Kwa mahkana zliya tsasliti
Zhaŋ
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma zliya nay, Zhaŋ ntsa ta səɗa Yesəw tsasliti na, kə məndi diɓa. Sa nzanay, aa yəməva lə kwa baka zliya ci. Kaa «Gayəsə» madigay tsa ɗi na tərəŋw tsatsasliti na, ta mətsahanci bərci ta məni wəzə, lə ta kaꞌwə ka məlmə. Mbaꞌa ta tsəhanaghwa səəti kwa sləmə madigay, va tsahwəti ntsaa pəla laɗamti wəzə tsa kwa jipə mbəzli Yesəw, slən tsa ciy, Diyətərefə.
1
Səkwəpə
1 2Zhŋ 1Yən yən ndə ꞌwa kwal kaa mbəzliy nəw Yesəw tsasli na zliya na kaa ntsee Gayəsə, madigara tsa ɗee kataŋ kataŋ tsa.
A madigara Gayəsə, mbə cəꞌwə nzee va Hyala, a gha mbəə mətsəhə dza kwa kwəma kwa kwəma ya mbə namaɓa kwəma gha. Ka cəꞌwə va Hyala, a gha mbəə nza kwəriŋ, njasa nza kwəma mbə nəfə gha va wəzə kwa kwəma Hyala. 3 2Zhŋ 4A nihwəti ngwarməhimməə nəw Yesəw səəkə vəgha gha, mbaꞌa ghəshi səəkəə gəzara, a gha kəsəvə kwəma kataŋ na va, ka garəŋa ti, ka nəw lə nəfə kwətiŋ, kə ghəshi. Sa gəzəkəra ghəshi tsəghay, dalala vəshiree ta kwəma gha. Ma yən, war favə mee njasa nəw ndərazhee kwəma kataŋ na kwa kwal Hyalay, nahwəti kwəma tiɓa ghwəla mbaꞌa nəfə tsee vəshi ti nja savaw.
Sləni Gayəsə gwəraa təɓanati kaa Zhaŋ
5-8 Ebr 13:2A ntsee Gayəsə, ghay, e favə mbə tsəva nza gha lə kwal tsa kataŋ tsa mbə kəəti ngwarməhimməə nəw Yesəw. Ya ni ghwəy mbəzli mbə məlmə ghwəy, ya ka məlməə səəkəshiy dzəmbə ghwəy gwaꞌa, kə məndi. 6 Tit 3:13Mbəzli kəətiti gha vay, ghəshi səəkə naa falŋa tikə, ka gəzə njasa ɗəhwəshi gha kaa mbəzliy nəw Yesəw. Va tsəgha na kiy Gayəsəy, ə cəꞌwəŋee, a gha zhiniy kəətitishi njasa təɓə na va Hyala, mbə dza ta wə wəshi va. Ma kafə tsa kafəshi ghəshi vay, ta gəzanshi kwəma Yesəw *Kəristəw kaa mbəzli kafəshi ghəshi, kala ɗi ghəshiy ɓə shiy va mbəzliy nəw ma Yesəw mbə dza va. Ghənzə tsəgha kiy, ghwəmmə ghwəmmə mbəzliy nəw Yesəw na, aa təɓə ghwəmməə kəəti gəla mbəzli tsəgha ni va. Ta mbə ghwəmməə nza jakə li shi mbə ghəra sləni gəzanshi kwəma kataŋ na va kaa mbəzli ghalaɓa.
E niy tsaslanaghə zliya jəwə tsətsə kaa mbəzliy nəw Yesəw. Ma dza Diyətərefə, sa ɗi na məniy ka ntsa dikə tsa mbə mbəzliy nəw Yesəw va na, kala ɗi ghəciy fa kwəma gəzəkee dzəghwa sləmə ci. 10 Sa kee tsəhəray, ta cikəvəriŋwəy kwəma ci va jikir na məni na dzee. Dzərvə ka na vaa slaslaa dzəkən ghəy. Nahwəti *kwəma jikir na məni na diɓay, ka ɗi naa kaꞌwə ya ngwarməhimmə mbə nəw Yesəw sa ka ghəshiy səəkə və diɓaw. Ya ə ɗi nihwəti mbəzli kaꞌwəshi na, ka makə mbəzli va ghəciy nza va kaꞌwəshi, ka tihəshi səvəri mbə ɓasəva tsa mbəzliy nəw Yesəw.
11  11 1Zhŋ 2:29A ntsee Gayəsə, ma pə ghaa məniy, ka ɓəni nəw kwəma ntsaa məni kwəma jikir na gha ma, kwəma ntsaa məni na wəzə na kwəma pə ghaa ɓəni. Sa nzanay, ntsaa məni kwəma wəzə na na, ntsa Hyala na tsava ndə. Ma ntsaa məni war kwəma jikir nay, sənata Hyala tsava ndəw.
12 Ma na Demetəriyəsə kiy, ya tsamaɓa ndə gwaꞌa na, war mbə fal na. Ya kwəma kataŋ na va məni nay, war mbə ci kwəma ci wəzə na naa səvəri. Ya ghwəmmə na, mbə gəzə ghwəmmə: «Ntsa kataŋ tsa na» pə ghwəmmə. A gha sənay kiy, ka sla dzərvə ghwəmməw.
Səkwəva
13  13-14 2Zhŋ 12Sənzənva kiy ntseyey, ɗaŋ na nihwəti shi ɗee gəzaŋa. Kala ɗee tsasliŋashi, tsasli tsasli dzəti zliya. 14 Ma ɗi yay, kwa kwəma jəw na mbaꞌee tsəhəra vəgha gha dəꞌwə ghən tsee, ma nza ghwəm sləkahwə kwəma ghwəm kwa mətsə kwa mətsə.
15 Nza Hyala ndaŋa zərkə mbə nzəy tsa gha.
Mbə səkwəŋa na madigahiŋa tikə. Nza gha səkwətəra madigahimmə kwətiŋ kwətiŋ tsa shi kwərakwə ki. Ava tiɓa kərayee, nza gha nza.

1:1 1 2Zhŋ 1

1:3 3 2Zhŋ 4

1:5 5-8 Ebr 13:2

1:6 6 Tit 3:13

1:11 11 1Zhŋ 2:29

1:13 13-14 2Zhŋ 12