28
Yesu mulimoguti ho tiꞌehina
Mk 16:1-10; Lk 24:1-12; Yn 20:1-10
To etehi goꞌi noligo Yuta bonaꞌmagi fuli yupahaꞌani salelegu su halubeꞌmu nohigo loe aꞌi Malia Magatala to yaꞌma fato Malia hiti muliꞌmogu biꞌahaꞌina. To meleꞌisi mone imimaꞌi sipinamo liꞌehina. Huꞌmau mone agelo ho lifigo limiꞌehina bouba yaꞌma mulimofihi efapo hekini loseꞌna li koli heꞌmito ana efapolo minoꞌehina. Yaꞌma agelo okabaꞌalo kopisiꞌna suhi huto besa besa loꞌehigo to gukete ana huto koholina sipiꞌamo huto huꞌehina. To gimi bomagi aiꞌi be gelete sipi koli hite afoya foya ilete enubu neta neta bite melugu keꞌahana.
To agelouba aꞌmaleꞌi lu etimiꞌehina: Letali koli mehiliyo. Yesu malipu yafalo ho filiꞌahana bo kumu sa sa nehaꞌinamoꞌmu akeheliꞌohube. Ai maloꞌi menohinagihe. Ai filiꞌehinagati aku ho tilube luto luꞌehinaꞌa ya huto ho tiꞌehibe. Ete manugu tilete koyapaꞌi gufaꞌa koꞌehinalo be galiyo. To letali yatai koko panaꞌa nehanalo meꞌme hite bite filiꞌehinagati ho tiꞌehibe lite lu epiliyo. Ai Galili kapogu tubuto enali hiti analo fo tumala hilune luto luꞌehinagihe lite lu epiliyo. To nani alu noletumube agelouba ya luto luꞌehina kaga. Ya noligo ana aꞌmaleꞌi sipi koli hite aku etegepohi nelite muliꞌmoguti heꞌmite hololu lite bite koko panaꞌaloga agelomofihi nonaꞌa lu epilubeꞌmu biꞌahaꞌibe.
To etali hololu lite nebaꞌigo anaꞌasi enubulo Yesu kapogu huto huꞌehibe. Nehaꞌifiye? luto lu etimiꞌehina. Ya ligo etali ete gigusaꞌalo nu kilete meto kelete aitoga agoya hu emite mineꞌahaꞌibe. 10 To Yesu lu etimiꞌehina: Koli mehiliyo. Nogonamu tamuꞌni nehanaga bite Galili kapogu nanitoga enogo fo tumala hilune, luto lu epiliyo, Yesu ya luto luꞌehina.
Gimi bomagihi suguna kaꞌani
11 To aꞌmaleꞌi kapo melete tauniga nebaꞌigo gimi bonaꞌi mulimogu kaba hiꞌahanamagi sipi mono bomagitoga bilete asagaꞌi be geꞌahananamo lu yege heꞌahabe. 12 To sipi mono bomagi ana kaga kehelilete mono kanisole bonaꞌmagitoga bite li gehesa hiꞌahana. To yaꞌma mono bomagi gimi bonaꞌi efahi epiluneꞌmu nehabe. 13 Henaꞌmugope? Enali lu epiꞌahana: Yesuhi koko panaꞌamagi foluguꞌi ete gufaꞌa lenali lenubuꞌi kelete nehago gumina lite fenene hiꞌahabe. Ya kaga lu epilo, lite lu epiꞌahana. 14 To ana kanisole bomagi kaga mone hiti lu epiꞌahana: To, Lomu kaba bouba yaꞌma lenali lenubuꞌi keꞌahana kagamofihi kehelilenogo lali yaꞌmana aitoga bati hu lepalalune, lite liꞌahana. 15 Ya lu epiꞌahago gimi bomagi oꞌyo lite efahaꞌani nonaꞌa lilete to mono kanisole bonaꞌi kagaꞌani boanaꞌmagihi yaꞌma lu epiꞌahabe. Yaꞌma faga luseꞌnaꞌani minoba minoba huto bilinaꞌmu yabe. Yatai Yuta bonaꞌi anana keheli amuya meleꞌahana.
Yesu koko panaꞌamagihi enubulo huto huꞌehina
Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Yn 20:19-23; Apo 1:6-8
16 To Yesuhi koko panaꞌa nayahi luga luga su hago nigigusagati mone heleko malago Galili kapologa bilete koyapaꞌi Yesu mone kosagu enelepiꞌehinaga fo tumala hilune lutomo tiꞌahana. 17 To nehetite Yesuhi be gelete aitoga agoya hu emiꞌahana. Enali mone lugaꞌamagi yigise loe lae hilete Yesu nohifi fato bo nohifi lite keheliꞌahana. 18 Yesu koko panaꞌamagihi ma luto lu epiꞌehina: Kokulumalugu hiti melugu hiti asagaꞌna kaba hilane lutomo Afoꞌnifu yaꞌma nimiꞌehina. 19 Yamuꞌi lenali asaga melugu bonatoga bite nani nagaꞌni eneleꞌmo lolo hilo. To ana bonaꞌmagihi afoꞌnifihi giꞌalo hiti panaꞌamofihi giꞌalo hiti to Sikalafuꞌmofihi enigilo li melete nagamiꞌi folo epalalo. 20 To asaga nani lu lepiꞌohuna ka lenali bite lu enelepinogo kehelite liyafa hite megeꞌi malalabe. To lenali kehelilo. Nani lenali hiti asaga yupahi moneka nohinogoti ma meꞌi su halina kanagu hiti lenali akuꞌi minalutaꞌmu yabe.