4
Satau Yesuhi miꞌi moloꞌehina
Mk 1:12-13; Lk 4:1-13
Ya hulago Huꞌmamofihi Sikalafuꞌauba Yesuhi leꞌmoto ka melugu Satau fi taga hu etalibe luto buꞌehina. Yesu yege 40 to 40 sinihi noseꞌna menose anaga minoꞌehina. Ya huloto alihi sipi kauꞌna hoꞌehina. Ya higo Satau aitoga henetiloto ma luto lu emiꞌehina: Kai Huꞌmamofihi panaꞌmo nohutomo kaꞌma niꞌina efahi lu epitogo noseꞌna lolo hino. Yesu kaꞌalo nonaꞌa ma luto lu emiꞌehina: Monolugu ma luto niꞌibe: Bonaꞌmofihi komopaꞌa noseꞌnauba li buto mebilina ai asaga kaga Huꞌmau moloꞌehinaubagoko leꞌmo buto bito hetofa kapolo malalinaꞌmu yabe.
Ya luto ligo akuꞌi heꞌmito Satau Yesuhi leꞌmoto mone hepato buloto mono nohi latahaꞌa kosa kosa huꞌehinalo leꞌmoto tito heꞌmi etoloto ma luto lu emiꞌehina: Kai Huꞌmamofihi panaꞌa nohutomo maloti heleko lago uma melugu limibo. Mono kauba ma luto lulata nohibe:
Huꞌmau kai kumu luto
ageloꞌa enoho lifinogo limite nehinogo
enali enayanugu limito ketogo
keleꞌmo saga hilanaꞌmu yabe.
Ya hinogo efahuba kigika noto
ya huto mehilinaꞌmu yabe.
Ya noligo Yesu kaꞌalo ma luto nonaꞌa lu emiꞌehina: Monolugu moneꞌa hiti ma luto niꞌibe: Kai Sipi Bomofihi fi taga mehu etobo, ai Huꞌmakafu nohibe.
To yaloti heꞌmito Satau Yesuhi leꞌmoto yatama kosa mone ninalo leꞌmoto tiloto asagako kapo lepito anana anana hetofana ninamofihi lepiꞌehina. Ya huloto ma luto Yesuhi lu emiꞌehina: Kai kolohupa nohi filoto nunumu lu netoto nigi li saga huto nofokehi halata asagaꞌna kaigo kimi su halube. 10 Ya ligo Yesu Satahi ho lifito ma luꞌehina: Satao, abufa hubo. Mono kauba: Huꞌmamofihi Sipi Bo aisigo giꞌa li saga huto fokehi hoto agoya hu emibo, luto lulata nohibe.
11 Ya ligo Satau heꞌmi etoto abufa nohigo agelomagi ete analo Yesuhi heꞌmeꞌahana yabe.
Yesu Galili melugu liliꞌna hapi fiꞌehina
Mk 1:14-15; Lk 4:14-15
12 Yonihi naga foyagu leꞌmo malabe lite lanaꞌa Yesu akeheliloto ai Galili melugu bufa huꞌehina. 13 Ya huloto ai Nasalete hepato meminoꞌehina ai heꞌmito buto Kapaneami hepato minoꞌehina. Kapaneami ai Galili Hefuhi belehaꞌalo Sebuluni to Nafatali melugu minoꞌehina yabe. 14 Ya huꞌehigo Huꞌmau kaga mone lu huto huto bo Aisaiyaha bagalo moloꞌehinauba legeyaꞌa huto nohibe. Ai ma luto noli:
15 Sebuluni meꞌi to Nafatali meꞌi
nagami hefutoga nina,
to hepaꞌi Yotani Nagami beletoga
mino bego bego huꞌehina,
to Galili ifoꞌaga
fegutoga bonaꞌi neminana kegiꞌa yabe.
16 Bonaꞌi enali metepunagu neminana
enali sipi logo fana mehenaꞌa abu geꞌahabe.
Enali bonaꞌi metepu ito
filisemofihi hepaꞌi ninalo neminana
enalitoga fana mehena
ahuto hu epolo baga iꞌehibe.
17 Yaꞌmana kanaloti hapi fito Yesu mono ka ma luto lu epiꞌehina: Foipanatiniguti komopatini i gelehe hilo. Kokulumamofihi kapoꞌa anasi aꞌo leba toꞌehibe.
Loegi loegi bo Yesu kehe igo megeꞌi meleꞌahana
Mk 1:16-20
18 Yesu Galili nagami Hefuhi belehaꞌaga kapo moloto notubuto loe kogunale bu etogoꞌehina. Simoni, enali Pita lite giꞌa helata nehana hiti to gonaꞌa Atulu, etali hefunugu faya gutalafa melete nehaꞌigo bu etogoꞌehina. 19 Ya huloto Yesu ma luto lu etimiꞌehina: Nani nemegeꞌi meleꞌinogo nani letelepinogoꞌni bonaꞌi eneleꞌmo kefefe hite lilaꞌibe. 20 Ya ligo etali hololu lite faya gutalafaꞌatiti neheꞌmite Yesuhi megeꞌi meleꞌahaꞌina yabe.
21 Bu fotoꞌalo mololoto ana huto kogunale Yemesi to Yoni, etali Sepetihi panaꞌa nehaꞌigo bu etogoꞌehina. Etali botiꞌatitigu afoꞌatitifi hiti faya gutalafa li loloba hite nehaꞌigo Yesu kehe i etimiꞌehina. 22 Ya higo hololu lite afoꞌatitifi hiti to boti hiti neheꞌmite Yesuhi megeꞌi meleꞌahaꞌina yabe.
Yesu babu boanaꞌi eneleꞌmo bati huto mono ka lu yege ho epiꞌehina
Lk 6:17-19
23 Yesu Galili kegiꞌa minomofaꞌna huto mono nohaꞌanigu tiloto boanaꞌi mono ka lu epila to Huꞌmamofihi Kapoꞌa kumu kaga lu epila nohuto to boanaꞌi enebesiꞌehinana li heꞌmi epolola to enigi enayahi sibina hula ya hula huꞌehina bonaꞌi eneleꞌmo bati huꞌehina yabe. 24 Ai kagaꞌa Silia kegiꞌa bu baga ilago kehelilete enali bonaꞌi anaga enebesinafi to foipa liꞌahana bonaꞌifi to fato fatoꞌna epesiꞌehina bonaꞌi eneleꞌmete Yesu nohinalo eꞌahana. Ya hago Yesu asaga bonaꞌi eneleꞌmo bati nohuto eneleꞌmo ye ko su hoꞌehina yabe. 25 Babu boanaꞌi Galiliti Tekapoli kegiꞌati to Yelusale hepatoti, Yutia kegiꞌati to Yotani beletoga neminana boanaꞌi asagaꞌi babu lite li nupa hite, Yesuhi megeꞌi molomofaꞌna hiꞌahana yabe.