2
Pawlo yondu gosi yaamu gu Tesaloniikege
Hhiee koti, unkuray loi ha khuꞌuday tuba, hhiyuuma doori daqa doogunay yaati diitiray gooba. Slime, unkuray ha khuꞌuday, gaa ilii kahhane dawa daqa doogunay Tesaloniikege, idoo dandaa ilii labaꞌasi haa dandaa ilii wahaahami yade yaamu gu Filiipige. Teesaaqay see, hari iliiawaraa da Iliitleemu goori, dandiray haa kona ⁄atlimaa gu kakaaru sa unkuray Gimba gu Hhou gu Iliitleemu, giyaamati waari see kanimisu gu didiru. 2:2 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 16:19-24; 17:1-9. Sa gimba, ilii⁄oo⁄a doori daqa doogunay, daati afaꞌafuuma gooba, daati piimaa da tlakwiiba, daati hiicoridu gooba. Balalu sliimaa dandiray hoóti kakaana idoo gi iliislaiye gooay Iliitleemu, sa gimba ina hindaa ilatahhi haraay boo⁄ani, sandigi taatahhi Gimbaki gu Hhou. Dandiray ti piimaa dooriiba da muunaboo⁄eesa hida, ti slaꞌana muuna boo⁄eesa Iliitleemu, ina goó ilatahhada muunaiĩ koti. Kara, unkuray ha khuꞌuday, Iliitleemu na masaydii goori, dandiray haa khayniiba daqa doogunay hari gimba gu hiinankeeriru, baku gimba gu cirihhimaa ma koisani yakwa hhitaa koti, ma slayni idadu daqa doogunaa. Dandiray haa dabiidaniiba dumbeesa daqa hidago, gimati daqa doogunaa, baku gimati daqa hida wakinaygo see.
Dandiray gimati ya⁄abimiisee da Kristu, haa aloo hiidahhasana hiitlahhasu idadu daqa doogunaa. Teesaaqay see, dandiray haati kaanahhasani tla⁄aã googunay, idoo amaa gooay giyoó ilii ominte yaꞌay kosi. Gu lou, dandiray hangu slaꞌana unkuray hari khisla. Dandiray haa hhaꞌaluumidani, hadisaraa sa unkuray ti Gimba gu Hhou kilesiiba gu Iliitleemu, slime haa hadisani ibinaa doori loi see, sa gimba unkuray hangwaati kaari hari khisla daqa doorii. Hhiee koti, unkuray hiislayday maguuma doori haa labaꞌasu goori yondukii. Dandiray haati yondiidani tleemaa haa amasi, ha ba⁄atii iliiloayna heedi lensee tla⁄aã googunay, qatlay sangwaa ilii kakaakane Gimba gu Hhou gu Iliitleemu.
10 Unkuray loi ti masaydii doori, slime Iliitleemu see ti masaydii tuba, ibinaa doori tla⁄aã googunay unkuray goó ⁄imbee daati hhoi. Dandiray haa ibiidani tlakwaroo see hhaka, gu koomee ibinaa daa tafaꞌadi, haa gubasli iliiquru⁄umoo. 11 Slime unkuray ha khuꞌuday, idoo dandiray gaa ilii yondiidani sa unkuray gonkokunaa, taqay taataa gooay, idoo giyoó ilii yondiidiye sa yaꞌay kosi. 12 Dandiray hangwaa muuna hii⁄atlisani, hangwaa tlaatlaqasana haa hangwaa ilakwikwihhani unkuray, ma ibitiri ibinaa doó muunaboo⁄eesa Iliitleemu. Ina na hikaꞌa goó eteedima unkuray, ma hiiguntiri tawaaloo dosii haa wanqamee dosii da didirige.
13 Sa gimbaki, dandiray slime hoó ilakona kakaaru ⁄iisoo daqa Iliitleemuge, sa gimba unkuray gaa ilii oodiri gimba gu Iliitleemu gaa akhasidiri daqa dooraa, hagwaati oodiriiba gimba gu hida pahha. Unkuray hagwaati oodiri, idoo gi iliiwane gooay, ti gimba gu Iliitleemu loi, goó yondiida slime waꞌay kokunay unkuray goó ⁄imbee. 14 Hhiee koti, unkuray haa sirakoomiisee tleehhitiri gu kanisasuu gu Iliitleemu gu hhapee da Yudaaya, daa ilagaasi daqa Kristu Yeesuge. Unkuray haa slaydiri namati labaꞌasukira leẽ, daqa hida kokunaa loaa, idoo kanisasuu hhakee gooay digaa ilii labaꞌasi ha Wayahuudi deneꞌee koina. 15 Wayahuuditee na hhakira gwaa gaasee Looimoo gu Goõ Yeesu, yaa cu⁄iri tletimiisee da Iliitleemu haa hindigi labaꞌasiri dandiray see. Inay yoó muuna boo⁄eesiyaaiiba Iliitleemu, kara inay ti fa⁄ayaa da hida goõ. 16 Inay yaa koimisiri tlaatlahhamisu dandiray hari maguuma, ma mayni kakaaru Gimba gu Hhou sa hida gu hhapapu wakinay, Iliitleemu ma ilabuꞌumi inay. Hari amoti, balalu sliimaa inay yoóti ilakonay hiiroogimisu tlakwaroo dooina. Teesaaqay see, hiigaasooge qupidaa gu Iliitleemu yaati ilii khayay inay.
Piimaa da Pawlo da arimaa kara hida gu Tesaloniike
17 Teesaaqay see, hhiee koti, dandiray dandaa ilii deehhimi haa unkuray, yaati hari qoomay gu coko⁄u kilesi. Deehhihhirukee gwaati slaqoo kilesi, ilahudaa kotii haa sliimaa wana haa unkuray. Dandiray haa ilakoni slawaraa kwayru hari khisla, gu arimaa kara unkuray pandaa haa pandaa. 18 Teesaaqay, dandiray haa slaꞌana khawaraa kara taysi daqa doogunay. Gu lou, asu ana, Pawlo, haa koimisi khakhaw daqa doogunay waa wa⁄a. Teesaaqay see, Sataanimoo hindigi tlaatlahhasi dandiray. 19 Inkoo, iliipaꞌaru goori, hhaꞌaloo doori haa hhamaa goori gurii duuba na mala? Ti unkuray goobaslii pandaa da Looimoo goorii Yeesu, qatlay gimaa iliiki⁄iye? 20 Gu lou, unkuray na dumbii doori haa hhaꞌaloo doori.

2:2 2:2 Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 16:19-24; 17:1-9.