Zliyaa dzəkən
Shi nashi Zhaŋ
nja kwa shiw
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Zhaŋ ntsa ta səɗa Yesəw tsasliti na zliya na. Sa cinti Yesəw shiy ghənghən ghənghən, mbaꞌa gəzanci, tsaslitishi, kə, va tsəgha tsaslishi na. A Yesəw sənay a mbəzliy nəw tə hiɗiy sa ngəraꞌwə dalala dzar mbə məlməhi ghənghən ghənghən, kə. Va tsəgha ci na shi va kaa Zhaŋ ta mbəə mətsahanshi bərci.
Mbəzli ɗaŋ tərəŋw pəlahwə na sənay ghən tsa shi ɓəlakə Zhaŋ ni ghənghən ghənghən mbə zliya na, shiy nja shi nja kəlmbə ni va, ya saa dza səɗa tsa nza ghən va və mbərfəŋ. Ma kə nihwəti mbəzliy: «Ghəneɗemer mbərfəŋ ni vay, mezhizhə na ghəshi» kə ghəshi. Ma kə nihwəti ɓa na: «Shi gəzə Zhaŋ ni mbə zliya nay, a shi va mənishi ghala vəghwə tsa ci» kə ghəshi. Ma kə nihwəti mbəzli ɓa na: «Ghwəla na shi va ta məniva sahə, kwətiŋ niva, kwətiŋ niva dza ghəshiy məniva ka dzar paꞌ va kərə tsa hiɗi» kə ghəshi. Ya tsəgha nzə kiy, ntsaa sənashi slar tsa shi va tiɓaw.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Njasa nza shəndəkə tsa Yesəw.
Vəh 2 mbaꞌa vəh 3 Zliyahi tsasli Yesəw kaa mbəzliy nəw mbə məlməhi mbərfəŋ.
Vəh 4 Njasa nza pi mazə tsa Hyala mə ghwəmə.
Vəh 5 paꞌ tə vəh 16 Ngəraꞌwə tsaa dzəti hiɗi gwanayəy, Hyala pəlay na. Va tsəgha gəzə na kwəmaa dzəkən dimə mbərfəŋ nahə nahə tə miy nahwəti zliya, lə njasa səəkəy ngəraꞌwə ghala vəghwə tsa balamti Yesəw diməhi va. Mbaꞌa zhiniy gəzəkəə dzəkən ka kwal Hyala mbərfəŋ, shiy dzaa viy təlimə, ka tsahwəti ngəraꞌwə zhiniy səəkə ɓa. Zhini mbaꞌa gəzəkəə dzəkən nihwəti ka kwal Hyala mbərfəŋ lə həlepipi ta dəvə shi, tsahwəti ngəraꞌwə tsa vaa ɓəkə ghəshi ɓa. ngəraꞌwer vay, ta mbəə ci ɓə nəfə tsa ɓəti Hyalaa dzəkən mbəzliy zləɓa ma kwəma nzə, mbaꞌa ta mətsəhə bərci kaa mbəzli nzə nza ghəshi mbəə garəshi wəzə wəzə kwa kwal tsa nzə ɓəkəshi Hyala.
Vəh 17 paꞌ tə vəh 20 Dzəkən bərci va Hyala, ka taŋəti shiy gwanashi, dza kwa Yesəw Kəristəw ghəci saa təɗanakənshi kaa ka mbəz ci ghənghən ghənghən, lə dzəkən səəkə tsa Yesəw ta sla ngwəvə.
Vəh 21 mbaꞌa vəh 22 Dzəkən yəwən ghwəmə mbaꞌa dzəkən yəwən hiɗi, pətsa dza mbəzli Kəristəw nzəy ti.
1
Kwa taŋa kwəma dza məndiy sənataa dzəkən shi nashi Zhaŋ va
1:1 4:1; 22:6Ma zliya nay, dzəkən shi cinti Yesəw *Kəristəw kaa mbəzli ka ghəra sləni Hyala gəzə na kwəma. Hyala gəzanci na «canshi shi va» kə, ta mbə ghəshiy sənashi shiy dzaa məniva kwa kwəma jəw. Ava va tsəgha, ghwənanakə Yesəw Kəristəw *ndə kwal tsa Hyala tsa ci kaa Zhaŋ ndə ghəra sləni tsa ci ki, ta canci shi va. 1:2 6:9Dzəghwa Zhaŋ ki mbaꞌa gəzanshi kwəma shi nashi na va gwaꞌa kaa mbəzli. Ma kə na: «Kwəmaa səəkə va Hyala na sava kataŋ, Yesəw Kəristəw gəzə na: “Kataŋ na kwəma va” kə» kə.
1:3 14:13Ntsaa dzaa jangə zliya na, lə mbəzliy dza vaa favə kwəma mbə, mbaꞌa ghəshi ɗiti fəti tiy, vəshi na ta niva mbəzli. Sa nzanay, shiy gəzəshi va mbə zliya va gwanashi na, ndal tərmbə vici məniva tsa shi ta səəkəw.
Zhaŋ səkwə mbəzliy nəw Yesəw mbə məlməhi ghənghən ghənghən mbərfəŋ
1:4 4:5Yən tsasli na zliya na, yən Zhaŋ. Kaa mbəzliy nəw Yesəw dzar mbə məlməhi ghənghən ghənghən mbərfəŋ tə hiɗi ka Azəy tsaslee. Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Hyala, mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy. Ghənzə na Hyala ghala hiɗi ghwəla ta ghava, ghənzə Hyala sana, zhini ghənzə sa dzaa səəkə diɓa. Məntəŋwəy wəzə hwər tsa ci safə tsa mbərfəŋ tsa va garəy kwa kwəma gəzli Mazə Hyala, mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy. 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Kwəl 1:18; Ebr 9:14; 1Zhŋ 1:7Məntəŋwəy wəzə hwər Yesəw *Kəristəw mbaꞌa ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy. Ghəci na ndə ndəgha fəti tsa kataŋ tsa, ghəci gha naa sati mbə məti, ghəci saa məni mazə dzəkən mezhizhə tə hiɗi gwanashi.
Ma Yesəw tsa vay, aa ɗimmə. Ta mbəlimmə mətiy na. Miymiy ci va shikəshi tə ghwəmməy, ghəshi mbəlantəmmə na mbə kwəma ghwəmmə jikir na. 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; Səvəri 19:6; 1Pi 2:9Dza na mbaꞌa zhəghətəmmə ka nici mbəzli sləwa na. Dzəghwa na mbəər mbəərətəmmə ka hwəlfə mbəzli ka mazə *ka ta Hyalaa ghəra sləni kwa kwəma Didi Hyala. Ghənzə tsəgha kiy, war Yesəw Kəristəw kə mbəzliy fal, ka fə dikəə dzəti ya paꞌ hwəmɓa. *Amin.
1:7 1:13; Dani 7:13; Mt 24:30; Zhŋ 19:34, 37; 1Tes 4:17Nighə tə ghwəy, mbə səəkə na mbə kwəleɓi dzəy tə ghwəmə. Ya wa ndəy, ta nay dza na lə mətsə ci. Ya mbəzliy niy dzərəhwə va lə gwapa gwaꞌa na, war ta nay dza ghəshi. War lə wahə dza naa nza kwa mətsə hwəlfə mbəzli tə hiɗi gwanashi va kwəma ci. Ava tsəgha dza naa məniva. Amin.
1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13; Səvəri 3:14; Ezay 44:6Ma kə Hyala kwa sləkəpəy: «Yən gha na shiy gwaꞌa gwaꞌa, zhini yən dzaa kərə shiy gwaꞌa gwaꞌa diɓa» kə. Hyala vay, və gwəramti bərci gwaꞌa gwaꞌa. Ghənzə na Hyala ghala hiɗi ghwəla ta ghava, ghənzə Hyala sana, zhini ghənzə sa dzaa səəkə diɓa.
Njasa cinti Yesəw ghən tsa ci kaa Zhaŋ
1:9 22:8Yən gəzaŋwəy na kwəma na sana, yən zəməŋwəy Zhaŋ. Mbəzli kwətiŋ ni mənimmə ghwəmmə lə ghwəy tə mbərkə jakəva tsa ghwəmmə lə Yesəw. Mbə sa ngəraꞌwə nzee ta kwəma ci kwərakwə, njasa sa ghwəy va, mbə səꞌwa nzee njasa səꞌwa ghwəy va. Zhini mbə mazə tsa ci ghwəmmə gwanammə diɓa. Yən nee kiy, ə niy kəsəvəra məndi mbaꞌam dzaa ndəghəyra tə nihwəti hiɗi tə jipə yam, «Patəməsə» kə məndi kaa slən tsa shi. Sa wana niy ndəghəyram tiɓay, sa zləɓavee kwəma Hyala, ka gəzə kwəmaa dzəkən Yesəw *Kəristəw kaa mbəzli. 10  1:10 17:3Ma yən tə pətsa ndəghəyra məndi va fəca dəmasə kiy, mbaꞌa safə tsa Hyala səəkəy dzəkənee. Fee na, məliy gaka səəkə ləy hwəmee nja viy təlimə. 11  1:11 4:5Ma kə məli va ngəra na: «A Zhaŋ, ɓəvə zliya, laŋ gəta tsasli shiy, a gha tsasli shi dzee niy ciŋa, njasa dza ghaa nashi. Sa ka gha tsaslamtishiy, nza gha vəlanshi kaa mbəzliy nəw Yesəw mbə məlməhi mbərfəŋ tə hiɗi ka Azəy: Kaa mbəzli mbə məlmə Efesə, lə ni mbə Səmirənə, lə shi mbə Pergam, lə shi mbə Tiyatir, lə shi mbə Sardə, lə shi mbə Filadelfi, mbaꞌa shi mbə Lawədishe» kə.
12  1:12 Zak 4:2Dzəghwa sa gəzara na kwəma va tsəgha na, tərəɗ yən zhəghətəvara, ta nay ntsaa gəzara kwəma va. Nighə pən na, kar tə gərkəwahi mbərfəŋ, shi məntim tə tsahi mbəzə. 13  1:13 Dani 7:13; 10:5Mbaꞌa shiy dzəghwa tə jipəjipə gərkəwahi va, waꞌi zəghwə ndə ngəri, kirip kwəbaŋ kən ghən ci paꞌ mbə hiɗi. Dza ɓiyakə məndi pəhəti kwəbaŋ tsa va sar tə hati ci lə kanda məntim tə tsahi mbəzə. 14  1:14 Dani 7:9; 10:6Njəꞌwə pə gha kaa shiti mbə ghən ci na, ndəɓa ghwəpə məgapa pə gha tezlezl tsa shi. War birəw birəw birəw mətsəhi ciy məni, njasa ka ghani ghwə vaa məni. 15  1:15 14:2Ma shiɗshiɗ ci na, ka mbərə nja tsahi bənɓa ꞌwar səvəri ni mbə ghwə kwa gəzla. Faꞌ pən kaa gaka zləngwər tsa məli ci na, ndəɓa gaka kwa mədzərə yam, pə gha. 16  1:16 mbərfəŋ: 4:5; kafaꞌi: 2:12; 9:15; Ebr 4:12Dza na mbaꞌa kəsəvə sasərkwəhi mbərfəŋ ta dəvə kwa bəzəmə ci, mbaꞌa kafaꞌi səvəri kwa miy tsa ci, kikw kikw kikw miy ti, ka zəmə ya kwa namaɓa bəla nzə gwaꞌa. Ma pətsa mbə kwəma ci na, war ka bamə ndə, njasa ka vici vaa bamə ndə ghənzə kwa ghən. 17  1:17 1:8; Dani 8:17-18Ma sa nay ya na, ɓəripə, yən məra tə pi tiɓa kwa kwəma ci, nja ntsa məti məti tsa. Dza na bəm fati dəvə kwa bəzəmə ci tə ya. Ma kə kaa ngəra na: «A Zhaŋ, ka hazləni gha ma. Yən na kwa taŋa mbə shiy gwaꞌa gwaꞌa, zhini yən kwa kərni mbə shiy gwaꞌa gwaꞌa diɓa. 18  1:18 Rm 14:9; 1Kwər 15:3-4, 25-26Yən na ntsa tə ghwəməy tsa. Ma yənəy, e niy mətira, dzəghwa mbaꞌee satira mbə məti. Tə ghwəmə dzee nza ya paꞌ hwəmɓa. A bərci vəyaa dzəkən məti lə dzəkən pətsa nza mbəreketi ti gwaꞌa. 19 Ma shi nashi gha niy məniva tikəy, ə pə gha tsaslitishi. Shiy məniva ni sənzənva, lə niy taa məniva dzaa nza kwa kwəmay, ə pə gha tsaslitishi gwanashi. 20 Ma sasərkwəhi nashi gha ni mbərfəŋ ni ta dəvə kwa bəzəmee, ghəshi lə gərkəwahi mbərfəŋ ni ni məntim tə tsahi mbəzəy, vanta kwəma ɗi ghəshi gəzə: Sasərkwəhi mbərfəŋ ni vay, ka kwal nzə təy Hyala mbərfəŋ ta ndəghwə mbəzliy nəw Yesəw dzar mbə məlməhi mbərfəŋ ni va na niva. Ma gərkəwahi mbərfəŋ ni niy, ghəshi na mbəzliy nəw Yesəw, dzar mbə məlməhi mbərfəŋ ni va ki» kə.

1:1 1:1 4:1; 22:6

1:2 1:2 6:9

1:3 1:3 14:13

1:4 1:4 4:5

1:5 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Kwəl 1:18; Ebr 9:14; 1Zhŋ 1:7

1:6 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; Səvəri 19:6; 1Pi 2:9

1:7 1:7 1:13; Dani 7:13; Mt 24:30; Zhŋ 19:34, 37; 1Tes 4:17

1:8 1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13; Səvəri 3:14; Ezay 44:6

1:9 1:9 22:8

1:10 1:10 17:3

1:11 1:11 4:5

1:12 1:12 Zak 4:2

1:13 1:13 Dani 7:13; 10:5

1:14 1:14 Dani 7:9; 10:6

1:15 1:15 14:2

1:16 1:16 mbərfəŋ: 4:5; kafaꞌi: 2:12; 9:15; Ebr 4:12

1:17 1:17 1:8; Dani 8:17-18

1:18 1:18 Rm 14:9; 1Kwər 15:3-4, 25-26