5
Yesu kaga kosagu lu epiꞌehina
Yesu bu gana babu boanaꞌi megeꞌi lifite nebago ai kosagu tito analo nohigo koko pananaꞌa ai metoga ete mino bego hiꞌahana. Ya hago Yesu kaga ma luto lu epiꞌehina:
Bouba gelo bilinamofihi kagaꞌa luꞌehina
Lk 6:20-23
Bonaꞌi enali komopaꞌanigu nani bati mehina bo nohube lite kehelite yaꞌma minelata nehana enali enegelo bilo. Enali Huꞌmamofihi kapoꞌalugu tilanaꞌmu yabe. Bonaꞌi enali eniginage figo neminana enofokehi lilo. Huꞌmau eneleꞌmo fulu hu epoloto soso hu epalalinaꞌmu yabe. Agoya bonaꞌi enali enegelo bilo. Enali kaga molo epoloꞌehinalo asaga meꞌi lilanaꞌmu yabe. Bonaꞌi enali bebe sete hapaꞌani minenogo Huꞌmamofihi kaꞌalo megeꞌi melete minalana enali enegelo bilo. Huꞌmau alihi asagaꞌna epilinaꞌmu yabe. Bonaꞌi enali lugaꞌa bonaꞌi eniginaga ka lu epite agoya hu epilata nehana bonaꞌi enegelo bilo. Alihi Huꞌmau enegelo bi epito agoya hu epilinaꞌmu yabe. Bonaꞌi enali komopaꞌani gulu gulu ligo neminana bonaꞌi enali enegelo bilo. Enali Huꞌmamofihi bu galanaꞌmu yabe. Bonaꞌi enali luba hiluneꞌmu nehinogomo ana luba folagahaꞌanigu bite kofa hu epelelata nehana bonaꞌi enali enegelo bilo. Huꞌmau ai pananaꞌni yabe lilinaꞌmu yabe. 10 Huꞌmamofihi kaꞌa megeꞌi melete minelata nehana bonaꞌi enali enagabu foya nelitemo enegelo bilo. Huꞌmamofihi kokuluma kapoꞌa enaliꞌna lolo hilinaꞌmu yabe. 11 To lenali naniꞌi nemegeꞌi melete neminenogo lugaꞌa bonaꞌmagi bu lenegelete enitaluga logo binogo foipa faipa ka li lepelete lenegene mane ite ka fato fatoꞌmofihi lenalitoga lu nemelenogomo lenali lenegelo bilo. 12 Ya nehinogomo kugufaluga laga kebesinogo kegelo bibo. Sipi minaka kokuluma hepatoga Huꞌmau kaba hu ketoꞌehina kimilinaꞌmu yabe. Koyapaꞌi ana suhi hite lu yege hose bonaꞌi kohe tete huto hanamagihi enegene mane ite eneheꞌahana yabe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.
Bo ai hege legi to logo guluya mehaꞌa legi huto nohibe
Mk 9:50; Lk 14:34-35
13 Bonaꞌi lenali meꞌmofihi hegeꞌa legi hite nehabe. Ya huꞌehina ana hegemofihi lagaꞌa abu su holagomo lenali akuꞌi hena hago ana hegemofihi laga lenalitoga olata nohibe? Ya hina hegemofihi lilinaꞌa meminolata nohibe. Enali bati mehuꞌehibe lite li neheꞌmigo boanaꞌi analo lapasa ite kapo melelata nehabe.
14 Lenali melugu fana mehenaꞌa legi hite nehabe. To hepaꞌi mone kosagu minolata nohina ana hepaꞌi bona enubulo fala kito meminolata nohibe. Ai hutoꞌi minolata nohibe. 15 Bonaꞌi enali libiꞌi li kulu tilete somotu ifi metalibe. Enali ifo hitalo malago nonugu nehana bonatoga kululu tuto fi besa lo baga igo be ge fana tete minelata nehabe. 16 Ya huto ninagi lenali libitini ligite boanaꞌi enali enubulo binogo lenali hetofa hapatini bu gelete to enali ana hite Sipi Bo Huꞌmatinifu kokuluma hepatoga nohinamofihi enegelo bite giꞌa liyafa hilabe.
Keya ka hapaꞌamu lu enelepiꞌehina
17 Lenali nani kumuꞌi Mosehi keya kaꞌa hiti to lu yege hose bonaꞌmagihi kaꞌani hiti li heꞌmilube luto oꞌehibe lite mekehelilo. Nani li heꞌmilube luto meoꞌohuna ana kagaꞌa luꞌehinamofihi pa salibe luto oꞌohuna yabe. 18 Uleꞌale huto lusiga maꞌnaka luto nani lu nolepube, asagaꞌna ma meꞌi hiti kokuluma hiti su hoto bilinaya Huꞌmamofihi keya kaꞌa kitili kitiliꞌna su hoto mebilina analo minoba minoba hilinaꞌmu yabe. 19 Ya huꞌehinagi bo moneuba Huꞌmamofihi keya kaꞌa nesiꞌasi li gofa hoto pelesa iloto lugaꞌa bonaꞌi ana suhi huto enelepilina kokuluma kapolo giꞌa nesiꞌasi minalibe. To bo moneuba hetofana huto keya kamofihi liyafa huloto megeꞌi moloto nominoto boanaꞌi ma kaga megeꞌi malalo luto eneleꞌmo ho tiloto hetofa kapogu malalina ai kokulumalugu sipi giꞌa minalinaꞌmu yabe. 20 Ya huꞌehina nani lenekesa nobube. Lenali Huꞌmamofihi laga besina suhi hite hetofanaguti minalanauba Felosi bonaꞌi hiti to keya kaga enelepise bonaꞌmagihi hapaꞌani enebe liginogoko lenali kokuluma kapolo nehetilanaꞌmu yabe luto Yesu lu epiꞌehina yabe.
Enipagu logo bisemofihi hapaꞌa
Lk 12:57-59
21 Koyapaꞌi kaga mone ma lite keya kagu tatatinigihi lu keyeꞌahana akeheliꞌahabe: Bo moneuba mone bo ho fililina ana bo ai ka foyagu filinaꞌmu yabe. 22 Ya huꞌehina yatai aku nani lu nolepube. Bo moneuba gonaꞌa ipakafa halina ai ka foya lilinaꞌmu yabe. To bo moneuba gonaꞌamofihi kaiya faꞌmene bati mehina bo nohane luto ka emekilina kanisole bolo ho tito ka foya lilinaꞌmu yabe. To bo moneuba gonaꞌamofihi negi nagi noto bati mehuꞌahata bo nohane luto ka emekilina aiya loba loba logo kapogu bilinaꞌmu yabe luto Yesu lu epiꞌehina yabe. 23 Ya huꞌehinagi kai Huꞌmamofihi lokiya fi emilubeꞌmu hitalo oloto yataꞌa kogonaka ka emekiꞌehilata kekesa hokolo hinogomo 24 asagaꞌna ana hitalo nomoloto hololu luto buto kogonaka leꞌmo fulu huto ya huto kipakafa hoto ka emekiꞌohuna yatai lubeyaga nounagihe luto li koguna ileteꞌatiti yalo alihi oto Huꞌmamofihi hitalo lokiya fi emibo.
25 To bo moneuba ka foyagu keleꞌmo malalubeꞌmu keleꞌmoto nobinogomo kapoga nebitetiti kai meleꞌisi hololu luto ipakafa mehoto kiya yogokolo hu emibo to ka hetofaꞌa lu emito koguna ito minobo. Bonaka ana bouba yasimofihi yato keleꞌmo melenogo to yaloti yaꞌmauba polisi bomofihi yato keleꞌmo melenogo yaloti polisi bouba naga foyagu keleꞌmo molo lalibe. 26 Ya hinogo anaga nohutoka efahi tina hu ketoꞌehinamo molo emiloto nagaluguti su halane, to tinakalo emi pa mesotomo ana naga foyagu minomo buto emiletogomo su halataꞌmu yabe, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.
Bo alobole li sibina husemofihi hapaꞌa
27 Lenali koyapaꞌi yaꞌma kaga lago akeheliꞌahana yabe. Lenali bo alobo gofa mehalo. 28 Ya huꞌehina nani yatai ma luto lu nolepube. Bo moneuba aꞌi mone bu goloto buluꞌi hoto ipaꞌa emito minalina, ai komopaꞌagu ya huto kehelilinauba, ai alobo huto minosemofihi keya kaꞌa li gofa hoto komopaꞌagu foipana nohibe. 29 To lamagakaga kubukauba ligo foipana nohutomo li kutu hoto heꞌmilago bubo. Kugufaka luga kegiꞌa fenene hinogo nohuto minoba minoba kapogu bilata bati huto yabe. To kugufaka asagaꞌi niꞌinogo nohuto logo kapogu bilata ya bati mehuꞌehibe. 30 To kayahi lamagaꞌauba ligo foipana li huto nohutomo ana kayahi laga huto heꞌmilago bubo. Mone kayahi laga hu heꞌmilago ya hina bati hutitaꞌmu asaga kugufaka niꞌinogo logo kapogu bilata bati mehutitaꞌmu yabe.
Bo alobo loko husemofihi hapaꞌa
Mt 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18
31 Koyapaꞌi bina kagu ka mone ma luto minoꞌehina yabe: Bo moneuba lihaꞌa heꞌmi etalubeꞌmu nohutomo fayahi mone ya huto lihaꞌni heꞌmi etobe luto koyoto emibo luto nina yabe. 32 Ya huꞌehina nani yatai lu nolepube. Bo moneꞌmofihi lihaꞌa fato bo hiti koto ho tito mehuse bati huto nominago to ana bouba yaꞌma lihaꞌa heꞌmi etolenogo to yalo ana lihaꞌauba fato bolo buto minalina ai yaꞌma bomofihi hapaꞌauba ligo lihaꞌauba li alobo huꞌehina keya ka gofa nohabe. To bo moneuba ana aꞌi lilotomo ai bo alobomagi keya ka li gofa holago foipanaꞌa nominabe.
33 To mone keya ka tatatigi alago lenali hiti akeheli su heꞌahanaya ma luto niꞌibe: Kaga mone nolutomo ana kaga faga yabeꞌamu leꞌmo amuya malalubeꞌmu lutomo lusiga luto ifoloti nolube luto melubo. To lusiga nolutomo lusiga maꞌnaka nolunagihe luto lu hokolo huto lubo. 34 Ya huꞌehina yatai nani lu nolepube. Lenali kaga mone leꞌmo amuya malaluneꞌmu nehitemo ifo muya kokuluma hepatoti nolune lite melilo. Kokulumaꞌi ai Huꞌmamofihi hepaꞌa niꞌibe. 35 To lenali kaga mone leꞌmo amuya malaluneꞌmu nehitemo meꞌi gi mehalo. Meꞌi Huꞌmamofihi lagaso hepaꞌa niꞌigo aiꞌnanalo giꞌa mololata nohibe. To lenali kaga mone leꞌmo amuya malaluneꞌmu nehitemo lenali Yelusale hepaꞌi giꞌa mehalo. Yelusale hepaꞌi ai Sipi Bomofihi hepaꞌa niꞌibe. 36 To kaga mone latahakalo li moloto lu amuya memolobo. Okaka legeyaꞌa moneꞌisi koholina li lolo hula to nupaꞌna li lolo hula mehilataꞌmu yabe. 37 Ya huꞌehinagi lenali oꞌyo lila, to oꞌe lila hite anaꞌasiya lilata hilo. To kaga analo lu yatama hite lilata nehana kagamoya foipa bo Satatogati olata nohibe.
Bati mehina suhi nehanalo nonaꞌa akuꞌi hulatamofihi hapaꞌa
Lk 6:29-30
38 Yaꞌma kaga koyapaꞌi ahuto hina lenali akeheliꞌahabe. Kai kubuka i polo nehinogomo ana huto enali enubu i polo hubo. To kabaga yogoꞌa ife nesenogomo kai ana huto enali enabaga yogoꞌa ife sobo. 39 Ya huꞌehina nani akuꞌi yatai lu nolepube. Lenali bo moneuba osahi lenehenogomo lenali ana bo nonaꞌa mehalo. Lenabaga hapaꞌalo lamagatiniga inogomo mone kegiꞌa i gelehe hu emitogo ino. 40 To bo moneuba ka foyagu keleꞌmo malalubeꞌmu nohuto kefeka nolinogomo guka hiti heti emitogo lino. 41 To bo moneuba anaꞌinaꞌa neheꞌmoto lito buto emasilo limilane linogomoya kai heꞌmoto buto ai luꞌehina be ligito fotoꞌalo emibo. 42 To bo moneuba anaꞌina nimibo luto kehe inogomo kai emibo. To anaꞌina kaitogati yokaꞌi lilune lite kehe neinogomo kai oꞌe luto kemegesa hu meepibo.
Fatehe bonaꞌi eneleꞌmo laga husemofihi hapaꞌa
Lk 6:27-28, 32-36
43 Koyapaꞌi yaꞌma kaga huto huꞌehina lenali akeheliꞌahabe: Lenali bonaꞌi lenalalutinigigo eneleꞌmo bati nehite fatehatini lenipakafa ho epite eneleꞌmo fato malalo. 44 Ya huꞌehina nani yatai akuꞌi lu nolepube. Fatehatini eneleꞌmo bati nehite to lenaliꞌi leneleꞌmo bati mehilana bonatoga nunumu Huꞌmamofitoga hu epelenogo ai eneheꞌmalibe. 45 Ya hilete yalo lenali kokulumalugu Afotinifihi pananaꞌa lolo hilanaꞌmu yabe. Ai bo foipaꞌafi to bo manaꞌafi enogo moneꞌago huloto anabo anabo yegeꞌamofihi fana mehaꞌa epilata nohibe. To ana huto koꞌi bo manaꞌa noepito bo sibinaꞌa noepito hulata nohibe. 46 To lenali bonaꞌi enipa lepilata nehana bonaꞌi enipa epite eneleꞌmo bati hilata nehanaguti hena minaꞌa lilana niꞌibe? Enali foipa boanaꞌi hiti takisi lilata bonaꞌi hiti ana suhi hilata nehabe. 47 To kai kalalukafinogo yahi emito be notigito fatehakamofito kubu bu go fatoga nomalata henanaloti lugaꞌa bonaꞌi enebe ligilata niꞌibe? To fegutoga bonaꞌmagi hiti ana suhi hilata nehabe. 48 Ya huꞌehinagi lenali asaga yupahi hetofanaguti minete hetofa foya lite bebe sete kokulumalugu Afotinifu hinaꞌa hite minalo, luto Yesu lu epiꞌehina yabe.