Zliya tsasliti
Zhəwdə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Zliya nay, kaa slən ntsaa nəw Yesəw tsasliti Zhəwdə. Kwəma gwəra naa tsasli zliya na tiy, ta gəzə kwəmaa dzəkən mbəzliy ɓənipə nəw kwal Hyala va dzar kwa dzərvə, ta mbə mbəzliy nəw Yesəw ndəghwə ghən tsa shi və shi.
Tərəŋw gəzəkə Zhəwdə kwəmaa dzəkən shi, ka gəzə njasa dza Hyalaa slanshi ngwəvə (kwəshala 3-16). Dzəghwa diɓa ki, ka gəzanshi kaa mbəzliy nəw Yesəw a ghəshi nzəyshi jarjar kwa kwal Hyala (17-23).
Ma tə kwa kərni ki na, dza Zhəwdə ka fal Hyala kwa mbəlipə.
1
Səkwəpə
1 Mt 13:55; Mk 6:3Yən tsasliŋwəy na zliya na, yən Zhəwdə, ndə ghəra sləni kaa Yesəw *Kəristəw. Yən na yən zəmbəghəy Zhakə. Kaa ngəŋwəy ghwəy shi ɗiti dəmmə Hyala va tsaslee zliya na, ghwəy ghwəy shi harvə na va ta nza ghwəy ka mbəzli nzə. Mbaꞌa fəyŋwəy kaa Yesəw Kəristəw.
2 2Pi 1:2Məntəŋwəy zhəhwər tsa nzə Hyala, mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy, mbaꞌa fambəŋwəy ɗi tsa nzə mbə nefer ghwəy tərəŋw diɓa.
Gəzə kwəmaa dzəkən mbəzliy ɓənipə nəw kwal Hyala dzar kwa dzərvə
3 1Tim 1:18A madigahira, tərəŋw səəkee mbə ɗi tsasliŋwəy zliya ta gəzaŋwəy kwəmaa dzəkən mbəli tsa mbəlitəmmə Hyala gwanammə. Sa ɗitee tsəgha ki na, mbay yaa nzəyraw, wəzəɓa tsasliŋwəy ya zliya na, pən, ta ɓəŋwəy bərci nza ghwəy mbəə jihəva ta kwəma wəzə na va ɓanavə ghwəy nefer ghwəy. Kwəma wəzə na vay, Hyala ɓanavəshi na kaa mbəzli nzə, ka dza naa mbəərəva ya paꞌ hwəmɓaw. 4-13 2Pi 2:1-22 4 Gal 5:13; 2Pi 2:1Sa wana gəzee tsəghay, sa nzana mbaꞌa mbəzliy ɗi ma fəti va va Hyala ghəlambəvashi mbə ghwəy. Dza ghəshi ka zhəghə gəzə kwəmaa dzəkən wəzə hwər tsa Hyala. A Hyala ndapə kwal tsaa məni ya namaɓa kwəma haꞌwə haꞌwə na, kə ghəshi. Mbə kwəma gəzə ghəshi va tsəgha nay, a ghəshi ndəghamti Yesəw *Kəristəw ntsa ghwəmmə dikə tsa, zhini ghəci mazə tsaa sləkəmmə kwətiy. Kwataŋata tsasliti məndi mbə Zliya Hyala, ta ɓasanakənshi ngwəvə dza Hyala kaa gəla mbəzli va, kə məndi.
5 Səvəri 12:51; Ɓəla 14:29-30; 1Kwər 10:5; 2Pi 1:12-13Ya tsəgha sənashi ghwəy shi dzee ni ta gəzaŋwəy kwəmaa dzəkən shiy, ta zazavəŋwəyshi ɗee diɓa. Niy nzay, a Kwa sləkəpə niy kəətiti ka *Izərayel, mbaꞌa ɓəkəvərishi mbə hiɗi ka *Ezhipətə. Ləy hwəm kwəma va na mbaꞌa nihwəti mbəzli niy nza mbə shi, kala ɓanavə nefer shi kaa Hyala. Dzəghwa Hyala mbaꞌa bakwamti niva mbəzli. 6 1Pi 3:19-20; 2Pi 2:4Nihwəti ka kwal Hyala kwərakwəy, mbaꞌa Hyala niy ɓanavəshi bərci na, ka ɗi təɗanakən ghəshi kaa na Hyala va. Mbaꞌa ghəshi ɓarvashi tə pətsaa fəyshi Hyala. Sa mənti ghəshi tsəgha na, dza Hyala mbaꞌa kəəsəvəshiy tsaghwashi kwa dəŋw, mbaꞌa fəyshi tə pətsa tərkwəsl kwəsl tsa, tiɓa dza ghəshiy nza ya hwəmɓa, paꞌ fəca dza Hyalaa məni ngwəvəə dzəkən mbəzli. 7 Ghava 19:1-24; 2Pi 2:6Zəzətim dzəkən məlmə *Sədəm lə məlmə *Gwəmər mbaꞌa nihwəti məlməhi vəgha shi diɓa. Mbəzli mbə məlməhi vay, ghwərghwər niy məni ghəshi nja ka kwal Hyala va, ka məməni shi gəmgəm ni, shi kama ndə ngəri gar mənishi. A Hyala shəkambəshi mbə ghwəə kəɗi ma ya paꞌ hwəmɓa. Kwəma vay, səətiy tsəhaghwa na kwa sləmə mbəzli nəghətaa ghəshi məni shi tsəgha ni.
8 2Pi 2:10Ya tsəgha nzə kiy, mbəzliy səəkəshi vaa dzəmbə ghwəy na, tsəgha məni ghəshi shiy, sa ka ghəshiy dzay, ka məni ghwərghwər, tsəgha shiwti ghəy shiw, kə ghəshiy ni. Ka zləɓa ghəshi Hyalaa sləkəshiw, ka ghəshiy dza na, ka fə ndərəə dzəti mbəzli Hyala dikə dikə ni mə ghwəmə, ka tsəərəshi. 9 Nəw 34:6; Zak 3:2; 2Pi 2:11; Mikayel: ShiZhŋ 12:7Ya Mishel, ghəci mazə tsa ka kwal Hyala gwanashiy, niy tsəərəhwə *ndə jaka tsa Hyala naw. Niy nza kwataŋay, a ghəshi niy zləghwəhwəvashi lə ndə jaka tsa Hyala ta mbəri tsa *Məyizə. Niy kəliti ghən tsa ci Mishel mbə kwəma va kiw, niy ɓanavə fəti na lə gəzə kwəma gəmgəm na kaa ndə jaka tsa Hyalaw. War nza Ndə sləkəpə məni ngwəvəə dzəkən gha, na kwəmaa niy gəzanci na. 10  10 2Pi 2:12A na mbəzli va kiy, ə tsəərə ghəshi shi sənashi ma ghəshi, ka məməni shiy pəmshi pəmshi nja shi mbə gamba. Shiy dzaa zamtishi na niva shiy. 11  11 Kayən: Ghava 4:3-8; 1Zhŋ 3:12; Balam: Ɓəla 22:7, 17; 1Pi 2:15; Kwəre: Ɓəla 16:1-34A ngəraꞌwə dzaa nza kən shi, sa nzanay, səəbə *Kayən nəwvə ghəshi. Səəbə *Balam nəwvə ghəshi diɓa, ka məni kwəma jikir na nja saa niy məni Balam va, ta mbə ghəshiy kwəmavə gəna. War njasa niy zhini *Kwəre va ghənəy, tsəgha zhini ghəshi ghən kaa Hyala kwərakwə, va tsəgha bəkwə ghəshi.
12  12 2Pi 2:13, 17Ghala vəghwə tsa ka ghwəy ɓasəŋwəy ta zəmə shiy jakəjakəy, nja rəɗaa tekwatəvata va tə kwəbaŋ ka ghəshiy nza mbə ghwəy. War shiy ka ghəshiy sa jakə lə ghwəy. Kar haꞌwə nza kwa mətsə shi ya jəw nzəw. War dzəkən tsa shi ghən ka ghəshiy zəzə gwaꞌa tsəgha. Ghala mbə shi lə kwəleɓiy nza va ngəri ni ka safəə səəkəə pamtishi, kala nzəmə van ghəshiw. Ghala mbə shi lə fəhiy ya ma va, ya ə məniy vəghwə tsa ka ghəshiy ya tiw. Ghala mbə shi lə fəhi lakəmə məndi kwa hiɗi lə hililiŋə shi ta, mbaꞌa ghəshi ghwəlishi hyaŋəw. 13  13 Ezay 57:20; 2Pi 2:17Ghala mbə shi lə yam dazləɓə dazləɓə niw. Kwəma shi va haꞌwə haꞌwə nay, tə ngwəlata ka naa nza nja məshəni. War nja sasərkwəə da daŋərə va dzar tə ghwəmə na ghəshi. Mbəzli vay, a Hyala gwəmanatishi pətsa dza naa kəəlishi kwa, mbə kwəsli tərkwəsl kwəsl na, tiɓa dza ghəshiy nzəy paꞌ kwa ndimndim.
14  14 Mt 25:31; Enwəkə: Ghava 5:18, 21-24; Ebr 11:5Ghala kwataŋata niy nzay, a Henəkwə, kwa kwaŋa jijiy *Adam niy gəzəkə kwəma cinti Hyalaa dzəkən mbəzli va. Ma kə ni niy: «Mbə səəkə na Ndə sləkəpə lə ka kwal Hyala ci ɗaŋ tərəŋw. 15 Ta məni ngwəvəə dzəkən mbəzli tə hiɗi gwanashi səəkə na. Ta ɓasanakənshi ngwəvə dza na kaa mbəzliy zləɓa ma nəw Hyala gwanashi, tə mbərkə shi gəmgəm ni gwanashi mənti ghəshi kaa ngəci. Sa nzana shi mənti ghəshi vay, ghən zhini ghəshi kaa Hyala. Ta ɓasanakənshi ngwəvə dza Ndə sləkəpə kaa mbəzliy haꞌwə ma va tə Hyala, tə mbərkə kwemer gəmgəm ni va gazakən ghəshi kən» kə niy ni. 16 Ava ghəshi na shi gəzə Henəkwə va kwəma vaa dzəkən shi. Ya hwəmɓay, war tifəmmə ka gha kəsashi, war ka ngwənəngwəni. Ya nimaɓa shi ɗi vəgha shiy, war ə ka ghəshiy mənishi, jəw ka ghəshiy gəzə kwəmaa kəli ghən tsa shiw, ka ghəshiy dzay, ka dakə mbəzli nza mbəzli mbəə zləɓa məni kwəma ɗi ghəshi va.
Njasa dza mbəzliy nəw Yesəw məni lə mbəzli ghənghən ghənghən
17-18  17 2Pi 3:2 18-19 2Pi 3:3; 2Tim 3:1; 3:2-6Ghala kwataŋatay, a ka kwal Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəw niy gəzaŋwəy kwəmaa dzaa məniva. Ma kə ghəshi niy niy: «Geꞌi lə kwa kərni vəghwəy, ta tsahwəshi dza mbəzli, ka ghəshi dzay, ka sawaŋwəy, ka məni kwəma gəmgəm na ɗi vəgha shi» kə ghəshi niy ni. Na na ghwəy kiy madigahiray, əntaa ghwəy zamti ghən ta kwəma shi va ma. 19 Mbəzli vay, ghəshi naa faghwa tihəva kwa jipə mbəzli. Zəzə kwəma tə hiɗi na sa mbə ghən shi, *Safə tsa Hyala mbə nəfə tsa shiw.
20  20 Kwəl 2:7A na na ghwəyəy madigahiray, ə pə ghwəy jihəva ta kəətiva kwa jipə tsa ghwəy, nza ghwəy mbəə kwəmavə bərci tərəŋw mbə kwəma Hyala na ɗewɗew na ɓanavə ghwəy nefer ghwəy. Ya hwəmɓay, ə pə ghwəy cəꞌwə lə bərci Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa. 21 Mbə nzəy tsa ghwəyəy, əntaa ghwəy zamti ghən ta ɗi tsa ɗitəŋwəy Hyala ma. Tsəgha pə ghwəy nzəyŋwəy kala ndəghə vəghwə tsa dza Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw zhəhwər tə ghwəmmə, mbaꞌa ndammə piy tsaa kəɗi ma.
22  22 1Tes 5:11A nihwəti mbəzli tiɓay bakə bakə na ghən tsa shi, zhəŋwəy tə hwər tsa ghwəy ta gəla mbəzli va. 23  23 Zak 3:2Nihwəti ɓay, kwəmaa dzaa ɓəghəshiy dzəmbə ghwə na sa məni ghəshi. Ə pə ghwəy kəətishi va nəghətaa ghəshi dzashiy dzəmbə ghwə. Nihwəti mbəzli diɓay, kala zhəŋwəy hwər tsa ghwəy ti shi, kala hazləni va nəghətaa ghwəy shikəŋwəy dzəmbə kwəma shi va jikir na, pə ghwəy taa nza.
Ya kwəbeŋer shi va hwayvashi va *kwəma jikir nay, ndəghwə tə ghwəy ghən tsa ghwəy wəzə va ndəŋwəshi.
Fal Hyala ghwəmmə
24  24 Flp 1:10; 1Tes 5:23Fal Hyala ghwəmmə ghənzə saa dzaa mbay ndəghwətəŋwəy va shikəə dzəmbə kwəma jikir na gwanata. Ə pə ghwəmməə fal, sa nzanay, ghənzə na saa dzaa mbay ɓəkəvəriŋwəy, kala fəti tar kaɓaka ghwəy, mbaꞌa ɓəghəŋwəy dzəmbə shəndəkə tsa nzə, ka vəshi ghwəy tərəŋw. 25  25 Rm 16:27Fal Hyala ghwəmmə, ghənzə na Hyala kwətita. Ghənzə mbəlitəmmə na səvəri mbə Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəw. Ti kə shəndəkə, ka məni dikə, lə bərci və, ka sləkə mbəzli, ghava na tə vəghwə tsaa dzəvəriy gwanay, lə sənzənva, paꞌ kwa ndimndim. *Amin. Ava tiɓa kərayee, nza ghwəy nza ki.

1:1 1 Mt 13:55; Mk 6:3

1:2 2 2Pi 1:2

1:3 3 1Tim 1:18

1:4 4-13 2Pi 2:1-22

1:4 4 Gal 5:13; 2Pi 2:1

1:5 5 Səvəri 12:51; Ɓəla 14:29-30; 1Kwər 10:5; 2Pi 1:12-13

1:6 6 1Pi 3:19-20; 2Pi 2:4

1:7 7 Ghava 19:1-24; 2Pi 2:6

1:8 8 2Pi 2:10

1:9 9 Nəw 34:6; Zak 3:2; 2Pi 2:11; Mikayel: ShiZhŋ 12:7

1:10 10 2Pi 2:12

1:11 11 Kayən: Ghava 4:3-8; 1Zhŋ 3:12; Balam: Ɓəla 22:7, 17; 1Pi 2:15; Kwəre: Ɓəla 16:1-34

1:12 12 2Pi 2:13, 17

1:13 13 Ezay 57:20; 2Pi 2:17

1:14 14 Mt 25:31; Enwəkə: Ghava 5:18, 21-24; Ebr 11:5

1:17-18 17 2Pi 3:2

1:17-18 18-19 2Pi 3:3; 2Tim 3:1; 3:2-6

1:20 20 Kwəl 2:7

1:22 22 1Tes 5:11

1:23 23 Zak 3:2

1:24 24 Flp 1:10; 1Tes 5:23

1:25 25 Rm 16:27