5
Metoga nasana ho fililinamofihi hapaꞌa
Bonaꞌi lugaꞌamagi Yesu kumu Huꞌmau leꞌmo ho tiꞌehina bo yabe lite keheliya ilana enali kumu Huꞌmamofihi yagapanaꞌa nehabe luto lu epalalune. To ya huto niꞌigo yaꞌma afoꞌanifihi komopaꞌani emilana enali ana hite yagapanaꞌa hiti komopaꞌani epilabe. Lali Huꞌmamofihi paꞌa panaꞌa komopati epilata nohupihe luto ya nohupi ya menohupi luto yaꞌma Huꞌmamofihi komopati emito to ai lu moloꞌehina kaꞌalo megeꞌi melenogoti yanauba lu huto hilina yaꞌma akehelilune. Huꞌmamofihi komopati emilata nohutanamofihi hapaꞌa ma huto niꞌibe. Ai lu moloꞌehina kaꞌasigo kehelito analo megeꞌi mololototi yaꞌma komopati noemuta niꞌibe. Huꞌmau lu moloꞌehina ka yaꞌma keheli emilatanamofihi ketaꞌa hiti meniꞌibe. Huꞌmamofitogati huto huꞌohuta yaꞌma asagaꞌnaloga lali meꞌi gupisaꞌalo niꞌina nasana i matele unogo bati nohune. Yaꞌma matele unogo limilata nohina amuyaꞌa yaꞌma Huꞌmamofihi lemehi emilatanati yaꞌma niꞌibe. To meꞌmofihi gupisaꞌalo niꞌina nasana i lapasa inogo limilina bonaꞌi kiyiꞌagi kiyiꞌagi nehabe? Enali Yesu kumu yaꞌma Huꞌmamofihi panaꞌa nohibe lite lilete keheli uleꞌale hite kehelilana enalisigo yamofihi lolo hiluneꞌmu nehabe.
Huꞌmamofihi panaꞌamofihi kaꞌa leꞌmo amuya moloꞌehina kaꞌa
Yesu Kilisito aiꞌa yaꞌma nagamiꞌa hiti golahi huto huꞌehina yabe. Nagamiꞌasigo meniꞌibe. Ai nagami folose nagamiꞌa hiti to fililago limiꞌehina golahaꞌa hiti huto huꞌehina yabe. Sikalafuꞌuba ai kaꞌa lamanaꞌamofihi afoꞌafu nohinagihe, to Sikalafuꞌuba yaꞌma hapaꞌa lulata nohigo legeyaꞌa henilata nohibe. 7-8 Yamofihi Sikalafuꞌi aiꞌa to mono nagamiꞌi foloꞌehina yauba to yaꞌma fililago limiꞌehina golahi ya nasanauba yaꞌma enali loebe monebe nehago ka liꞌahana ka yaꞌma moneko legege huꞌehina ka niꞌibe. Enali ka Yesu Kilisito Huꞌmamofihi panaꞌa nohibe lite nelabe. To bonaꞌmagita lenayahi tite maꞌnaka nolune lite nelago lali kehelutogo bati hulata nohibe. Ya huꞌehinaya Huꞌmau luꞌehina kaꞌa yauba be ligito amuya mololata nohibe. Ai lusiga lulata nohibe. To ai Yesu kumu nani panaꞌni nohibe luto aluꞌehina yabe. 10 Ya luto ligo enali Huꞌmamofihi panaꞌamofi kumu enemehi emilanaꞌa enali komopaꞌanigu keheli lamana hilata nehabe. Lugaꞌamagi enali Huꞌmamofihi panaꞌauba kaꞌa luꞌehina kamuꞌi keheligo futuꞌa lolo huꞌehinamo niꞌibe, yaꞌma bonaꞌi ya hanaꞌamagihi Huꞌmamofi kumu fagalo bo yabe lite liꞌahanamo keheliꞌehibe. 11 To Huꞌmau panaꞌamofihi hapaꞌa leꞌmo hetofa hu etoto kaꞌa luꞌehina yaꞌma ma huto niꞌibe. Huꞌmau amuya lemehi huto minolata nasana li huto huto limiꞌehina yaꞌma mino kosaba huseꞌnamofihi hapaꞌa yaꞌma panaꞌa nohibe. 12 To ya higo enali Huꞌmamofihi panaꞌa li pili kete lite minalanaꞌa enali mino kosaba huse nasana aliꞌahanamo niꞌibe. To lugaꞌa enali Huꞌmamofihi panaꞌa li pili mekalana enali mino kosaba huseꞌna yaꞌma meliꞌahabe luto lilune.
Lemehi emito minoba minobanamofihi kaꞌa
13 Huꞌmamofihi panaꞌamu lenemehi emiꞌahanaꞌa lenali yaꞌma keheli uleꞌale huto minoba minoba nasana yaꞌma aliꞌahabe. Liꞌohune lite keheli fe lite kehelilabe luto kaꞌa yaꞌma koyo nolepube. 14 Lali yaꞌmu luto Huꞌmamofihi bulu koli mehuse keheli bati huꞌohune. To Huꞌmamofitoga anaꞌina mone kumu loka hotogo yaꞌma aiꞌa lilinaꞌa malalinaꞌa komopaꞌagu bati nohinogomo keheli limilinaꞌmu yabe. 15 To anaꞌina moneꞌnamufi moneꞌnamufi kehe i etenogo keheli limilibe luto keheli fotogo huꞌohutamo niꞌibe, anaꞌina mone kumu kehe iluta yaꞌma meleꞌisi li layanugu mololata nohibe luto keheliꞌohune.
16 Bonaꞌi moneuba laluꞌafu moneuba foipa nasana nolinogomo bu goloto filise kapolo leꞌmo malalina nasana yaꞌma lolo mehuseꞌnamofihi nohinogomo bu goloto yaꞌma ai kumu luto Huꞌmamofitoga foipanaꞌa li heꞌmi etobo luto ya lilibe. Lulenogo Huꞌmau foipanaꞌa li heꞌmi etoto mino kosaba huse kapolo leꞌmo malalibe. To filise kapolo leꞌmo malalina nasana yaꞌma foipana huꞌehinaꞌa mone niꞌibe. Ya huꞌohutaꞌamu Huꞌmamofitoga lilata foya lilabe luto menolube. 17 Bonaꞌmagi bati mehina hapaꞌa hilatanaꞌa asagaꞌi foipana niꞌinaya, foipa nasana lugaꞌa yaꞌma filise kapolo eneleꞌmo memalalinaꞌmu yabe.
18 Lali ma luto kehelilata nohune. Huꞌmamofitogati huto hiꞌahanamagi yaꞌma foipana lite meminalanaꞌmu yabe. Huꞌmamofihi panaꞌauba yagapanaꞌamagihi li pili koto kaba hu epelelenogo foipa nasanamofihi afoꞌafu enugufalo moneꞌa li mekehelilinaꞌmu yabe.
19 Lali Huꞌmamofitogati huto huꞌohuta yaꞌma noto noto melugu bonaꞌi moneꞌamagi asagaꞌnaloga enali foipanamofihi afoꞌafu ai nosipenuga kete nehabe luto keheliꞌohune.
20 To ma luto moneꞌa hiti keheliꞌohune. Huꞌmamofihi panaꞌa aiꞌa melugu limito keheli fe lulataꞌna li huto hu limiꞌehinamo niꞌinaya, Huꞌmamofihi lamanaꞌamofihi hapaꞌa keheliya ito kehelilata nohune. To Huꞌmamofihi ka lamanaꞌalo i segito yaꞌma panaꞌa Yesu Kilisitohi nosipenuga minoto lito nohune. Aiꞌa yaꞌma Huꞌmamofihi lamanaꞌa to minoba minoba huseꞌnamofihi afoꞌafu nohibe.
21 Palalaꞌni panaꞌnise, lenali laga mehinana faga lugefa nasanalo lenemegesa hu emite kaba hite minalo.