Cheeti da Pawlo sa
Waruumi
Gimba guri giyaada
Cheetiti ya⁄abimiisay Pawlo nagaa handikimi sa hida gwaa ⁄imbee Yeesu yaamu gu Ruumige, sa gimba ina sigaati slai ilakeesa inay ya⁄aboo giyaa kakaami daqeemoo wakinay. Ina yaa ilakeesi tuba, Gimba gu Hhou gu Yeesu yoóti laqaaqana, idoo Iliitleemu giyoó ilii ilagaasiye hida gu hhapapu goõ haa ina, hari amoo da ⁄imba dooina. Daqa Wayahuudige, ina yoóti laqaaqana tuba, ya⁄aboti slime yaati wanta Ila⁄imbidu gu Seguge. Kara, daqa hida hhankii gu hhapapu wakinay, ina yoóti laqaaqana tuba, ya⁄abotee yoóti ilagaasida inay sliimaa haa hida gu Iliitleemu. Hari amoo da ⁄imbaraa Yeesu, Iliitleemu yaa hheꞌesi hindaa ilagaasi dandiray haa ina. Teesaaqay, dandiray kara hoó muunaboo⁄eesanaaba ina hari amoo da sirakooma sariyaa dosi hari maguuma doori. Bere hatii geemayna Muuna gu Iliitleemu, ma giyaadimiisay gu ibinaa doori tleehhidi, dandiray ibiidana, ibinaa doó muunaboo⁄eesa Iliitleemu.
Afamaraa gu 12-15, Pawlo ti ilakesaasidi gimba paslaapasloo, idoo hida goó ⁄imbee Kristu digoó iliislaiye ibinaa. Ina sinditi kakaakana, ma slaꞌani hida wakinay, hhakaꞌa loi gooba ila⁄imbidu haa dandiray, slime hhaã see goó labaꞌasee dandiray. Kara, sinditi kakaakana, ma muriidani hhakaꞌa goó tawaalimee dandiray. Asunkuilee, ina ti cehheehhemisi hari amoo da umaiĩ koina, daakeeri kosi gu Ruumige waaree.
1
Cehheemisu gu Pawlo
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada, ana Pawlo tongimoo gu Yeesu Kristu, slime ana ti ya⁄abimiisay daa eteedi haa daa tlintiꞌisi sa hiiqoomeesa da Gimba gu Hhou gu Iliitleemu. Wakaꞌalee Iliitleemu yaa hiifadidi Gimbaki gu Hhou hari amoo da tletimiisee dosi Handikaa dosii giyaa tlintiꞌisi. Gimbaki gu Hhou yoóti ilakesidi gimba gu Nanku Iliitleemu. Yeesu hiĩ daa hiiday hari amoo da motoliya da mutemi Dawdi.* 1:3 hiĩ daa hiiday hari amoo da motoliya da mutemi Dawdi: Hhayukii Yeesu giyaa ilii kahhiye khaymuu khoorotii, ina yaati wana sliimaa haa Taataa Iliitleemu yadaa tlaatleesoogo. Tiꞌii Pawlo ti kakaakana tuba, Yeesu yaati slay slaqwa dugwaa ilii hiiday ha Mariyaa motoliya da mutemi Dawdige. Kara, ina dugwaa hiitlaaꞌasi hari hiidahhasa da Muuna gu Iliitleemu tuba, ina na Nanku Iliitleemu, Looimoo goori gu Goõ Yeesu Kristu. Ina dugwaa hiitlaaꞌasi hari amoo da slafaraa dosi ayisago. Hari amoo dosi Kristu, dandiray sandaa hadisi ha Iliitleemu hhoinay gosi gu didiru, slime ma ya⁄abimiisee dosi tleehhidani sa eteedaraa da hida tla⁄aã gu hhapapu sliimaa, ma ⁄imbiri haa ma akhamisiri Yeesu. Hari amotee uma gosi duguma hhaꞌaleesi. Unkuray see, slime tla⁄aã gu hida hhakeesii wantay daa eteedi ha Iliitleemu, ma hida gu Yeesu Kristu tleehhitiri.
Ana sangu handikiikima unkuray gonkokunaa gu hhapee da Ruumige waaree, da slaiye ha Iliitleemu dangugi eteedi, ma hida kosi tleehhitiri.
Ana firiirima ambee, hhoinay gu didiru haa qasaw goó daqa Iliitleemu dahha Taataa goori haa Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu, ibiidiye sliimaa haa unkuray.
Pawlo firoo da daareesa Iliitleemu
Ana gesaa, hoóti kaawa ⁄iisoo pandaa da Iliitleemu gooii hari amoo da Yeesu Kristu sa unkuray gonkokunaa, sa gimba ⁄imba dooguna daga kakaakana khooroo goõ. 9-10 Iliitleemu khui ana sangoó firiirima hari khisla unkuray. Tleemaa haa amasi, ana hoóti kakaama firoo dooguna pandaa da Iliitleemuge, hiĩ soó yondiide hari muuna goy goõ hari amoo da hiiqoomeesa Gimba gu Hhou gu Nankosi. Idoo leẽ goó firiirime, bere Iliitleemu slai, sini pooisi amoo, maa khay daqa doogunay.
11 Ana kooma kwayru gu arimaa unkuray, ma sangu qaqay sawaadii da muunaiĩ doó hadisiye ha Iliitleemu sa qadida dooguna naraꞌa. 12 Ana hati kakaakama ambee, dandiray hanguu dahhasana hii⁄atlisa hari amoo da ⁄imbaraa doori. 13 Hhiee koi, ana slaꞌa ma caahhadiri tuba, waa wa⁄a haa ilakhuukhuꞌusi khawaraa daqa doogunay, gimati inkoo naqatloo diniĩ tlaatlahhasi. Ana slaꞌa yondiida tla⁄aã googunay, ma slay ⁄aamu, gaa ilii slay gooay tla⁄aã gu hida gu hhapapu wakinayge.
14 Ana kwanda ga ilii hadakawe hida goõ. Kwanda ga ilii hadakawe hida gwaa hiitlawee haa hhaã gu kahhee hiitlawa, hhakaꞌa gwaa somimee haa hhakira gwaaba somaa. 15 Haã na idoo sa koome kwayru gu kakaaru Gimba gu Hhou slime daqa doogunay unkuray gu hhapee da Ruumige waaree.
16 Ana arimaaba ilamuree Gimbakii gu Hhou gu Kristu, sa gimba ti ⁄uuru gu Iliitleemu noó ilabuꞌuna hida goõ goó ⁄imbee Yeesu. Gimbaki yaati khay daqa Wayahuudige gesaa, haa daqa hida gu hhapapu wakinayge slime. 17 Gimbaki gu Hhou yoótii tlaaꞌasi pandataa, idoo Iliitleemu giyoó ilii faadiye hida tuba, konay ibinaa daa tafaꞌadi pandaa dosii. Ibinatee daa tafaꞌadi dagaroó amoo da ⁄imbaraa kilesi slay. Idoo daa ilii handikimi gooay Handikaa da Iliitleemu tuba, “Heedi gu kooma ibinaa daa tafaꞌadi hari ⁄imba ibiidi.” 1:17 Yuꞌudii kitaabuu gu Khabakuuki 2:3-4.
Qupidaa gu Iliitleemu daqa hidage
18 Qupidaa gu Iliitleemu digoó hiitlaaꞌasi rawaa gu rawgo, daqa hida goõ goó yondiidee tlakwaroo, haa sa tlakwaroo dooina doó kanimisa gimba gu lou hari yondu gooina gu tlaku. 19 Gimba goõ gu Iliitleemu doó hiidahhasiye caahharaa, ti cenceege wana tla⁄aã gooinay, sa gimba Iliitleemu loi gindii tlaaꞌasi daqa dooinay. 20 Tlaatleesoogo Iliitleemu giyaa ilii tleehhi khooroo, hiidahhasa dosi da koraraa gooba hiifaakoo daga khui. Slime, ina dugu khui na Iliitleemu leẽ kilesi, hhaku Iliitleemu waku. Hida gii dahhasiyay caahharaa gimbakee hari amoo da idadu hhakee giyaa tleehhi. Inkoo, hida konaaiiba amoo lensee mangu ⁄iisiri.
21 Gimati khuiri see Iliitleemu, idoo gi iliiwane, giyoó muriidiyaaiiba ina na Iliitleemu pahha, ma kaawa see ⁄iisoo. Inay ilahudaa koina ti diitiray haa muunaiĩ koina gu bawma digigi hacisi hhantee. 22 Inay gimati kaayri see tuba, konay waaway, gi hida gwaa bawmidee tleehhidiri. 23 Kara, inay gii fookiri wanqamee da Iliitleemu doó ibiida koraraa gooba hiifaakoo, gi firiiriniri sanaamamuu daa dakwi, ilaꞌaaꞌaatisa dooina ti hida goó kaka⁄ee pahha, ilaꞌaaꞌaatisa da makay, cira⁄oo haa khulukhumbay goó hhumbaadaa.
24 Sa gimbaki, Iliitleemu giyaa may, ma sirakoniri slahhaahhaau gu tlaku gu muunaiĩ koina, slipalauumage haa gi yondiidiri gimba gu ilamuree hari slaqoo koina, inay haa inay. 25 Inay yaa hiifookiri gimba gu lou gu Iliitleemu, ma afaꞌafuumaa tleehhidi. Kara, gi firiiriniri haa gi yondiidiri sa idadu daa tleehhi ha Iliitleemu ba⁄ay da firiiriru haa yondiida sa Iliitleemu loi gwaa tleehhu idadu goõ. Ina guraa hiiboo⁄u hhaꞌaleesa koraraa haa koraraa gooba hiifaakoo! Guti lou.
26 Sa gimbaki, Iliitleemu giyaa may, ma sirakoniri slahhaahhaau gooina gu ilamuree. Tigay see gi mayri guꞌudee haa hhawatee koina, hingigi khabiibiniri inay haa inay. 27 Nama teesaaqay leẽ, hhawatee slime gi mayri yondu gu balalu sliimaa guri guꞌudee tigay, hingigi slahhaahhaairi hari khisla inay haa inay. Hhawatee gi yondiidiri yondu gu ilamuree haa hhawatee wakinay. Hari amotee, singiraagi khayri ⁄agitiru inay kilakoina, sa gimba gu yondukee gu tlaku giyaa yondiidiri.
28 Sa gimba inay yaa siꞌiri baraslawa Iliitleemu, ina gigi may, ma sirakoniri ilahudaa koina gu tlaku, ma yondiidiri gimbakira guroóba hiiboo⁄a yondiida. 29 Inay yaa haciri gimba sliimaa gu tlaku, tlakwaroo haa slahhaahhaau gu idadu. Inay digaa iliihaci tloomu, cu⁄uduũ, naanaqamoo, hiicoridu haa piimaa da tlakwi. Inay slime yoó hharimidiyay, 30 yoó iliitlohhidiyay, gu wakee Iliitleemu, gu koomee caꞌabasluuma haa daribimaa. Inay yoóti ilahudeemisiyay amamu gu ⁄abi gu yondu tlakwaroo haa yoó itatiisiyaaiiba ayiĩ koina. 31 Inay yaa bawmidiri, yoó hiigaasiyaaiiba hiifadidu, konaaiiba slaꞌamuu ma ⁄awaariru see. 32 Inay khuiyay tuba, sariyaa da Iliitleemu yoóti kaada tuba, hida goó yondiide gimba da hikee gooay, haraa hiiboo⁄iri gwaaꞌaraa. Gimati teesaaqay see, inay yoóti ilakonaaiiba yondu gimbakee, slime hingoó ila⁄imbidiyay haa hhakee goó yondiidee gimbakee.

*1:3 1:3 hiĩ daa hiiday hari amoo da motoliya da mutemi Dawdi: Hhayukii Yeesu giyaa ilii kahhiye khaymuu khoorotii, ina yaati wana sliimaa haa Taataa Iliitleemu yadaa tlaatleesoogo. Tiꞌii Pawlo ti kakaakana tuba, Yeesu yaati slay slaqwa dugwaa ilii hiiday ha Mariyaa motoliya da mutemi Dawdige.

1:17 1:17 Yuꞌudii kitaabuu gu Khabakuuki 2:3-4.