8
Bediamini Egaga Fifi Misi
1-2 Bediamini egefe biyale da Bila (magobo), A:siebele (bagia) Ahela, Nouha amola La:ifa.
3-5 Bila egaga fifi misi da A:da, Gila, Abaihade, Abisua, Na:ima:ne, Ahoua, Gila, Siefufa:me amola Hila:me. 6-7 Ihade egaga fifi misi da Na:ima:ne, Ahaidia amola Gila. Ilia huluane da sosogo fi (amo da musa: Giba sogega fifi lasu) amo ilia fada:i dunu. Be ilia da enoga sefasiba:le, bu Ma:na:ha:de moilaiga fifi lai. Gila (Iusa amola Ahaihade elea ada) e da ili Ma:na:ha:de oule asi. 8-10 Sia:ihala:ime ea uda aduna (Hiusimi amola Ba:iala) amo fisiagai. E da fa:no Moua:be sogega fili, uda ea dio amo Houdesia lale, ema dunu mano fesuale lalelegei. Huluane da ilia sosogo amoga fada:i dunu esafulu.
11 E da Hiusimi ema dunu mano aduna lalelegei. Elea dio da Abaidabe amola Alaba:ia:le.
12 Alaba:ia:le egefelali da Ibe, Maisiama amola Sia:imede. Sia:mede da Ounou amola Lode moilai bai bagade amola elama sisiga:i moilai huluane gagui.
Bediamini Fifi Misi Dunu amo da Ga:de amola A:idialone amoga Fifi Lai
13 Bilaia amola Sima (sosogo fi fada:i dunu), elea fi da A:idialone moilai bai bagade amoga fi dialu, dunu amo da Ga:de moilai bai bagadega esalu, amo sefasi.
14-16 Bilaia egaga fifi misi mogili da Ahaiou, Sia:isia:ge, Yelimode, Sebadaia, A:ila:de, Ide, Maigele, Isiba amola Youha.
Bediamini Egaga Fifi Misi Dunu amo da Yelusalemega Fi Dialu
17-18 Alaba:ia:le egaga fifi misi mogili da Sebadaia, Misiala:me, Hisigi, Hibe, Isiamilai, Isilaia amola Youba:be. 19-21 Simiai egaga fifi misi mogili da Ya:igimi, Sigalai, Sa:badai, Elienai, Silidai, Ila:iele, A:da:iya, Bala:iaia amola Simila:de.
22-25 Sia:isia:ge egaga fifi misi mogili da Isiaba:ne, Ibe, Ila:iele, A:badone, Sigilai, Ha:ina:ne, Ha:nanaia, Ila:me, A:nadoudaidia, Ifedia amola Beniuele.
26-27 Yilouha:me egaga fifi misi mogili da Sia:masilai, Sihalaia, A:dalaia, Yalesaia, Ilaidia amola Sigilai 28 Amo da musa: sosogo fi ilia fada:i dunu amola iligaga fi dunu Yelusalemega fi dialu.
Bediamini Fifi Misi Dunu amo da Gibione amola Yelusaleme Ganodini Fi Dialu
29 Yiaiele da Gibione moilai bai bagade gaguli, amogawi fi dialu. Ea uda dio da Ma:iaga. 30-32 Egefelali da A:badone (magobo), Se, Gisia, Ba:ile, Ne, Na:ida:be, Gido, Ahaiou, Siga amola Migilode (Simiai ea eda). Iligaga fifi misi da Yelusalemega ilia sosogo eno gadenene fi dialu. Isala:ili hina bagade
Solo ea Sosogo Fifi Misi
33 Ne da Gisia ea eda amola Gisia da Solo ea eda. Solo egefelali da Yonada:ne, Ma:lagisua, Abinada:be amola Esiaba:ile.
34 Yonada:ne egefe da Melibiba:le. Melibiba:le egefe da Maiga. 35 Maiga egefelali da Baidone, Milege, Da:ilia amola A:iha:se.
36 A:iha:se egefe da Yihouada. Yihouada egefelali da A:lemede, A:sama:ifede amola Similai. Similai egefe da Mousa. 37 Mousa egefe da Binuai, Binuai egefe da La:ifa, La:ifa egefe da Elia:isa amola Elia:isa egefe da A:isele.
38 A:isele egefelali da A:seliga:me, Bougelu, Isiama:iele, Sialaia, Oubadaia amola Ha:ina:ne. Amo huluane da A:isele egefelali. 39 A:isele eya Esiege egefelali da Iula:me, Yeuse amola Ilifelede.
40 Iula:me egefelali da dadi gagui dunu noga:idafa. Amola ea aowalalia idi da 150 agoane galu. Dunu huluane gadodili dedei da Bediamini amoga fifi misi galu.