Zliya tsasliti Pəl kaa
Fəlemən
Kwəma dza ghwəmməə gha sənataa dzəkən zliya na
Zliya nay, Pəl kwa fərshina tsasli na kaa Fəlemən. Kwəma tsasli na tiy, ta cəꞌwə Fəlemən a ghəci zləɓavə kaꞌwə ꞌWəneshim sa məniy na ka ntsaa nəw Yesəw Kəristəw nana. ꞌWəneshim tsa vay, mava tsa Fəlemən niy nza na kwataŋa, mbaꞌa niy hwəy.
Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Kwəshala 1-7 Pəl mbə vəshi, ka mananta ꞌwəsa kaa Hyala, ta ɗi tsa ɗi Fəlemən nihwəti mbəzli.
Kwəshala 8-22 Pəl mbə cəꞌwə Fəlemən a ghəci kaꞌwəti ꞌWəneshim.
Kwəshala 23-25 Səkwəpə.
1
Pəl səkwə Fəlemən
1 Timəte: 1Kwər 4:17Yən tsasli na zliya na, yən yən Pəl tsa kwa fərshina tə kwəma Yesəw *Kəristəw. Ghəy lə zəməmmə Timəte tsasliŋa na kaa ngəŋa gha Fəlemən, ntsa ghəra ghəy sləni kwətiŋ na li, sa ɗiti ghəy tərəŋw tsa. 2 Rm 16:5; Arshipə: Kwəl 4:17Zliya na diɓay, kaa mbəzliy ɓasəva ta cəꞌwə Hyala kəghi tsa gha ya hwəmɓa tsasli ghəy, mbaꞌa kaa zhaməmmə Apiya, lə kaa Arshipə kwərakwə ɓa, ntsa nza ghəy li kwa zəərə kwətiŋ mbə mbəz ta kwəma Hyala. Məntəŋwəy wəzə hwər tsa nzə Dəmmə Hyala ghəshi lə Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw. Mbaꞌa ghəshi ndaŋwəy zərkə mbə nzəy tsa ghwəy.
Njasa ɗiti Fəlemən mbəzli Hyala, lə njasa ɓanavə na nəfə tsa ci kaa Yesəw
4 Rm 1:8A ntsee Fəlemən, ya hwəmɓa cəꞌwee Hyalay, mbə zəzə kee nzaa dzəkən gha, war mbə məni ꞌwəsa kee nza kaa ngəta. 5 1Tes 3:6Sa nzana, mbaꞌee favə njasa ɗi gha mbəzli Hyala gwanashi, lə njasa ɓanavə gha nəfə tsa gha kaa Ndə sləkəmmə Yesəw. 6 Flp 1:9; Kwəl 1:9-10Mbə cəꞌwə nzee va Hyala, a jakəva tsa jakəmmə ghwəmmə tə mbərkə sa ɓanavə gha nəfə tsa gha kaa Yesəw mbəə ndaŋa sənashi gwanashi tsa shi wəzə ni kwəmavə ghwəmmə mbə slən tsa Yesəw *Kəristəw wəzə wəzə. 7 Rm 12:10; 2Kwər 7:4; Ebr 13:1A zəmərə Fəlemən, gəla ɗi tsa ɗiti gha va ngwarməhimmə mbə nəw Yesəwəy, tərəŋw ndara na vəshi, zhini tərəŋw ndara bərciy dzəmbə nəfə tsee diɓa. Kwəma jəw səəkə gha mbə mətsahanshi bərci kaa mbəzli Hyalaw.
Pəl cəꞌwə Fəlemən ta kwəma ꞌWəneshim
8-20 1Tim 6:1-2A Fəlemən, ya tsəgha ndara Yesəw bərciy dzəkən gha ta gəzaŋa məni kwəmaa təɓə ghaa məni tə sa nzee ndə kwal tsa ciy, 9 kwəshala 1; Ef 3:1ka ɗee məni tsəghaw, cəꞌwə cəꞌwə ɗee cəꞌwəŋa, a gha mənti kwəma dzee na ta gəzaŋa, tə sa nzana mbə ɗi nihwəti mbəzli gha. Yən yən Pəl, pəhal zal tsa tezlezl ghən tsa, zhini kwa fərshinee sənzənva tə kwəma Yesəw *Kəristəw! 10  10 ꞌWənishim: Kwəl 4:9; zəghwee: 1Tim 1:2Ə cəꞌwee kwəma va ghaa dzəkən zəghwee ꞌWəneshim. Nja zəghwə yakee məniy na tikə kwa fərshina, sa nzana mbaꞌa ɓanavə nəfə tsa ci kaa Yesəw Kəristəw tikə vəghee. 11 Kwataŋay, niy nza na gar kəətitəŋaw. Nana kiy, jəw dza naa kəətitəm bakanaməw.
12 Va tsəgha kiy, avee zhinəghəŋa sənzənva, ma ghwəni tsa ghwənəghəŋee tsa ꞌWəneshim sanay, njasa tsəhəree kwa kwəma gha dəꞌwə ghən tsee na. 13  13 Flp 2:30Yən kiy, e niy ɗi ghəciy nzəyəy vəghee tikə nza, ta kəətira ghəci, ka məjəꞌa gha, ghala pətsa nzee tsa tikə kwa fərshina tə mbərkə sa gəzee kwəma wəzə na va kaa mbəzli. 14  14 2Kwər 9:7; 1Pi 5:2Ya tsəgha mawtee kiy, ka ɗee yən mənti kwəma kala zləɓavə ghaw. Ka ɗee yən ꞌyapəŋa ta mənɗa kwəma wəzə naw. War va gha ɗee ghənzəə səəkə mbə nəfə tsa gha.
15 Təhə tsa təhəvərivaŋwəy ghwəy tsa lə ꞌWəneshim ta vəghwə jəwəw, sənay ghwəm nda Hyala mənti na tsəgha, ta mbə ghəciy zhəvəgha gha ta nzəy ghwəy li kwa ndimndiməw. 16  16 1Kwər 7:22; 1Tim 6:2Sa nzanay, nana na, nja nihwəti mevivi gwanashi ni naw. Aa taŋəti bərci nava, zəməm tsa ɗi ghwəm mbə nəw Yesəw məniy na. Jəw ɗitee kwəma ci mbə nəfə tseyew. Tərəŋwɓa gha dza naa ɗiti, sa nzanay, mava tsa gha niy nza na, zhini nana ɓa na zəməŋa ghəci mbə nəw Ndə sləkəpə.
17 Va tsəgha nə ya sana ngəŋa kiy Fəlemənəy, mbaꞌa pə gha ɓətəra ka ntsa ghay, kaꞌwəti ꞌWəneshim lə vəshi njasa kaꞌwətəra gha dəꞌwə ghən tsee. 18 Mbaꞌa kə niy təvətəŋa kwəma, ya təm tsa gha niy nza na vəy, gəzara, e taa watəŋa sa gha. 19  19 1Kwər 16:21Avanay yən yən Pəl tsasli na kwəma gəzəŋa miy tsee na lə dəvee, ta wavəŋa shi gha va və dzee pən. Sənay tə gha a təm kwəma Hyala tsee va gha pə gha kwərakwə. Sa nzanay, vəya favə gha Yəwən kwəma wəzə na. Gha dəꞌwə ghən tsa gha na tsee təm tsa kən gha. 20 Va tsəgha nə ya kiy zəməy, yaŋ pə gha na gha, ə cəꞌwəŋee, məntəra kwəma va tsəgha tə mbərkə slən tsa Ndə sləkəpə Yesəw Kəristəw. Dəpətəra nəfə tsee sa nza ghwəmməə mbəzli kwətiŋ ni mbə Kəristəw.
21 Ghala pətsa tsasliŋee tsa zliya na sanay, gwaꞌa sənay ya, ta mənɗa kwəma ɗəwee va dza gha, pən. E sənay, taŋ kaa na ɗəwee va va gha dza ghaa mənti. 22 Ma ləy hwəm sa ka gha kaꞌwəti ꞌWəneshim kiy, gwəmatəra tə gha ciki kəghi tsa gha. Sa nzanay, sa bərkee na a Hyala dzaa zləɓavə cəꞌwə ghwəy, ta ndara kwal tsaa tsəhə vəgha ghwəy dza na.
Kwa kərni kwəma Pəl
23  23 Epafərasə: Kwəl 4:12A Epafərasə ntsa nza ghəy li kwa fərshina tə mbərkə Yesəw *Kəristəw, səkwəŋa. 24  24 Markə: SləniKY 12:12; 2Tim 4:11; Aristarkə: Kwəl 4:10; Demasə lə Ləwka: Kwəl 4:14Tsəgha kar Markə, lə Aristarkə, mbaꞌa Demasə, mbaꞌa Ləwka, mbəzli ghəra ghəy sləni li shi, mbə səkwəŋa ghəshi kwərakwə. 25  25 Gal 6:18Məntəŋwəy wəzə hwər tsa ci Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw gwanaŋwəy, tiɓa kərayee, nza gha nza

1:1 1 Timəte: 1Kwər 4:17

1:2 2 Rm 16:5; Arshipə: Kwəl 4:17

1:4 4 Rm 1:8

1:5 5 1Tes 3:6

1:6 6 Flp 1:9; Kwəl 1:9-10

1:7 7 Rm 12:10; 2Kwər 7:4; Ebr 13:1

1:8 8-20 1Tim 6:1-2

1:9 9 kwəshala 1; Ef 3:1

1:10 10 ꞌWənishim: Kwəl 4:9; zəghwee: 1Tim 1:2

1:13 13 Flp 2:30

1:14 14 2Kwər 9:7; 1Pi 5:2

1:16 16 1Kwər 7:22; 1Tim 6:2

1:19 19 1Kwər 16:21

1:23 23 Epafərasə: Kwəl 4:12

1:24 24 Markə: SləniKY 12:12; 2Tim 4:11; Aristarkə: Kwəl 4:10; Demasə lə Ləwka: Kwəl 4:14

1:25 25 Gal 6:18