Cheeti da Pawlo sa
Filimooni
Gimba guri giyaada
Cheetiti ya⁄abimiisay Pawlo nagaa handikimi sa hindaqaru waku gwaa ⁄imbu Kristu daa eteediidine na Filimooni. Leẽ gu tongee da Filimooni, yaati heedi waku daa eteediidine Oneesimo. Oneesimo yaati lakidi daqa Filimoonigo, yade hiigaasooge gi heedi goó ⁄imba Kristu tleehhidi. Slime, Oneesimo gi iliiay Pawlo kakaaru gu Gimba gu Hhou gu Yeesu, qatlay giyaa ilii khiidimooge wane. Teesaaqay, Pawlo gugi ki⁄isi Oneesimo daqa Filimoonige hari cheetiti, daa firinti Filimooni, ma ilamooyimi Oneesimo. Sariyaa da tawaaloo da Ruumige, Filimooni yaa kona haaki da gaasaraa tongimoo gosi hiĩ gwaa lakidu. Teꞌesii, Pawlo hiti ilakesaasidi sa Filimooni tuba, ina kwanda inkoo gu ⁄imbiye tongimoo gosi Oneesimo ubee ti hhia goó ⁄imba Kristu.
1
Cheeti da Pawlo sa Filimooni
Cheetiti yaa daqa dooi dahhada ana Pawlo, daa khiidimi jeerage sa kakaaru Gimba gu Hhou gu Kristu Yeesu, haa daqa hhia gooraa Timoteeyo. Sugwaani handikini ugu Filimooni danaꞌa goori ga slaꞌane, goó yondiida sliimaa haa dandiray yondu gu Kristu. Cehheemisi hhioo doori Afiiya, Arikiipo sirikaarimoo danaꞌa goori haa cehheemisi hida gu kanisaa doó hiikurunkurimida mara googuu.
Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha, Taataa goori haa daqa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Pawlo hhaꞌaleesi Iliitleemu sa Filimooni
Gu lou, balalu sliimaa, qatlay ana goó ilii firime Iliitleemu sa ugu, ana sugoóti kaawa ina ⁄iisoo. Sa gimba ha akhaakhamisa, gimba gu ⁄imba doogu daqa Looimoo gu Gonge Yeesu, haa slaꞌamuu koku daqa hida gu Iliitleemuge. Kara ana ha firiirima sa ugu ambee, sugu hadisiye ⁄uuru gu ilatlatlaw ⁄imba doogu, ga konte daqa Kristuge. Ugu ma slayidi caahhamuu gwaa buꞌudu, idadu gonge gu hhoi ga kone ilagaasa doorii haa Kristu. Gu lou, slaꞌamuu koku sinaa qayri hhaꞌaloo, kara hinaa muuna hii⁄atlisiri hari khisla, sa gimba ugu hhia goy haa muuna boo⁄eesidi hida gu Iliitleemu, hari slaꞌamuu gaa laqanti daqa dooinay.
Pawlo tlaatlaqasi Filimooni ma kwahhasuusi Oneesimo
Teesaaqay, ana hari ⁄atlimaa hhanki ga koome ilagaasaraa dooi daqa Kristuge, haã aloo hiidahasa ilakaawa ugu hari ⁄uuru, ma yonditi gimba duguũ slaiye ugu magu yonditi. Gimati teesaaqay see, haã arimi ambee, ti ba⁄ay gimbaki suguti kaawa hari muuna gu slaꞌamuu. Ana ti Pawlo, kwasluumuuday gu Kristu Yeesu, inkoo see khiidimooge waara sa yondu gosi. 10 Inkoo, ana idoo ga firime daqa dooguu na nahaã ambee, aare laqami hhoinay googu sa Oneesimo.* 1:10 Oneesimo: Umaki maꞌaana dosi na Gu kooma faydaa. Ina daqa dooii hikee ti nankoy loi pahha, sa gimba ana nuguraa giyaadi, ma ⁄imbi Kristu, qatlay ga ilii khiidimooge waare. 11 Wakaꞌalee, qatlay ina giyaa ilii lakidi daqa doogwaa, yaa konaaba faydaa daqa dooguu. Gu lou, inkoo ina ti kona faydaa hari khisla daqa doorii gonkotaa.
12 Inkoo, aare Oneesimo naykee hagwaani ki⁄isi taysi daqa dooguu. Gu lou, hikee ubee ti muuna goy loi pahha naa hadakay taysi daqa dooguu. 13 Ana haã slaꞌa, ina ma meeti tiꞌii haa ana, mani iliiay da ugu gooay idoo hanaa iliiaydi, qatlay ga ilii jeerage waare sa kakaaru gu Gimba gu Hhou gu Yeesu. 14 Teesaaqay see caahhi, ana yondiidaaba gimba lensee, bere ugu haguba ⁄imbaraa. Ana slaꞌaaba ⁄uureesa ugu mani iliiaydi, teesaaqay cabuuma doogu dagati laqane hari idoo ga iliislaꞌade muuna googwaa ugu loi. 15 Ana goo ilatahhe, hatee na idoo Oneesimo sugunaa hiideehhi daqa doogwaa slehheeri angaamaka. Inkoo, qatlay giyoo iliiki⁄iye taysi daqa dooguu, sliimaa wane haa ugu balalu sliimaa. 16 Qatlaykaa gu inkoogo, hagu hhanti kara fata ina ubee, ti tongimoo googu kilesi. Inkoo ina kona hhoinay hari khisla gu hiicataraa da tongimoo see, sa gimba ina yoó ⁄imbi Kristu. Inkoo ina ti hhia googu ga slaꞌade. Gu lou, ana hagu slaꞌa ina, teesaaqay see, ugu haguti asu slaꞌada hari khisla, sa gimba ina ti tongimoo googu, kara hiti hhia googu daqa Looimoo gu Gonge.
17 Teesaaqay, bere hani khuꞌuda ubee, ana na hhia googu yondu gu Kristuge, aare kwahhasuusi Oneesimo idoo gaã aloo ilii kwahhasuuside gooay ana. 18 Bere wana gimba gu tlaku Oneesimo giyaa dakusi daqa dooguu, kara bere yaa buiiba inaa daqa dooguu, sini kaade ana haga bua. 19 Gimbaki ana Pawlo nugwaani handikimi hari daba goy loi ambee, ana iinatee haga bua goõ sa ugu. Teesaaqay see, slayii tuba, ugu konta inaa daqa dooii, da ibinatee da ⁄abi ga konte muuna googuu. 20 Inkoo ye hhia goy, aare sini yondite gimbakee gaã firimi daqa dooguu sa Kristu. Kara muunaboo⁄eesi muuna goy ubee, hhiee pahha daqa Kristuge. 21 Ana ga ilii handikiikime cheetiti, ha khua ambee, gimbaki hagu yondita, yoótii cati hikira see gaã firimi.
22 Kara haguũ firimi siniharaa ilakhuukhuꞌuside daqa, teꞌesii mara googuu. Gu lou, ana kooma iliipaꞌaru ambee, Iliitleemu sangwaa ilaki⁄isi unkuray, idoo gaa ilii firintiri gooay daqa dosii, ana ma dinaay ca⁄asi jeerago, nangwaa arimaa kay unkuray taysi karaai.
Cehheemisuu guyii faakoo
23 Hhia Filimooni, dugwaani cehheemisi ha Epaafura danaꞌa goy, gu waara haa ana tiꞌii jeerage sa yondu gu Kristu Yeesu. 24 Kara dugwaani cehheemisi ha Maariko, Arisitaako, Deema haa Luuka, yondimiisee deneꞌee koi.
25 Inkoo firoo doyi na nahaã ambee, hhoinay gu didiru gu Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu ibiidiyee haa unkuray gonkokunaa.

*1:10 1:10 Oneesimo: Umaki maꞌaana dosi na Gu kooma faydaa.