YONI Napa 2
Ai koyoto epiꞌehina fayahi
1
Oho, kai Sipi Bouba keleꞌmo eto huꞌehina aꞌise. Olopa bo koheꞌamofita nani fayahi koyo nokumube. To kai paka panaka fayaha nasana yaꞌma koyoto noepube. Nani komopaꞌni lepito koyoto nolepube. To naniꞌnisigo meniꞌibe. Kaꞌa lamanaꞌa kehelite komopaꞌanigu melelata nehana bonaꞌi enali asagaꞌi komopaꞌani lepilata nehana niꞌibe. Ka lamanaꞌa yaꞌma komopatigu nohina to lali hiti minoba minoba huto mino lito buto minalinagihe. Ya higo komopati lepilata nohune.
Afotifu, Huꞌmau to ai panaꞌa Yesu Kilisitou ai leheꞌmoto ginaga fi letoto to fulunaꞌa li huto hu letoto nohinogo kaꞌa lamanaꞌamofihi to komopati emilutamofihi yaꞌma komopaꞌagu mino lito buto minalune.
Kilisitou lu limiꞌehina mono ka li pili kalune
Paka panaka lugaꞌa enali afotifu lu moloꞌehina kamofihi yaꞌma keheliꞌehiteꞌani kaꞌa lamanaꞌa yaꞌma lite minelata nehana yabe luto hapaꞌani ya suhi huto kehelilotoꞌni komopaꞌnigu negelo bito minolata nohube. To itoꞌniga, kaiꞌi Sipi Bouba lu moloꞌehina kaꞌa lugaꞌa lu kumugo keheliꞌahane. Kaꞌa lu moloꞌehinaꞌa kosabaꞌi meniꞌibe. Hapi fiꞌehinagati emasana kehelito oba oba huto nominotamo anamofipo yaꞌma ya luto lu kimilugi kehelibo. Lali asagaꞌi komopati ai eminogo ai eminogo huto minalune. Huꞌmau moloꞌehina kaꞌa kehelito megeꞌi mololata nohuta yauba komopati ai eminogo ai eminogo hulata nasanauba yaꞌma lolo hulata nohibe. To Huꞌmau lu moloꞌehina kaꞌa hapaꞌagati hapi fite kehelite eba eba hite neminanamo yaꞌma komopatini emilete bite minalabe luto lu nolepube.
Ka Keheliꞌahane. Fato mono ka lilabe lite lenimiꞌi melelata bonaꞌi babu lite huto hilete noto noto hepatoga i tili hite biꞌahabe. Enali Yesu Kilisito kumu yaꞌma melugu lusi gufa hiti lito huto huꞌehinamo niꞌibe lite kaꞌa yaꞌma ibe fitebe hilata nehabe. Bonaꞌi ya hanaꞌamagi yaꞌma lenimiꞌi melelata bonaꞌi Kilisitohi fatehe bonaꞌa yaꞌma nehabe luto lilune. Foyaꞌa lutogo lenalitoga legeyaꞌa huto huꞌehina yaꞌma sibi hu laligi lite kaba hu bati hite minalo. Ya hite minete, minaꞌa lamanaꞌa bati hite yamofihi silagaꞌi lilabe.
Lugaꞌamagi enali Kilisitou mono ka lu limiꞌehinamofihi li pili mekese be ligite kaꞌa mone lilete li sibi hilana enali Huꞌmamofihi lite enaliꞌna lolo mehilanaꞌmu yabe. Lugaꞌamagi enali ya mehise Kilisitohi ka lamanaꞌa kehelite lilete minalana yamagi afotifu yagi to panaꞌa yagi li pili kete lite etalitoga malalanaꞌmu yabe. 10 Bo moneubafi bo moneuba yaꞌma Kilisitou lu limiꞌehina kaꞌa mekehelilinauba yamofihi kaitoga kaga lu lepilube luto nolinogomo kai be metigise nohuto to nohakanugu leꞌmo memolobo. To ana bomofihi soso mehu etobo. Henabe lutobe? 11 Lugaꞌamagifi lugaꞌamagi bonaꞌi ya hite be tigilana yaꞌma foya sibinaꞌa lilata nohinalo leꞌmo bati hite moneko legege hilanaꞌmu yabe. Yaꞌma bati mehuꞌehibe.
Kaga su hoꞌehinamofihi kaꞌa
12 Kaga lugaꞌa asagaꞌi niꞌinaya fayahi koyolata nagamilugu fayaha nasanagu koyoto mekimilube luto keheliꞌohube. Nani kaitoga meleꞌisi binogoꞌni nabagaguti ka lu keheli fa keheli huto keheliloto komopatigu bati hinogo kehelilune luto keheliꞌohube.
13 Kai paꞌi kogonaka Huꞌmau leꞌmo eto huꞌehina ai yagapanaꞌa enali hiti nehafihe lite kekeꞌi neli ketabe.