəw mbə nzəy tsa ghwəy.
7 1Zhŋ 2:18Ɗaŋ tsahwəshi ka dzərvəə dzəti hiɗi. Mbəzli vay, ka ɗi zləɓa ghəshi a Yesəw *Kəristəw səəkəy tikə tə hiɗi, ka zhəghəti ghən tsa ci ka ndə ngəri, kə ghəshiw. Ma ntsaa ɗi ma vaa zləɓa tsəgha kiy, ghəci na ndə jaka tsa Kəristəw, ghəci na ndə slaslapə dzərvə ki. Va tsəgha na kiy, mənim məhərli tərəŋw. Vantaa sləni ghərati ghəy va mbə ghwəy nza gəmta, war mbaꞌa ghwəy kwəmavə zhəmə ghwəy gwanata ɗi na.
9 1Zhŋ 2:23Sənay tə ghwəy, ntsaa fə ma ghən ta nəw kwəma ya hwəmɓa njasa ɓanavəmmə Yesəw Kəristəw, war dzar kwa tsa ci kwal kwətiy ghəciy ɗi məni kwəmay, jakəy tsava ndə ghəshi lə Hyala ya jəwəw. Ma ntsaa nəw kwəma ya hwəmɓa njasa ɓanavəmmə Yesəwəy, a tsava ndə jakəy lə Didi Hyala mbaꞌa lə Zəghwə nzə. 10  10 Rm 16:17Va tsəgha nə ya kiy, war mbaꞌa kə ndə səəkəy, ka ɓəniŋwəy shiy, dzəghwa kala dzaghəvashi shi va lə ni ɓanavəmmə Yesəw Kəristəwəy, əntaa ghwəy taa zləɓa gəla tsava ndə ghəciy dzakə ghi tsa ghwəy ma! Əntaa ghwəy səkwə ya səkwə nzə ma! 11 Sa nzana, ma ntsaa dzaa səkwətiy, jakə dza ghəshiy nza tə kwəma ci va jikir na lə tsava ndə.
Səkwəva lə kwa kərni gəzə kwəma
12  12 3Zhŋ 13-14Sənzənva kiy, mbəzliyay, ɗaŋ na nihwəti shi ɗee gəzaŋwəy. Kala ɗee tsasliŋwəy shi va tsasli tsasliy dzəti zliya. Ma ɗi yay, mbaꞌee tsəhəra vəgha ghwəy dəꞌwə ghən tsee, nza ghwəmmə sləkahwə kwəma kwa mətsə kwa mətsə, ta mbə vəshi ghwəmməə kərkəta.
13 Mbə səkwəŋa na ndərazhi zhaməŋa. Zhaməŋa təravə Hyala va, njasa təravəŋa na va kwərakwə. Ava tiɓa kərayee, nza ghwəy nza ki.

1:1 1 3Zhŋ 1

1:4 4 3Zhŋ 3

1:5 5-6 Zhŋ 13:34; 1Zhŋ 4:11

1:6 6 Zhŋ 14:15; 1Zhŋ 2:5; 5:3

1:7 7 1Zhŋ 2:18

1:9 9 1Zhŋ 2:23

1:10 10 Rm 16:17

1:12 12 3Zhŋ 13-14