Hiitlaaꞌasa
daa hadisi sa Yohaana
Gimba guri giyaada
Kitaabuki ya⁄abimiisay Yohaana nugwaa handikimi sa hida goó ⁄imbee Kristu kanisasuu hhakiray gu fanquge giyaa wariiqadiidimidiye ina. Afamaraa gu 2-3 ina hiti handikiikina cheetatu sa kila kanisaa, haa higiti ilii⁄oo⁄ii⁄imina inay, ma kwahhiri tlakwaroo dooina haa higitii ⁄atliitlimisi inay hiti meetiyee tongee da hhoi da Iliitleemu, qatlay digi ilii labaꞌasiye see. Afamaraa gu 4-22 naqatloo, ina hiti ilakesaasidi tletiru sugwaa hadisi ha Iliitleemu, gu laqaaqama ⁄uuru haa wanqamee da Iliitleemu. Tletirukii Iliitleemu hingii tlaaꞌasi qupidaa kosi daqa tlakwaroo gonge da waara khoorooge. Slime, hiti laqaaqana tuba, Kristu maa kaba⁄i tlakwaroo haa gi hukuna hida goõ hhaã goó sisiee caacaahhamisu gosi. Damaa hheꞌesiye, Iliitleemu himaa hhamisi khooroti, haa gi tleehhi khooroo da ⁄abi. Khooroteesii da ⁄abige ina haa hida hhaã goó ⁄imbee ina, maa ibiidiyay sliimaa koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo.
1
Gimba daa hiitlaaꞌasi sa Yohaana
Haã na hiitlaaꞌasa daa daqa Yeesu Kristu dahha, sugwaa hadisi ha Iliitleemu, ma laqami sa tongee dosi gimba gwaa hiica⁄a ciraai. Ina gii tlaaꞌasi gimbaki haa gi ya⁄abi malayika gosi ma kaawa kay sa tongimoo gosi Yohaana. Yohaana gi ilatlay gimba goõ gu Iliitleemu giyaa arimi, hiĩ daa ilatlay ha Yeesu Kristu. Iliitleemu ⁄aafi heedi gu somima haa heedi gu akhamisa, haa gi iliikona naraꞌa, gimba gu tletiru daa handikimi kitaabukii. Sa gimba baloo da buꞌudaraa gimbaki yaani daadaauusidi.
Cehheemisu gu Yohaana daqa kanisasuu fanquge
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana Yohaana. Ana handikiikima sa unkuray kanisasuu fanqu gu hhapee da Aasiyage waaree.
Ana ha firiirima Iliitleemu sangu hadisiye hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa dosi dahha, ina gu waara, gwaa waara haa gwaa khoca haa daqa Muunaiĩ fanqugo,* 1:4 Muunaiĩ fanqugo: Hhaã ti Muuna gu Iliitleemu, kara fanqu yaati qaditi sa laqaru ⁄uuru gosi goõ. gu waaree pandaa da kitiĩ gu tawaaloo da Iliitleemuge, haa daqa Yeesu Kristugo. Yeesu na masaydii gu ⁄imbaraa, ina guni pandaa slafisaraa yaagii ca⁄i ayisago, ina na mutemi gu didiru gu tawaalima watemi goõ da khooroo.
Ina hindi slai dandiray haa hari ceedee dosi, hindaani gweedi khiidimoo gu tlakwaroo dooraa. Kara ina hindii hida gu Tawaaloo dosi tleehhedisi haa hhapalooee dosi, ma yondiidani sa Iliitleemu Taataa gosi. Wanqamee haa ⁄uuru ti kosi, koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo! Guti lou.
Yuꞌudiyaa! Kristu yaa khoci hari tlonga,
hida goõ gu arinayi ina,
hida hhakira see gwaa mutee ina hari labaala gu arinayi.
Kabiraa goõ da khooroo gu ilii⁄aa⁄iyay ina.
Guti lou.
Looimoo Iliitleemu gu kooma ⁄uuru Goõ kakaakana tuba, “Ana na Tlaatleesoo haa Hiifaakoo, 1:8 Ana na Tlaatleesoo haa Hiifaakoo: Tiꞌii Yunaanaisoo hiti kakaakanta tuba, Ana na Alifa haa Omeega. Hari ilakeesa waka, hhakee na umaiĩ gu kaawa da tlaatleesoo haa da hiifaakoo gu gimbaki. gu waara, gwaa waara, haa gwaa khoca.”
Yohaana tletiru gosi Nanku Heedi
Hhiee koi, ana ti Yohaana hhia googuna haa danaꞌa googuna gungaa ilagaasu sliimaa ha unkuray hiikaasage labaꞌasu, sa Yeesu Kristu haa sa Tawaaloo da Iliitleemu. Ana dinaati khiidimi jeerage hhapee da Paatimoge daa niini⁄idi ha tlawa da didiri, sa kakaaru gimba gu Iliitleemu haa gimba gu hhou daa yondiidi ha Yeesu Kristu. 10 Baloo waka da ilii firoo Iliitleemu, dinaagi ilii khay ha Muuna gu Iliitleemu. Ana hagi akhasi aluũ koaa afoo da didiri, ubee afoo da paranda. 11 Afotee kakanta tuba, “Gimbakee goõ gaã ariirinti handikimaku kitaabuuge, haa lugu leehhisida sa kanisasuu fanqu. Kanisasuu hhakee na Efeeso, Simiirina, Perigaamu, Tiyatiira, Saaridi, Filadeefiya haa Laodekiyaa.”
12 Qatlay gaa ilii fookidi ma arimi hikee gwaa giimaamisa sa ana, teꞌesii hagi arimi kalagagu fanqu gu sahaabu, gu iliiqamidu taa. 13 Teꞌesii tla⁄aã gu kalagagu hhakeesii gu iliiqamidu taa, hagi arimi heedi ubee, Nanku Heedi 1:13 Nanku Heedi: Tiꞌii uma gu Nanku Heedi ti uma waku gu Yeesu. Yuꞌudii kitaabuu gu Danieeli 7:13. gwaa rawaa gu raw dahha. Ina hiĩ daasi jurungii da tleedi haa coo⁄ay gu sahaabu muunaiĩ kosii. 14 Saga gosi haa quubu gosi gwaa ⁄abaaku poy pamba pahha haa mincaratuu pahha. Ilaa kosi yaati wanqiyay buruburiya da aslaa pahha. 15 Slime, yeꞌeeroo kosi yaati wanqiyay ⁄aray pahha daa suukhi naraꞌa hari aslaa da dihhi da tanuuri. Afoo dosi yaa pupukhumoo gu guumiya da maꞌay hhaka pahha gu wa⁄a. 16 Daba gosii gu ⁄uyage yaa kona tica⁄eerii fanqu. Afa goosaa daagii ca⁄i pangaa gu kooma dihhay bareemoo cada.§ 1:16 pangaa gu kooma dihhay bareemoo cada: Pangaki hiti laqaaqana gimba wa⁄a. Yondu gu gimba gu Iliitleemu, haa yondu gu Iliitleemu gu ⁄agitiru tlakwaroo da hhapapu. Yuꞌudii kitaabuu gu Hiitlaaꞌasa 19:15, 21; Waeburaaniyaa 4:12. Pandaa dosi yaa letu pahha ningii da⁄adi hari khisla.
17 Qatlay gwaa ilii arimi ina, haati huui yeꞌeeroo kosii, heedi guũ gwaau pahha. Teꞌesii, ina gii qaasi daba gosi gu ⁄uya daqa dooii, gi kaay tuba, “Hhanti tlaꞌamuta! Ana na Tlaatleesoo haa hiifaakoo. 18 Ana na ina gu slafa! Ana na hikira gwaa gwaau, yuꞌudaa, inkoo ana ha slafa koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Ana na kooma ⁄uuru gu ilabuꞌuru hida gwaaꞌaraago, kara ha kooma ⁄uuru gu gweedaraa haa gu ilakhiidiru hida khonsleebaage.
19 Inkoo, handikimi gimbakee gaã arinti, hikee gu hiicacaaca⁄a inkoo, haa hikee gu hiicaca⁄a qariqaaqari. 20 Ugu haa arinti tica⁄eerii fanqu daba gooii gu ⁄uyage. Slime haa arinti kalagagu fanqu gu sahaabu, gu iliiqamidu taa. Inkoo, hagu caacaahhamisa siiri da idadu hhakee. Kalagagu fanqu gu sahaabu gu iliqamidu taa ti kanisasuu hhakira fanqu. Tica⁄eerii fanqu ti malayika da kanisasuu fanqu.”

*1:4 1:4 Muunaiĩ fanqugo: Hhaã ti Muuna gu Iliitleemu, kara fanqu yaati qaditi sa laqaru ⁄uuru gosi goõ.

1:8 1:8 Ana na Tlaatleesoo haa Hiifaakoo: Tiꞌii Yunaanaisoo hiti kakaakanta tuba, Ana na Alifa haa Omeega. Hari ilakeesa waka, hhakee na umaiĩ gu kaawa da tlaatleesoo haa da hiifaakoo gu gimbaki.

1:13 1:13 Nanku Heedi: Tiꞌii uma gu Nanku Heedi ti uma waku gu Yeesu. Yuꞌudii kitaabuu gu Danieeli 7:13.

§1:16 1:16 pangaa gu kooma dihhay bareemoo cada: Pangaki hiti laqaaqana gimba wa⁄a. Yondu gu gimba gu Iliitleemu, haa yondu gu Iliitleemu gu ⁄agitiru tlakwaroo da hhapapu. Yuꞌudii kitaabuu gu Hiitlaaꞌasa 19:15, 21; Waeburaaniyaa 4:12.