Zliya tsasliti tsahwəti ndə kaa ka
Ebərə
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Ma ntsaa tsasli zliya nay, ndə mbə hwəlfə ka Zhəwifə na, zhini ntsaa nəw Yesəw Kəristəw ghəci diɓa. Ma ta slən tsa ciy, ndə tiɓaa sənayəw. Ma kə nihwəti mbəzliy niy, Pəl na, kala tsəgha na Shilasə, kə ghəshi. Zliya nay, kaa ka Ebərə tsaslanaghə məndi. Ɗi naa gəzəy, kaa ka Zhəwifə tsaslitim. Mbəzli vay, a ghəshi niy zhəghəti nefer shi ta nəw Yesəw Kəristəw, mbaꞌa ghəshi zləɓavə Yesəw ka ntsaa mbəlantishi.
Ma sa ghati nihwəti mbəzli mananshi ndərəm sa zləɓavə ghəshi nəw Yesəw ki na, ka ɗi ghəshiy zhəghətəvashi zhəkəy ləy hwəm ta nəw kwəmaa niy pəhanavə Hyala kaa Məyizə ta ɓə kaa ka Zhəwifə kwataŋa. Dzəkən sava tsaslanaghəshi ntsa zliya na, ta gəzanshi a ghəshi garəshi jarjar kwa kwal tsa Yesəw Kəristəw lə nəfə kwətiŋ. Ka gəzanshi njasa nza Yesəw dikəɓa ghəci kən kwəma pəhəpəhə na. Yesəw tsa vay, ghəci mbəliti na mbəzli lə kataŋ.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 mbaꞌa vəh 2 Gəzə kwəmaa dzəkən taŋə tsa taŋəti Yesəw ka kwal Hyala tə dikə.
Vəh 3 paꞌ tə vəh 4:1-13 Gəzə kwəmaa dzəkən kar Yesəw ghəshi lə Məyizə. Dikəɓa Yesəw na kaa Məyizə. Mbəzliy niy pəməkəvəri Məyizə va mbə hiɗi Ezhipətəy, kwəmavə dəkəva tsa kataŋ tsa ghəshi va Hyalaw. Ma mbəzliy zləɓavə nəw Yesəwəy, ta kwəmavə dəkəva tsa kataŋ tsa dza ghəshi va Hyala na nashi ki.
Vəh 4:14 paꞌ tə vəh 7 Gəzə kwəmaa dzəkən kar dikə tsa ka ta Hyala mbə *ciki Hyala ghəshi lə Yesəw. Ma na ka Zhəwifəy, mbaꞌa kə ndəə ɗi jakəva lə Hyalay, ə ka ndə ta Hyalaa hənəy dəbəkə kaa Hyala di. Ma nana kiy, tsəgha na ghwəlaw. Yesəw dəꞌwə ghən tsa ci na ndə ta Hyala tsa ghwəmmə dikə tsa. Ghəci jakəmmə na lə Hyala. Dikəɓa ghəci na kaa ka ta Hyalaa ghəra sləni mbə ciki Hyala. Sa nzana na naciy, ka məti naw, war ghəci na ndə ta Hyala tsa kwa kwəma Hyala ya hwəmɓa nzə.
Vəh 8 paꞌ tə vəh 9:1-22 Jakə tsa ka Yesəw vaa jakətəmmə lə Hyalay, jakəva tsa kataŋ tsa na, taŋ tsa kwa taŋa va. Sa nza jakəva tsa vay, Yesəw shəkamti na miymiy ci, nza məndi mbəə jakəshi lə Hyala.
Vəh 9:23 paꞌ tə vəh 10:1-39 Ma na miymiy Yesəw nashiy, a ghəshi taŋəti miymiy dəbəkə. Ka ta Hyalay, piya va piya va ka ghəshiy slasla dəbeker kaa Hyala ta pəli kwəma mbəzli jikir na. Ma na Yesəw naci kiy, kwətiŋ səɗa ɓanaghə na ghən tsa ci kaa məti mək tsəgha. Miymiy ci va yaɓanti na kwəma ghwəmmə jikir na, ta paꞌ kwa ndimndim kwa kwəma Hyala.
Vəh 11 Gəzə kwəmaa dzəkən njasaa niy ɓanavə mbəzli kwataŋa nefer shi kaa Hyala wəzə wəzə.
Vəh 12 mbaꞌa vəh 13 Gəzə kwəma kaa mbəzli nza ghəshi ɓə nefer shi kaa Hyala. Aa gəzanshi na nza ghəshi mbəə səꞌwa kwəma kwa kwal Kəristəw, ma nza ghəshi nzəy nzəy tsa wəzə tsa kwa kwəma Hyala.
Mbaꞌa pə ghwəy ɗi favə zliya ka Ebərə na wəzəy, nza ghwəy jangə nəwər tsaa dzəkən Məyizə, ndə ta Hyala tsa mbə ka Izərayel, mbaꞌa dzəkən sla kiri lə dzəkən Gaska fal məndi Hyala mbə. Mbə zliyaa pərasli kwəmaa dzəkən slən tsa shiy na shi va gwanashi.
1
Lə miy tsa Zəghwə nzə dəꞌwə ghən tsa ci gəzəmmə Hyala kwəma nana
Ma niy nza mbəradzəy, a Hyala niy gəzanshi kwəma kaa jijihimmə, lə miy tsa ka gəzə kwəma nzə. Ɗaŋ səɗa niy gəzanshi na, lə kwal ghənghən ghənghən. 1:2 Zəghwə: 5:8; lə zəghwə nzə ngati Hyala shiy gwanashi: Zhŋ 1:2; Kwəl 1:16; Ebr 11:3Ma geꞌi lə kwa kərni vəghwə tsa kiy, lə miy tsa Zəghwə nzə dəꞌwə ghən tsa ci gəzəmmə Hyala kwəma nzə. Lə Zəghwə nzə va ngati na shi tə hiɗi lə ni mə ghwəmə gwanashi. Dza na mbaꞌa ɓanavə shi va gwanashi ngəci mbə dəvə ci, a ghəci sləkəshi, ya paꞌ hwəmɓa. 1:32Kwər 4:4; Kwəl 1:15; dəvə kwa bəzəmə: 8:1Tə Zəghwə nzə va sənay məndi njasa nza shəndəkə tsa Hyala. Ghəciy, pa Hyala na weꞌ weꞌ. Lə bərci mbə kwəma gəzə na səkwa mbə miy tsa ci jihəti na shi tə hiɗi gwanashi. Dzəghwa na mbaꞌa ɓanti kwəma shi jikir na kən ke ngəri, ta mbə ghəshiy nza ka mbəzli ɗewɗew ni va Hyala. Ma ləy hwəm sa ɓanti na jikir tsa shi na, dza na mbaꞌa dzəməy mə ghwəməə nzəyəy tə dəvə kwa bəzəmə Hyala nza bərci vəə dzəkən shiy gwaꞌa gwaꞌa.
Dikəɓa Zəghwə Hyala na kaa ka kwal nzə
1:4 Ef 1:21; Flp 2:9Ma Zəghwə Hyala vay, a Hyala ɓanavə shəndəkə dikəɓa və kaa ka kwal nzə, aa fanati slən kaa Zəghwə nzə va, slən tsa fanati na vay, dikəɓa ghəci na kən tsa shi. 1:5 Cem 2:7; 2Sam 7:14; Mt 3:17; SləniKY 13:33; Ebr 5:5Ta na navay səəkə Hyalaa gəzəkə kaa ndə kwal tsa nzə:
«Gha na Zəghwee,
ꞌwava na tə ndatsəy, Dəŋa nzee» kəw.
Səəkə naa gəzəkə diɓa kaa *ndə kwal tsa Hyala:
«Yənəy, dəy dzee nza,
ghəci na zəghwee ghəci kwərakwə» kəw.
War kaa Yesəw niy gəzəkə Hyala tsəgha. 1:6 Cem 89:28; 97:7Avanta nahwəti kwəma gəzəkə Hyala ghənzəə maɗi ta ghwəni Məkaji Zəghwə nzəə səəkəə dzəti hiɗi:
«Ə kə ka kwalee səəkə gwanashi,
a ghəshi tsəfəkwə kwa səɗa ci» kə.
1:7 Cem 104:4Ma kə Hyala kaa na gəzəkə naa dzəkən ka kwal nzəy:
«Mbəzli vay, mbəzliy ghəraɗa sləni na ghəshi.
Ghəshiy, nja safə tsaa viy na ghəshi,
zhini nja ghani ghwəə tsə va ghəshi diɓa» kə.
1:8-9 Cem 45:7-8Ma ta na Zəghwə nzə kwəma naci kiy, a Hyala gəzəkə nava bazhə bazhə:
«Gha na Hyala,
ta sləkə mbəzli dza gha ya paꞌ hwəmɓa.
Ka məni mazə dzəkən mbəzli sləkə gha va
lə kwal tsa tiɗiɗ tsa.
Shiy lə kwal tsa shi na shi ɗi gha,
ka ɗi *kwəma jikir na ghaw.
Dzəghwa Hyala, Dəŋa Hyala kiy, mbaꞌa təravəŋa,
mbərəkəshi nihwəti mbəzli nza ghwəy li shi,
mbaꞌa pəərətəŋa ka mazə,
mbaꞌa vəshitəŋa nəfə tsa gha tərəŋw» kə.
10  1:10-12 Cem 102:26-28Zhini ma kəə zhəkən Zəghwə nzə diɓa na:
«A Ntsaa sləkəpə, ghala kwataŋata
hiɗiy ghavay, gha ngatishi na.
Gha dəꞌwə ghən tsa gha ngati na ghwəmə ɓa.
11 Shi ngati gha va gwanashi kiy,
ta kərəshi dza ghəshiy dza,
war gha tiɓaŋa tə ghwəmə na na gha,
ta halishi dza ghəshi njasa ka ləkwəsahi vaa halishi.
12 Ta takwəlamtishi dza gha,
ka ghəshi dzay, mbaꞌa ghəshi mbəərəkə nahwəti pa.
Gha na na gha kiy, war tsəgha dza ghaa nza,
kala mbəərəva pa gha, ya paꞌ hwəmɓa,
paꞌ kwa ndimndim dza ghaa nza» kə.
13  1:13 8:1; Cem 110:1Diɓay, səəkə Hyalaa gəzəhwə ya kaa tsamaɓa ndə kwal tsa nzə na:
«Ndi nzəyŋa tikə vəghee tə dəvə kwa bəzəmee,
paꞌ sa kee mənti ka jaka gha
ka shi kəɗi gha səɗa gha ti shi» kə,
njasa gəzə na va kaa Zəghwə nzəw. 14  1:14 Cem 34:8; 91:11A mbəzli na ka kwal Hyalaa? Mbəzli mbay ma ndəə nashi na ghəshi, mbəzliy ghəranta sləni kaa Hyala. Ghəshi ka Hyalaa ghwəni ta dza ghəshiy kəəti mbəzli dza Hyalaa mbəli.

1:2 1:2 Zəghwə: 5:8; lə zəghwə nzə ngati Hyala shiy gwanashi: Zhŋ 1:2; Kwəl 1:16; Ebr 11:3

1:3 1:32Kwər 4:4; Kwəl 1:15; dəvə kwa bəzəmə: 8:1

1:4 1:4 Ef 1:21; Flp 2:9

1:5 1:5 Cem 2:7; 2Sam 7:14; Mt 3:17; SləniKY 13:33; Ebr 5:5

1:6 1:6 Cem 89:28; 97:7

1:7 1:7 Cem 104:4

1:8 1:8-9 Cem 45:7-8

1:10 1:10-12 Cem 102:26-28

1:13 1:13 8:1; Cem 110:1

1:14 1:14 Cem 34:8; 91:11