MAKI
Makiu ka lamanaꞌamu koyoꞌehina
1
Nagami folo epoloꞌehina bo, Yoniu lu yege holata huꞌehina
Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Yn 1:19-28
Ka lamanaꞌa, Huꞌmamofihi panaꞌa Yesu Kilisito kumu maga hapi fito nogobe. Koyapa, ka lu huto huto huꞌehina bouba Aisaiya, Yoni kumu ma luto fayahi goꞌehina:
Kehelibo. Nani Huꞌmau kalo lili bonaꞌni
ho lifinogo,
kohe toto buto
kapo hokolo hu ketalinaꞌmu yabe.
To ai nogoꞌa ka hepatogati
kehe ito ma lilibe:
Kibina bo kumuꞌi kapo li hokolo hubo.
Ai kumu kapo leꞌmo bati hubo.
Ya luto goꞌehina yabe.
To Yoniu, nagamiꞌi folo epoloꞌehina bouba, ka hepatoga huto hulotoꞌa yafege goloto ma luꞌehibe: Komopatini i gelehe hite, nagami felelenogo, Huꞌmau foipanatini pa so lepalalinagihe. Ya ligo, Yutia melugu bonaꞌmagi to sipi hepato Yelusale yaꞌma bonaꞌmagi hiti aitoga bite foipanaꞌanimofihi lu hokolo hilago, ai Yotani nagamilugu nagami folo epoloꞌehina yabe.
To Yoniu, ai gu kataꞌa kameli yagamofihi okaꞌa nakuꞌi hepiꞌohuto, to kafaꞌnama gufaꞌa gilimi biꞌehibe. To noseꞌnaꞌa kenuꞌi hiti upeꞌmofihi nogoyaꞌa hiti nolata minoꞌehibe. To kaꞌa ma luto lu yege hoꞌehina: Nani nemegeꞌi maꞌasi alina bo ai lusi bo nohibe. Nani faꞌmene bo nohube. Nani bati mehina bomofita, faꞌmene lipito suꞌamofihi nagaꞌi kisi etaluna bati menohube. Nani nagamitu okala hu lepoloꞌohuna, to ai Sikalafuꞌi ho lifinogo komopatini okala huto leꞌmo bati hu lepalalibe.
Yoniu Yesuhi nagami folo etoꞌehina
Mt 3:13–4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13
Ana kanagu Yesu, Galili kapoguti Nasalete hepatogati ago, Yoniu Yotani nagamilugu nagami folo etoꞌehibe. 10 To Yesu nagamiluguti notigo anaꞌasilo kokulumaꞌi loko higo Sikalafuꞌuba nama supo huto aitoga nolimigo bu goꞌehibe. 11 To kokulumaguti Huꞌmamofihi nogoꞌauba ma luto luꞌehibe: Kai nigi moneko panaꞌni, nebesita panaꞌni nohane. Nani kofokehi gofa nolube.
12 To yalo anaꞌasi Sikalafuꞌuba Yesuhi fitu foto ho lifigo, ai ka melugu buꞌehibe. 13 Buto melugu nohutoꞌa Satau oto fibe taga ho etoba etoba nohigo, 40 yegegu minoꞌehibe. To ana hepaꞌi ka melugu niꞌigo lopi yagakafa anasi nehanaga minotoꞌa, agelomagi kaba nehi etago minoꞌehina yabe.
Yesu panaꞌalobo lugaꞌamagihi kehe iꞌehina
Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11
14 To alihi Yonihi naga nonugu leꞌme meleꞌahago, Yesu Galili kapogu nehetito Huꞌmamofihi kapoꞌmu ka lamanaꞌa lu yege nohoto ma luto luꞌehibe: 15 Huꞌmau moloꞌehina kana abaga iꞌehinagi, Huꞌmamofihi kapoꞌa huto hilina kanaꞌa maꞌasi aꞌalinaꞌmu yabe. Lenali komopatini i gelehe hitetini ka lamanaꞌa kehelite agoya hi emilo.
16 To Galili nagami beletoga kapo moloto nobuto Simoni to Atulu kogunale faya gutalafa nagamilugu li nemalaꞌigo bu etogoꞌehibe. Etali liliꞌnaꞌatiti faya gutalafa fise bole nehaꞌibe. To Yesu bu etogoto ma lu etimiꞌehina: 17 Letali fayaꞌi kefefe hilata liliꞌnalo neminaꞌibe. Nemegeꞌi eꞌinogomo, to nani bonaꞌi kefefe hilata bomaleꞌi leteleꞌmo ho tilunaꞌmu yabe. 18 Ya ligo anaꞌasi faya gutalafaꞌatiti heꞌmilete megeꞌi biꞌahaꞌibe.
19 To Yesu nesiꞌasi buloto, Sepetihi panaꞌamaleꞌi Yemesi to Yoni bu etogoꞌehibe. 20 Enali ana nagaꞌi botigu nehite faya gutalafaꞌani mu netifigo Yesu bu enogoto anaꞌasi ana loe panate kehe igo etali afoꞌatitifu Sepeti to liliꞌnalo bonaꞌmagihi hiti botigu heꞌmi epelete megeꞌi bifa hiꞌahaꞌibe.
Foipa fele komopaꞌagu minoꞌehina bo yabe
Lk 4:31-37
21 To enali Kapaneami kapogu bite nehetigo yalo fuli yupapogu Yesu mono nonugu tito kaga enelepilubeꞌmu nohuto minoꞌehina. 22 To ka lu noepigo enali yege fite minete ma lite liꞌahana: Ai keheli bati huꞌehina bomofihi supo huto ka lu nolimibe. Mono ka negana bonaꞌmagihi supo huto lu menolimibe. Aiꞌa amuya hiti kagamofihi hapaꞌa lu lelepise nohibe.
23 To yalo ana mono nonugu bo mone komopaꞌagu foipa felemo limiꞌehina bouba nehetito sipi nogo moloto ma luꞌehibe: 24 Ahi. Yesuo. Nasalete nagaꞌise. Lalitoga henaꞌmu noane? Lali lahalubeꞌmu nohuto noapiye? Nani kaimo keheliꞌohube. Kai Huꞌmamofihi panaꞌa, foipa mehuse bo nohane. 25 Ya ligo Yesu keleꞌna ka lu emito ma luꞌehina: Kaga meluse nohutoka komopaꞌaguti toto heꞌmi etobo. 26 Ya ligo foipa feleuba ana bomofihi leꞌmo igo kesepu kesepu ito sipi nogo nomoloto moha tuto heꞌmi etoto komopaꞌaguti tito bufa huꞌehibe. Ya higo asaga bonaꞌmagi topa nehete: Yaꞌma hena huꞌehibe? lite, ai loka hago ai loka hago nehite ma lite liꞌahana: 27 Yaꞌma yuhufa monoꞌi ahuto huꞌehina niꞌifihe? Ai foipa felemagi kumu ka epekinogo kaꞌa keheli emilata nehabe. 28 To yalo meleꞌisi Yesu kumu ka leliꞌali hite bite asaga hepatoga Galili kapogu niꞌina hepatoga bite kaga beto hite lu epiꞌehina yabe.
Yesu babu bonaꞌmagihi enugufa leꞌmo bati huꞌehina
Mt 8:14-17; Lk 4:38-41
29 To Yesu ana mono nonuguti limito, Yemesi hiti Yoni hiti limite bite Simoni Atulu kogunale etali nohaꞌatitigu tiꞌahabe. 30 To ana nonugu, Simonihi yamiꞌafu mukohona nobesigo nebelusalo koꞌehigo enali meleꞌisi Yesuhi ka lu emiꞌahabe. 31 Ka lu emilago ai buto yato lito ana aꞌmo leꞌmo ho tigo nobesinana anaꞌasi fa hu etago, ai noseꞌna huto gabu ito epiꞌehina yabe.
32 To utehi yege nolimigo, asaga noepesina bonaꞌi hiti to foipa fele komopaꞌanigu neminana bonaꞌi hiti aitoga eneleꞌmete eꞌahabe. 33 Asaga ana hepato bonaꞌmagi aitoga ete kasito li gehesa nehago ai fato fato epesiꞌehina bonaꞌi babu lite eneleꞌmo bati huꞌehibe. 34 To foipa fele komopaꞌanigu nemina bonaꞌmagihi foipa felemagi li heꞌmi epoloꞌehibe. To enali foipa felemagi aimo Huꞌmamofihi panaꞌa nohibe lite keheliꞌahanaya nigiꞌni mehalabe luto Yesu kaga lu laga hu epoloꞌehina yabe.
Yesu Galili kapogu kaga lu yege ho epoloꞌehina
Lk 4:42-44
35 To yaloꞌi, etehi foluguꞌi ho tito buto bonaꞌi menemina hepatoga buto nohuto Huꞌmamofitoga kaga luto minoꞌehina yabe. 36 To ya higo Simonigi megeꞌi lifite sa sa hite bite ai nohinalo nehetite ma luto lu emiꞌahana: 37 Asaga bonaꞌmagi kai kumu sa nehabe. 38 Ya lago Yesu ma lu epiꞌehina: Ana, lali kaꞌmuya nina hepatoga buloto nani ana huto ka lu epilube. Nani ana liliꞌnalo aoꞌohuna yabe. 39 Ya luloto buto asaga Galili kapogu bego bego huto mono nohaꞌanigu tito ka lu noepito, to foipa fele li heꞌmi epololata huto minoꞌehina yabe.
Yesu hehe bo moneꞌmofihi leꞌmo ye koꞌehina
Mt 8:1-4; Lk 5:12-16
40 To yaloꞌi hehe bo hepuhaꞌa gofana huꞌehina bo moneuba aitoga lahupa nohi fito amuya moloto ma luto loka hoꞌehina: Oho. Neleꞌmo bati hilapiye? Keheliꞌahata bo nohatagi, neleꞌmo bati hilapiye? luꞌehina. 41 Ya ligo Yesu sipi kekeꞌi nolu etoto yahi li su toto bako huto ma lu emiꞌehina: Ana hu ketalube. Gufa hu bati hino. 42 Ya ligo anaꞌasi gufalo hehe nobesinana i gololo tigo gufaꞌa gulu gulu luꞌehina yabe. 43 To Yesu amuya ka lu emito ma luꞌehina: 44 Kehelibo. Kai yaꞌma hu ketoꞌohunana ka lu meepise minotoka buto sipi mono nonugu tito mono bo kugufaka lepitogo to Moseu koyapa lu moloꞌehinana emiletogo, asaga bonaꞌmagi bu kegelete kugufaka gulu gulu luꞌehinaya kehelilabe. 45 Ya luto ho lififa hu etoꞌehigo ai akuꞌi kaga beto huto luba luba higo, asaga bonaꞌi kehelite Yesutoga li gehesa sipi hiluneꞌmu nehago Yesu faꞌmene enubuꞌanilo olopa hepatoga metise nohuto holupagu nohigo bonaꞌmagi yege yege hepatogati aitoga eꞌahana yabe.