6
Bonaꞌi eneheꞌmosemofihi hapaꞌa
Lenali kaba hu bati hilo. Lenali hetofa hapatini asaga boanaꞌmagihi enubulo enali be galabe lite li huto hite lolo mehilo. To lenali ya hilana kokulumalugu Afotinifitogati minaꞌa melilanaꞌmu yabe.
To feꞌnohaꞌa meniꞌise bomofihi anaꞌina heꞌmoto emilubeꞌmu nohutomo, kai fagalo bonaꞌmagi mono nonugu hila to kapo napagu hila nehanaꞌa huto bona enubugu fi yotili katili ito bula ola mehubo. Ya hilata nehana bonaꞌiya enali boanaꞌmagi bu lagalabe lite hilata nehabe. Nani lusiga luto lu nolepube. Enali alihi melilana minaꞌani yatai alite neminabe. To feꞌnohaꞌani menilina bonaꞌi eneheꞌmalubeꞌmu nohutomo legeso huto fala kito sugunaꞌi lolo hubo, to kayahi lamagaꞌagati ya hilubeꞌmu nohutomo kayahi sogaꞌa lu meemibo. To kai ya huto fenene huto sugunaꞌi lolo huletogomo Afokafu kokulumalugu nohinauba asaga sugunaꞌna bu go baga ilata bouba bu kogoloto alihi mina kimilinaꞌmu yabe.
Nunumumofihi hapaꞌa
Lk 11:2-4
Kai nunumu hilubeꞌmu nohutomo fagalo bomagi hilata nehana suhi kai mehubo. Enali mono nonugu ho tite nehite nunumu lilata nehabe, to hepalugu sipi kapo i loe lae huꞌehinalo bite bona enubugu nehite nunumu hilata nehabe. Nani lusiga luto lu nolepube. Enali minaꞌani aliꞌahabe. To kai nunumu hilubeꞌmu nohutomo legeso huto kose nohakagu tiloto kafeka li hekini loloto Afokafitoga numuna hu emitogo ai fala kito nohinati keheli ketalibe. To ai Afokafu asaga sugunaꞌi ninana bu golata bouba bu kogoloto analo nonaꞌa kimilibe.
To lenali numuna hiluneꞌmu nehitemo kegeiyo bonaꞌmagi nehanaꞌa hite yatamalo kaga babu lite melilo. Enali babu kaga linogoti Huꞌmau nunumuti keheli bati hilibe lite lilata nehabe. Lenali enali suhi lite enemegeꞌi memalalo. Nunumu mehiꞌahago Huꞌma Afotinifihi kaga lu emilanaꞌa komopatinigu abu go su holata nohibe. Lenali ma lite numuna hu emilo: Afotiga, kokulumalugu minane, kigika hetofa huto fato minalibe. 10 Kai kapoka ai huto hino, luto nolune. Enali kabaga liyafa hite kokuluma agoya hi nekimigo lali melugu ana suhi huto kabaga liyafa huto kofokehi haluneꞌmu nolune. 11 Kai yatai noseꞌnati limibo. 12 To kai foipanati li heꞌmi letobo, to lali ana huto bonaꞌmagi foipana nehiletana li heꞌmi epalalune. 13 Kai sipi fi taga huseꞌnagu leleꞌmo memoloto foipanamofihi afoꞌafitogati leleꞌmo lubuto bibo.
14 Kehelilo. Lenali bonaꞌmagitoga foipana li huto hu epeleꞌahana lenali li heꞌmi epelenogo, ana huto kokulumalugu Afotinifu lenali foipanatini li heꞌmi lepalalinaꞌmu yabe. 15 To lenali boanaꞌi enali foipanaꞌani li meheꞌmi epalana ana huto kokulumalugu Afotinifu lenali foipanatini li meheꞌmi lepalalinaꞌmu yabe, Yesu lu epiꞌehina yabe.
Noseꞌna mo sisemofihi hapaꞌa
16 Lenali mono kaꞌmu lite noseꞌna mo site neminetemo fagalo bomagi hilata nehana suhi hite lenokaba li sibina mehilo. Enali enokaba li sibina hilata nehanaya asaga boanaꞌmagi bu enegelete noseꞌna mo siꞌahabe lite lu epalalabe lite nehabe. Nani maꞌnaka luto lu nolepube. Enali ya hilata nehana bonaꞌmagi minaꞌani aliꞌahabe. 17 Ya huto niꞌinagi kai noseꞌna mo sito nominotomo okakagu mesebe nofoloto kokabaluga nagami koto li kosaba huto humofaꞌna hubo. 18 Ya hitogo boanaꞌmagi enali ya huto noseꞌna mo siꞌehina bo menohibe lite lilanaꞌmu yabe. Ya huletogo Afokafu fala kito fenene nohuto asagaꞌna bu golata nohinauba alihi hetofa minaꞌa kimilinaꞌmu yabe.
Hetofana li nupa hulatamofihi hapaꞌa
Lk 12:33-34
19 Lenali ma melugu hetofa hatofa feꞌnohatini li nupa mehilo. Ma melugu molepa kafamagi hiti to kagopa logoseꞌnauba anana anana li sibina hulata nohigo to guminalo bomagi kafe sigite gumina felelata nehabe. 20 Ya huꞌehina lenali kokulumaluguꞌnatini li nupa hilo. Asagaꞌna kokulumalugu nina ai kagopa melogolata nohibe, to molepa kafauba menolata nohibe, to guminalo bouba kafe sigito tito gumina melilata nohibe. 21 Yogo feꞌnohaka niꞌilinaga asaga yupahi komopaka minolata hilinaꞌmu yabe.
Kugufakamofihi fana mehaꞌa
Lk 11:34-36
22 Lubumoya lugufamofihi libiꞌa legi huto niꞌibe. Kubukauba bati huto niꞌitomo asaga kugufakaloga i besa lo baga ilata nohibe. 23 To kubuka sibina huꞌehigomo asaga kugufakalo metepu i baga noibe. To kailugu fana mehena ninauba akuꞌi metepu hapi fito gilotomo analo sipi metepu i baga noibe.
Koko panaꞌuba loe bonaꞌmofihi liliꞌna melilata nohibe
Lk 16:1; 12:22-31
24 Koko panaꞌi moneuba loe bolo moneko kumu liliꞌna lilata menohibe. Ya hilina ai mone bomofihi liliꞌna li bati nohuto mone bomofihi liliꞌna li bati mehilinaꞌmu yabe. Lenali Huꞌmamofihi liliꞌnalo boꞌa neminete efapofihi liliꞌnalo boꞌa moneko kumu meminalo.
25 Yaꞌmu luto nani lu nolepube. Lenali nagamiꞌi to noseꞌna nete minalanaꞌmufi to gukete lenugufalo li hekelete minalanamuꞌi lenelesa nolinogo lenekesa yigiba yigiba mehilo. Bati huto minoseꞌnauba noseꞌna hoꞌehifi to bati huto minoseꞌnauba guketemofihi hoꞌehibe? 26 Lenali nama helo lili hilata nehanamagihi bu enagalo. Enali noseꞌna foyagu hekelelete limo limo melete nelata menehabe. Huꞌma Afotinifu kokulumalugu nominanauba noseꞌnaꞌani epilata nohibe. Lenali nama enebege ligite nehana menekehelifiye? 27 Hiya bomaka minomo bilata kanaꞌagu kelesanaguti minalata niꞌibe?
28 To hena hibe lite lenali gukete li hekelete minalanaꞌamuꞌi lenekesa yigiba yigiba hilata nehabe? Lose toseꞌna fegutoga minolata nohina enali hena hena huto tilata nehafi lenali bu galo. Enali liliꞌnaꞌani lila to guketeꞌani li hekelela menehabe. 29 Nani lusiga luto lu nolepube. Solomoni feꞌnoho bo minanaꞌa huto guketeꞌa ma lose tose kifinamagi li nehekalanaꞌa huto li hekoloto meminoꞌehina yabe. 30 Yatai huto hilete yago fenene hilete nehana lose tose kifiꞌnamagihi Huꞌmau guketeꞌani hu epololata nohibe. To lenaliꞌiba ana huto leneleꞌmo bati huto guketetini mehu lepalalina niꞌifihe? Lenegekesa menina bonaꞌi nehafi?
31 Ya huꞌehinagi lenali noseꞌna nalanaꞌmufi to gukete li hekalalanaꞌmu lenekesa yigiba yigiba hilete lenelesa melino. 32 Enali mono ka mekehelise bonaꞌmagi asaga yaꞌmananaꞌmu megeꞌi lifite kene ilata nehabe. Ya huꞌehina kokulumalugu Afotinifu asagaꞌna lilanana ya huseꞌna lilanagi luto akeheliꞌehibe. 33 Ya huꞌehinagi kai yataꞌa Huꞌmamofihi kapoꞌalo li kubulo moloto megeꞌi meletogo ai gelo biloto asagaꞌna batiꞌa kimilinaꞌmu yabe. 34 Ya huꞌehinagi yagomoꞌmu henaꞌni hilube luto kekesa yigi babu melubo. Huꞌmau yagomo kaba hu ketalibe. Kai moneko moneko kanamuꞌi kekesa kehelito minobo.