Cheeti da pandaa da Pawlo sa
Watesaloniike
Gimba guri giyaada
Ya⁄abimiisay Pawlo naa tlaatleesi kanisaa yaamu gu Tesaloniikege, gwaa yaamu gu didiri gu yaamu gu Makedooniya guraa bara da gooraa waaree gu hhapee da Yunaani. (Yuꞌudii kitaabuu gu Yondu gu Ya⁄abimiisee 17). Da hheꞌesi, Wayahuudi wakinay gwaa koisiri oowaraa ina. Teesaaqay, ina gi waaudi ciraai teꞌesaa. Qariqaaqari iliiaymiisay gosi Timoteeyo yaagi khay daqa dosii haa sugugi ilatlay tuba, hida goó ⁄imbee Kristu Tesaloniikege ilakomaamidiyay ⁄imbaraa Iliitleemu, inay digimati labaꞌaaꞌamisi see. Teesaaqay, Pawlo gi handikimi cheetiti sa hii⁄atlisa muunaiĩ koina haa sa ilaki⁄isa maamisu gooina.
Cheetitii Pawlo kakaakana ⁄iisoo daqa Iliitleemuge sa ⁄imba haa slaꞌamuu gu Watesaloniike goó ⁄imbee Yeesu. Slime, ina sigitii slaslaaslay, idoo ina giyaa ilii ibiidi tla⁄aã gooinay heedi goó sirakomamida gooay Kristu. Da hheꞌesi, ina hiti ilakesaasidi tuba, hida goó ⁄imbee Kristu, sliimaa wanay haa Kristu, giyoó ilii kaka⁄iyee. Slime, ina sigiti ilakesaasidi idoo mala namaa hiica⁄ada, qatlay Yeesu Kristu gimaa iliiki⁄iye. Hiigaasooge ina sigiti ilakesaasidi inay, idoo gi ilii ibiidiyee qatlaykaꞌa naqatloo.
1
Pawlo cehheemisi Watesaloniike
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana, Pawlo, sliimaa haa Siila* 1:1 Siila: Siila, yaa kona umaiĩ cada, Silifaano haa Siila. Silifaano, yaa uma gu Kilaatiini. Siila yaa uma gu Eburaanaisoo. haa Timoteeyo. Sangu handikiikina unkuray, hida gu kanisaa da yaamu gu Tesaloniike, unkuray gu khooslay gu Iliitleemu Taataa goori haa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu. Hhoinay gu didiru haa qasaw ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Daareesa haa firoo da Pawlo sa Watesaloniike
Balalu sliimaa dandiray hoó hadimisana ⁄iisoo daqa Iliitleemuge sa unkuray goõ, haa hoó ilakona hiislaslaw unkuray goõ, firoo doorii pandaa da Iliitleemuge. Dandiray hangoó ilakona hiislaslaw unkuray, goó ilii firiirine Iliitleemu Taataa goori, idoo unkuray goó iliiyonditee yondu, hari ⁄imbaraa ga kontee daqa Kristuge. Hoóyi slaslayna, idoo slaꞌamuu kokuna giyoó iliidahhasiye yondiida yondu hari maguuma. Slime, hoóyi slaslayna hiikaasa dooguna da iliipaꞌaru daqa Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu.
Unkuray ti hhiee da slaiye ha Iliitleemu, ha khuana tuba Iliitleemu dangugii leehhi, ma hida kosi tleehhitiri. Qatlay sangwaa ilii kakaani Gimba gu Hhou, yaati hari gimba kilesiiba. Slime, dugwaatii tlaaꞌasi daqa doogunay hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu tuba, gimbakee guti lou. Unkuray ha khuꞌuday dandiray, idoó gaa ilii ibiidani sliimaa haa unkuray, sa iliiawaraa dooguna. Unkuray hagi sirakontiri ilaꞌaaꞌaatisa da ibinaa doori, haa hagi ilakeesintiri Looimoo gu Goõ. Unkuray dangwaamati labaꞌasi see hari khisla, haa oodiri ya⁄aboo da Iliitleemu, hari hhaꞌaloo da didiri, doó daqa Muuna gu Iliitleemu dahha.
Teesaaqay, unkuray haã ilaꞌaaꞌaatisa da hhoi tleehhitiri, sa hida goõ goó ⁄imbee, hhapee da Makedooniyage haa da Akaayage. Sa gimba, daqa doogunaa, gimba gu Looimoo gu Goõ duguũ akhamisi, ti Makedooniya haa Akaaya kilesiiba. Slime ⁄imba dooguna ga kontee daqa Iliitleemuge, hingii qoomi daqeemoo sliimaa. Teesaaqay, dandiray ha konaaba gimba waku ga kaawane daqa hikeesii. Gu lou, inay loi hida gu daqeemoo hhakee ilakesaasidiyay, idoo unkuray handaa ilii kwahhasuusidiri. Slime, ilakesaasidiyay idoo gaa ilii maydiri hhaꞌaleemisu iliitleemamee, haagii fookitiri daqa Iliitleemu gu louge haa gu slafa. 10 Inkoo, ha baqaaqamitayi Nanku Iliitleemu Yeesu khawaraa dosi yadaa rawgo, hikee Iliitleemu giyaa slafisi gwaaꞌaraago. Ina hindoó ilabuꞌuuꞌuna dandiray hukumuu gu Iliitleemugo gwaa khoca.

*1:1 1:1 Siila: Siila, yaa kona umaiĩ cada, Silifaano haa Siila. Silifaano, yaa uma gu Kilaatiini. Siila yaa uma gu Eburaanaisoo.