Cheeti sa
Waeburaaniyaa
Gimba guri giyaada
Gu lou, hhidina miyaa naa handikimi cheetiti. Teesaaqay see, heedi gwaa handikimu cheetiti yaati giyaadimiisay daa khuiye kanisaage, qatlaykii Pawlo slime ginaa ilii handikiikina cheetatu kosi kanisasuuge. Cheeti daa handikimi daqa Wayahuudi wakinay gwaa ⁄imbee Yeesu, daa hiidafidi, ma mayri ⁄imba Yeesu.
Cheetiti yoóti ilakwikwihhida, idoo Yeesu gu iliikaaru daqa hida goõ goó ⁄imbee ina. Slime yoóti laqaaqanta tuba, Yeesu ti Nanku Iliitleemu. Teesaaqay, ina kona ⁄uuru hari khisla ba⁄ay da malayika daa ⁄imbi ha Wayahuudi. Inkoo, ina guti kaaru hari khisla ba⁄ay da tletimiisee da Ila⁄imbidu gu Segu. Kara, ina guti kaaru hari khisla ba⁄ay da Musaa, hiĩ gwaa hadisu sariyaa da Iliitleemu daqa Wayahuudige. Slime cheetiti yoóti laqanta tuba, Yeesu guti hhou ba⁄ay da hhapalooee da Wayahuudi, sa gimba etaa ina yaa yondiidiiba tlakwaroo lensee. Teesaaqay, ina yaati hadisi ibinaa dosi, idoo daa buꞌuti pahha haa sadaaka da hiifaakoo sa tlakwaroo da hida. Sadaakatee giyaati hadisi waa leẽ kilesi sa hida haa yaatii naacidi sadaaka da kila kori daa hadiidimisiye ha hhapalooee sa Yahuudi.
Hiifaakoo da cheetige, handikimiisay kakaana sa dandiray tuba, catimisu gu okookoiĩ gu deni gu Wayahuudi gu waara Ila⁄imbidu gu Seguge. Catimisuki, ti laqaaqana, idoo giyaa ilii muunaboo⁄eesiri Iliitleemu hari amoo da ⁄imba dooina. Teesaaqay, ina yoó hiislaslay sa hida goó ⁄imbee Yeesu tuba, inay see kwanda gi ilakonee ⁄imba Iliitleemu, haa etaa digigi may afahhama idoo daa yondiidi haa daa caacaahhamisi ha Yeesu.
1
Nanku Iliitleemu guti didiru ba⁄ay da malayika
Wakaꞌalee Iliitleemu yaa gimbuusi haa okookoiĩ koti hari amoo da tletimiisee waa wa⁄a haa hari amamu paslaapasloo. Inkoo, balalu hhankii gu hiifaakooge, Iliitleemu hiĩ gimbuusi haa dandiray hari amoo da Nankosi, hiĩ giyaa hiileehhi ma aalimiisayi gu idadu goõ tleehhidi. Slime hari amoo dosi Iliitleemu yaa tleehhi khooroo haa raw, haa kila idoo waꞌay koinay. Naw ti laqaaqana ceeleꞌemee da wanqamee da Iliitleemu, haa ti laqaaqana kalay gu lou, idoo Iliitleemu gi iliiwane. Hari hiidahhasa da ilakaawa da nakee, yoóti ga⁄ay idadu sliimaa, ma ilakoniri ibinaa. Ina hingaa hiica⁄asi sadaaka da ilabuusla hida tlakwaroo dooina, yaati ibiidi hari bara da ⁄uya gu Iliitleemu gu kooma ⁄uuru goõ rawaa gu rawge. Iliitleemu yaa ⁄isimi Nankosi, guti kaaru hari khisla ba⁄ay da malayika, idoo sugwaa ilii hadisi gooay umake gu didiru ba⁄ay da umaiĩ gu malayika.
Iliitleemu yaa kaayiiba waa lensee sa leẽ gu malayika dosi tuba,
“Ugu ti nankoy,
letuti ana hanti taataa googu tleehhidi.” 1:5 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 2:7.
Kara Iliitleemu yaa kaayiiba gimbaki daqa malayika lensee tuba,
“Ana taataa gosi tleehhida,
ina nankoy tleehhidi.” 1:5 Yuꞌudii kitaabuu gu 2 Samweeli 7:14; 1 Gimba gu Diqimi 17:13.
Kara, qatlay Iliitleemu giyaa ilii ya⁄abi badiisu gosi khoorotii, yaati kaay tuba,
“Malayika goõ da Iliitleemu, gi keebeeꞌemiti daqa dosii.” 1:6 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 32:43.
Iliitleemu yaa ilakeesi gimba gu malayika dosi tuba,
“Iliitleemu yoó laqi malayika dosi gi caaqwa pahha tleehhita,
haa yondimiisee dosi gi buruburiya da aslaa pahha tleehhidiyay.” 1:7 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 104:4.
Inkoo, ina yaa ilakeesi gimba gu Nankosi tuba,
“Ye Iliitleemu,* 1:8 Ye Iliitleemu: Hhayeeri hhanki yaati kitaabuu gu Daareesa dahhiyay. Kitaabukeesii, umaki gu Iliitleemu ti laqaaqana na Taataa Iliitleemu. Hhayuki umaki ti laqaaqana na Nanku Iliitleemu. Gimbaki ti laqaaana tuba, Yeesu na Iliitleemu. kitiĩ googu gu tawaaloo,
ibiidi koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo.
Hhadaa da tawaaloo doogu yoóti tawaalinta hari amoo da haaki.
Ugu ibinaa da hhoi ganoó slaꞌada, tlakwaroo ga wakida.
Sa gimbakee, Iliitleemu, Iliitleemu googu, gungii leehhi haa gugi maakhi ugu du⁄iya da hhaꞌaloo,
gugii tlaysi ugu hiicata da danaee koku.” 1:9 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 45:6-7.
10 Slime Iliitleemu yaa kaay tuba,
“Ugu Taataa Iliitleemu, yadaa tlaatleesogo haa tleehhidi khooroo,
haa raw ti yondu gu dabaiĩ koku.
11 Idadu hhakee gonkoinaa hitii hhancooiyay,
slime gonkoinaa ti faakiyay qayroo pahha.
Balalu sliimaa ugu ti ilakonta ibinaa.
12 Kara, idadu hhakee hagimaatii qwasa⁄anta kooti pahha,
slime digimaatii fokidi qayroo pahha.
Balalu sliimaa ugu ti meta nama hikira leẽ,
koraraa gu ibinaa doogu konaaiiba hiifaakoo.” 1:12 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 102:25-27.
13 Iliitleemu yaa kaayiiba etaa sa malayika lensee tuba,
“Ibiidi hari bara doyi da ⁄uya,
qatlaykaꞌa naqatloo gamaa ilii qaase fa⁄ayaa doogu, biraa gu yeꞌeeroo kokuu.” 1:13 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 110:1.
14 Gu lou, malayika goõ ti muunaiĩ goó yondiide sa Iliitleemu haa digoóti ya⁄abi sa yondiidu daqa hida hhakaꞌay gumaa aalimee ilabuꞌuru.

1:5 1:5 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 2:7.

1:5 1:5 Yuꞌudii kitaabuu gu 2 Samweeli 7:14; 1 Gimba gu Diqimi 17:13.

1:6 1:6 Yuꞌudii kitaabuu gu Hiislaslaw gu Sariyaa 32:43.

1:7 1:7 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 104:4.

*1:8 1:8 Ye Iliitleemu: Hhayeeri hhanki yaati kitaabuu gu Daareesa dahhiyay. Kitaabukeesii, umaki gu Iliitleemu ti laqaaqana na Taataa Iliitleemu. Hhayuki umaki ti laqaaqana na Nanku Iliitleemu. Gimbaki ti laqaaana tuba, Yeesu na Iliitleemu.

1:9 1:9 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 45:6-7.

1:12 1:12 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 102:25-27.

1:13 1:13 Yuꞌudii kitaabuu gu Daareesoo 110:1.