4
Unkuray looee, yondiida sa tongee dooguna gimba gu haaki haa guraa hiiboo⁄u, tay gi caahhaday tuba, unkuray see kontay Looimoo gu Goõ rawaa gu rawge.
Ilakaawa
Ilakooma hari khisla firooge, gi guuliday firooteesii, tay toogunaa kontay ⁄iisoo daqa Iliitleemuge. Slime sandi firintee dandiray see, Iliitleemu sandima afiiooyimi amoo da kakaaru ya⁄aboo dosi, ma kakaani siiri da Kristu, dingii tlaaꞌasi ha Iliitleemu. Ti sa siiritee ana sagani khiidimooge waara. Inkoo, sini firintee maga kakaami ya⁄abotee cencetaa, idoo daga iliislaiye gooay kakaaru. Unkuray ibiida hari waaway pandaa da hida gu kahhee ⁄imba Kristu, tay gi yonditay naraꞌa hari qatlay googuna sliimaa ga kontee. Balalu sliimaa cocoꞌomoo googuna kone hacimaa gu hhoinay gu didiru gu Iliitleemu, haa guraa hiiboo⁄u, ma caahhadiri, idoo garaa iliiboo⁄odiri ilaki⁄isa kila heedi.
Cehheemisu gu hiifaakoo
Tikiiko, hhia goori ga slae haa yondimiisay daa ⁄imbi, haa tongimoo danaꞌa goy yondu gu Looimoo gu Gonge, ina sangumaa kaay unkuray gimba goy goõ. Ina hagwaani ya⁄abi daqa doogunay, samati gimbaki leẽ unkuray ma caahhadiri gimba goori haa ma dangu muuna hii⁄atlisi. Ina yaa khakhaakhay sliimaa haa Oneesimo, hhia goori ga slaꞌane ⁄imbaraage, hiĩ gaa ⁄imbani haa ti yaamulooay gu Kolosaay. Inay sangu kaayay gimba sliimaa daa yondiidi tiꞌii yaamu kotii.
10 Arisitaako gu khiidimooge waara sliimaa haa ana, dangwaani cehheemisi unkuray. Nama teesaaqay leẽ, dangwaani cehheemisi ha Maariko binaamu gu Barinaaba. Unkuray haã slaydiri ilakaawa da gimba gu Maariko, bere maa khay daqa doogunay kwahhasuusakuna. 11 Kara, unkuray dangwaani cehheemisi ha Yeesu doó eteedina slime na Yuusto. Hhakee kilesi na Wayahuudi daa ⁄imbidi Kristu tla⁄aã gu yondimiisee danaee koi Tawaaloo da Iliitleemuge. Kara, inay hinaa iliiayri hari khisla. 12 Slime, unkuray dangwaani cehheemisi ha Epaafura, heedi gu yaamu kokuna haa tongimoo gu Kristu Yeesu. Balalu sliimaa hari maguuma yoóti firiirina sa unkuray tuba, ma qaditiri naraꞌa hii⁄atla da muunainge haa ma hiigaasidiri naraꞌa, gimba sliimaa Iliitleemu gi slaiye magu yonditiri. 13 Ana hiidahhasa ilatlawa ina tuba, yoó yondiidi hari maguuma sa unkuray haa sa hhiee gu yaamu gu Laodekiyaa haa Hierapooli. 14 Slime, dangwaani cehheemisi ha Luuka dareesimoo goori ga slaꞌane haa Deema hhia goori. 15 Cehheemisa hhiee goõ gu Laodekiyaa haa hhioo doori Nimufaa sliimaa haa hida gwaa ⁄imbee Yeesu goó hiikurunkurimidee waꞌay gu mara gosii.
16 Qatlay cheetiti dangoó ilii hheꞌesiye somaa daqa doogunay, lehhisakana slime dagama somaa kay kanisaa da Laodekiyaage. Slime unkuray see somima cheetitee daa kanisaa da Laodekiyaa dahha. 17 Arikiipo sugu kaadee tuba, kwanda gii gaasiye yondukira naraꞌa sugwaa taatahhi ha Looimoo gu Goõ.
18 Ana, Pawlo handikiikima cehheemisuki hari daba goy loi. Slawaw tuba, ana khiidimooge waara. Hhoinay gu didiru gu Iliitleemu ibiidiye sliimaa haa unkuray.